Dotazníky swot města Děčín

V průběhu měsíce července Magistrát města Děčín zveřejnil záměr zjistit názory občanů a tato zjištění pak zakomponovat do svých dlouhodobých plánů. http://www.mmdecin.cz/mesto-2/strategie-2014-2020   K tomu mají sloužit dotazníky, tzv. swot analýzy. Magistrát jich připravil 27.  Každá analýza je vlastně dotazník na určité téma (např. doprava, bydlení, skály, apod.), který je rozdělený do čtyř polí.  Každé pole pak obsahuje tvrzení, kterým je třeba přidělit body. Obdržené body budou pak pracovníci magistrátu sčítat a vyhodnocovat.

Při podrobnějším prostudování všech analýz, se však nelze ubránit dojmu, že v nich není obsaženo celé spektrum názorů.  Očividné je to u tématu dálničního přivaděče. Ten nemá samostatnou kapitolu, ale je v uvedených dotaznících zmíněn 13x.  Vždy v zcela pozitivním kontextu.

Rádi bychom, aby město zaznamenalo celou škálu názorů a obav, tyto vzalo na vědomí a aktivně je pomohlo řešit. Za tímto účelem jsme použili dotazník „doprava“, do kterého jsme doplnili i naše postoje a dali k dispozici občanům k vyplnění. moje_swot_final

ps. všimli jste si, že všechna řízení – ministerstvo – kraj – město – mají být občany připomínkovány v termínu červenec – srpen?

Posted in Nezařazené

Připomínky k Programu rozvoje Ústeckého kraje

Dne 15.08.2013 jsme se účastnili veřejného projednání záměru nového Územního plánu Ústeckého kraje tzv. „Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020“  viz. zde  a následně jsme jej připomínkovali: zde

ps. Tato aktivita vyznívá pozitivně, kraj zvažuje pořízení dopravní studie na nové řešení komunikace I/13. Více viz. zápis zde

Posted in Nezařazené

Podané připomínky na Ministerstvo ŽP

V České republice vzniká Dopravní strategie http://www.dopravnistrategie.cz/. Jedná se o materiál který má 1600 stran a je k němu zpracována dokumentace SEA viz. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP129K.  V příštích desetiletí se má stát věrohodným podkladem pro dopravní stavitelství a zejména má být podkladem pro Evropskou komisi, jasně zdůvodňujícím, které dopravní stavby a proč má EU dotovat z operačního programu Doprava II, která má začít platit od roku 2014-2020.

Materiál DSS2 vznikal rok a půl, za pomoci Dopravní federace http://www.dopravnifederace.cz/home, kdy výsledek je velice problematický. Tato dopravní sektorová strategie 2, má věrohodně zdůvodnit potřebnost financování a výstavby velkých dopravních staveb, avšak použila takovou metodiku, která vlivy staveb na zdraví obyvatel (hluk, emise) a životní prostředí velmi významně ponížila, že tyto hodnocení a smysluplnost staveb měly pramalý až téměř žádný vliv.
Hodnotitelé této strategie v procesu SEA jsou si toho poměrně dost vědomi a toto se v SEA mnohokrát objevilo. Bohužel v závěru svého hodnocení jsou velmi smířliví a říkají, že je možné vydat souhlasné stanovisko a … „příště při aktualizaci Dopravních sektorových strategií by se dopravní stavby měly posuzovat jinak a lépe“.

S tím není možno souhlasit, neb už bude pro mnohé lokality pozdě…. a další miliardy budou zas pochybně proinvestovány. Proto jsme podaly připomínky: zde.

Posted in Nezařazené