Nesouhlas s variantou tranzitem centrem – Pastýřská

Zastupitelstvo statutárního města Děčín nesouhlasí s vedením přeložky silnice I/13 tunelem  pod Pastýřskou stěnou a doporučuje nahradit tuto variantu jinou variantou, která vzejde ze studie proveditelnosti , kterou bude administrovat HSRD a ukládá primátorovi Statutárního města Děčín neprodleně informovat o tomto usnesení  ministra dopravy ČR, generálního ředitele ŘSD  a další dotčené orgány a instituce

Deník 03

Posted in Nezařazené

Krajský územní plán – už jste se vyjádřili?

Do 25.06.2014 se můžete vyjádřit ke krajskému územnímu plánu = Zásadám územního rozvoje.  Děčína a Jílového se zejména týká novostavba tranzitní silnice, která je plánována průtahovým řešením. Tedy těsně u domů jak v Jílovém, tak v Děčíně. V Děčíně vede dokonce do absolutního centra. Stejnému počtu lidí uškodí, jako pomůže. Poškodí turistický potenciál regionu – dovedete si představit tranzitní silnici mezi zámkem a Pastrýřskou stěnou?

Zdejší občané,  úředníci a politici jsou ti, kteří by měli umět říci, že chtějí obchvatové řešení a ne průtahové.  Vyjádřete se i Vy !  😉

Stačí doručit své vyjádření do 25.06.2014 na tuto adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

verejna_vyhlaska1-1

Inspirace od nás:

Připomínky_k_ZUR

Krátké_připomínky_k_ZUR

Připomínky_Děčané_ZUR

Posted in Nezařazené

Úklid kostela

Dobrovolně uklízet a ještě kostel ???

Ano! Nepříliš atraktivně vypadající, avšak o to více oblíbená akce spojená s posezením a občerstvením proběhla v soubutu 14.06.2014 v 08.15 hodin v kostele Sv. Václava a Blažeje –  http://www.dekanstvidecin.cz/

DF uklidilo okolí kostela, včetně parkového posezení a zadního traktu, kam chodí řádit mládež a bezdomovci. Za to jsme dostali kávu, buchtu a osobní prohlídku věže. A ze všeho největší radost máme, že jsme se seznámili s dobrými lidmi z Děčína ;-).

 

 

 

Posted in Nezařazené

Není vše černé. Děčínu a Jílovému pomohou tyto dopravní stavby:

1) Liberec – Hrádek nad Nisou – NSR

Jedná se o silnici R35 resp. I/35 z Liberce pokračující přes území Polska k německé dálnici A4 u města Budyšín (Bautzen).  Tato novostavba transitní silnice bude plně zprovozněna dne 01.07.2014 v 11.00 hodin a předpokládá se, že převezme značnou část tranzitní dopravy ze směru východních a středních Čech do NSR.

VIDEO – nedokončená silnice

 

2) Vilsnická spojka (zprovoznění 06/2016)

Tato silnice má proto velký význam nejen pro meziměstské spojení Děčína a Ústí nad Labem, ale současně je také, společně se silnicí I/13, součástí mezinárodního
silničního tahu E442, důležité spojnice regionálních center a průmyslových aglomerací Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

s62-decin-vilsnice-3

 

LETÁK   Průvodní zpráva   mapa od Ústí 00 km – 0,5 km   od Ústí 0,5 km – 1,3 km    od Ústí 1,3 km – 1,88 km  

3) Kladrubská spojka (zprovoznění 09/2018)

Kladrubská spojka bude napojena na stávající rychlostní silnici
R63, sloužící jako jižní přivaděč Teplic k dálnici D8, na kterou se
napojuje v budoucí mimo-úrovňové křižovatce Řehlovice. Po
vybudování Kladrubské spojky bude proto R63 v celé délce
přečíslována na silnici I/13 se všemi důsledky z toho vyplývajícími
(změna dopravního značení a povolené maximální rychlosti).
Od dálniční křižovatky Řehlovice po dálniční křižovatku
Knínice bude silnice I/13 využívat trasu dálnice D8 (tzv. peáž).
Z ní bude prostřednictvím silnic II /613 a I /30 umožněn příjezd
do Ústí nad Labem.

kladrubska-spojka-3

 

Po zprovoznění Vilsnické a Kladrubské spojky bude pro tranzit východ – západ ČR, východ – jih konfortnější spojení po silnici E442 k dálnici. Tedy mimo centrum Děčína a Jílového. V Ústí pak přes ulici Matiční a v centru čtypruhou komunikací podél Labe a čtyřpruhou ulicí Žižkova /pod Větruší/ k dálnici.

Posted in Nezařazené

Květnové zastupitelstvo 2014

05:40 – volba přísedících k OS Děčín                                                                               07:50 –  zrušení názvu ulic Nad Tratí, U Trati, Lesní, Vítězství

08:50 – dotace koupaliště Nebočady 100.000,-Kč

11:20 – nové projekt IPRM: rekonstrukce lávky u východního nádraží a plochy za Domovem pro seniory

12:30 – prodloužení smlouvy s DP Děčín do roku 2025 (DP DC neuspěl při výběrových řízení na linkovou dopravu a bude tak propouštět, nastoupí noví dopravci)

31:00 –  dotace 5.000,-Kč spolku Misslareuth 1990 na 23. Ročník festivalu uprostřed Evropy

31:40 – navýšení výdajů IPRM Staré město na 5,1 mil. EUR

32:10 – poskytnutí dotací na nadstandardní reprezentaci sportovním klubům

33:20 – poskytnutí žádosti o dotace se spolufinacováním ve výši 9 mil. Kč na odvodnění nádvoří zámku (diskuze: malá informovanost zastupitelů, neúplné podklady)

43:40 – neschválení čistícího vozu za 200 tis. +  85% dotace EU pro Středisko městských služeb (diskuze: vize Technických služeb, nekvalitní materiály do zastupitelstva)

1:14:30 – pozemky

1:26:10 – neschválení  prominutí úroků z prodlení VTS Holding

1:31:20 – zpráva  orgánů města (dar spol. Parkinson 6.600,-Kč,  ČČK, souhlas s akcí Židovské obce vložením pamětního kamene do chodníku, dotace na letní digitální kino 100.000,-Kč)

1:36:00 – zpráva o činnosti magistrátu (diskuze 1:42:40 – Kamionová doprava DC = negativní postoj s „Pastýřskou stěnou“ /  smlouva Střelnice / odvolání ředitele MŠ Boletice)

diskuze

2:01:50 –  paní Miškovská, žádost o pozvání DF na dopravní komisi

2:03:00 – pan Poskočil, nespokojenost s panem Zoubkem z knihovny / zpřístupnění dětských hřišť u škol

2:31:50 – paní Vacková,  poděkování za zveřejnění informací ve zpravodaji / neúplné informace občanům i zastupitelům / herny v DC / HC Děčín

2:25:45 – pan Vaníček, ohrazení se HC Děčín vůči vystoupením paní Vackové

3:04:00 – paní Miškovská, čistící stroj

3:22:50 – pan Rosenkranc, jednání města s Horským

Květnové

zveřejněné materiály

 

Posted in Nezařazené