NE Chrochvicko – bynovské variantě přivaděče

Pøíloha_1_situace Tisk_pdf (1)

Děčínské fórum je opakovaně dotazováno, jak to nyní vypadá s přivaděčem – novostavbou přeložky silnice I/13.  Proto jsme pro Vás připravili malé shrnutí.

V tuto chvíli stát, tedy Ředitelství silnic a dálnic prosazuje variantu „tranzit centem – Pastýřská“. Na krajském úřadu aktuálně posuzují vliv této varianty na životní prostředí, tzv. EIA. S touto variantou však nesouhlasí Děčín. Není snad jediný patriot, který by si přál průjezd kamionů středem města, narušení skalní dominanty Pastýřské stěny s turisticky atraktivní ferratou a Nebíčkem. Zničení výhledu na zámek, faktického přetnutí města ve dví atd. Proto naši zastupitelé napříč všemi politickými stranami v minulém roce odsouhlasili usnesení, že s touto variantou Děčín nesouhlasí a žádají, aby stát tuto variantu nahradil jinou, která vzejde ze studie proveditelnosti.

Zároveň se v Děčíně začalo pracovat na nalezení vhodnější varianty, která by byla šetrnější k lidem, městům, CHKO a přitom dopravně výhodná. S úmyslem pak tuto zanést do územních plánů města Děčína, Jílového i Ústeckého kraje. Utvořila se skupina politiků z obou měst, podnikatelů, zástupců autodopravců, ochránců přírody a aktivních občanů. V této skupině bylo domluveno posouzení dvou variant. Varianty zlepšení silnice „E442“ podél Labe, jejímž rozšířením na v zahraničí běžné uspořádání 2+1 (střídavě v jednom směru dva pruhy a v opačném jeden) a varianty „Zelené“ vedoucí po volných loukách za Děčínem a tunelem k Hornímu Jílovému.

Avšak těsně před zadáním této studie se v Děčíně vyměnila politická reprezentace. Nová pak přišla s požadavkem na doplnění této studie o posouzení ještě jedné varianty.  Chrochvicko – bynovské, které se také říká „upravená Chrochvická“ nebo také „Chrochvická 2012“.

V Chrochvicích začíná pět různých variant přivaděče. Pojďme si proto představit tuto Chrochvicko – bynovskou. Ta nepřímo navazuje na Vilsnickou spojku. Jak její název napovídá, začíná pod želenickým sídlištěm, kde zasahuje do Chrochvic. Dále stoupá čtvrtí Popovice a dotýká se městské části Krásný Studenec. Zde kvůli zachování krajinného rázu, v sedle mezi Popovickým vrchem a Kloboukem, vstupuje do 840 m dlouhého tunelu.  Před Horním Oldřichovem z tunelu vystupuje a vede těsně vedle domů, příkrým klesáním pod železniční trať k Bynovu. Na krátkém úseku od údolí Labe vystoupá o 134 výškových metrů, aby ihned ještě na území Děčína většinu při klesání do údolí Jílovského potoka ztratila. O to nepříjemnější je, že stoupání i klesání je vždy v kontaktu s městskou zástavbou. Tato varianta v jílovském údolí pokračuje pod železniční tratí „Kozí dráhy“ podél zástavby obytných domů přes Martiněves do Jílového a dále pak k dálnici D8.

Tato varianta by v Děčínské části od hluku ulevila 5.613 osobám bydlícím převážně poblíž ulice Teplická. Ale naopak hlukem způsobeným auty při stoupání a klesání by zasáhla 6.403 osob bydlících u této přeložky. U emisí zplodin je situace obdobně špatná. Všem těmto našim sousedům by výrazně klesla kvalita života. Předpokládá se, že u těchto městských částí by došlo výraznému zhoršení životního prostředí, snížení ceny nemovitostí, což by vedlo k odstěhování ekonomicky aktivního obyvatelstva. Na území cca ¼ Děčína by touto stavbou byly znehodnoceny rozvojové a oddychové plochy.

„Chrochvicko – bynovská“ varianta je v Děčínské části (do km 3,854 km)  totožná s již dříve posuzovanou variantou „Chrochvickou VA“ u které Ministerstvo životního prostředí  v roce 2008 konstatovalo, že: „z hlediska  vlivu  na  životni prostředí  a  veřejné zdraví  je NEPŘIJATELNÁ“. Jen velmi těžko si jde představit, že by tato průtahová varianta  novým posouzením vlivu na životní prostředí prošla. Nepřímo je tato skutečnost přiznávána i Ministerstvem dopravy, když tuto variantu označuje jako „referenční“.

Nesouhlas s touto „Chrochvicko – bynovskou“ variantou vyslovilo v dubnu 2013 i město Jílové, s konstatováním, že:  „Negativní vliv při realizaci této varianty by byl ještě větší, než stávající stav. Silnice je v Jílovém přeložena v některých místech pouze o několik desítek metrů a probíhá zde souběžně se stávající silnicí I/13. Prakticky v celém úseku nastává paradoxní situace, kdy obytná zástavba se ocitá mezi dvěma silnicemi I/13. Navíc tyto silnice jsou od obytné zástavby v některých úsecích skoro stejně daleko, nebo je přeložka dokonce blíž.“

Vraťme se ale k studii jako celku. V polovině května předložil zpracovatel průběžné výsledky a pracovní skupinu informoval, že varianta „E442“, „Zelená“ a konečně i „Chchrochvicko – bynovská“ jsou technicky proveditelné, realizovatelné v parametrech ČSN. Záleží tedy na upřednostnění dalších jednotlivých kritérií, jako je cena, vliv na CHKO apod. Přehled těchto kritérií se zpracovává.  Konečné výsledky budou do dvou měsíců. Do té doby Vám podrobněji představíme i variantu „E442″ a variantu „Zelenou“.

Posted in Nezařazené

Přivaděč v jednání 19.05.2015

Dne 19.05.2015 v zasedací místnosti primátorky Děčína proběhla prezentace prvních průběžných výsledků studie variant přivaděče D8 – Děčín.  Tuto studii zadala Hospodářská a sociální rada okresu Děčín spolu s městem Děčín, městem Jílové a Děčínským fórem. Na tuto studii přispěl i Krajský úřad, podnikatelé a fyzické osoby. Studie byla zadána na základě všeobecného nesouhlasu s variantou, kterou v současnosti prosazuje ŘSD – „tranzit centrem Pastýřská“ a jejím úkolem je doporučit trasu, která by byla šetrnější k lidem, městům, CHKO a přitom dopravně výhodná.

– jedná se o variantu po silnici E442  (na ÚL) v třípruhém uspořádání

– zelená (Vilsnice – Horní Jílové)

– upravená Chrochvická (v minulosti v části zamítnutá MŽP)

To co mohu z dnešního jednání prozradit je skutečnost, že všechny varianty jsou technicky proveditelné, realizovatelné v parametrech ČSN a se souvisejícími předpisy.  Záleží tedy na upřednostnění jednotlivých kritérií. Jenž jsou aktuálně zkoumány.

K ocenění použity cenové normativy:

____________E442_______Zelená_____Chrochvická

Cena stavby     1,14               4,63                 2,78

Cena rizik         0,12               1,35                 0,94

Celkem v mld.  1,26               5,98                 3,72

 

Varianta E442 – uspořádání 2+1

– pozitiva

 • zvýšení plynulosti dopravy
 • zvýšení možností pro předjíždění
 • zvýšení bezpečnosti
 • snížení dopr. nehod – asi o 30%
 • snížení rizika čelních a bočních srážek
 • snížení počtu křížení, úprava křižovatek (zrušení sjezdů, …)

– negativa

 • nepodaří se výše uvedená pozitiva realizovat v celém úseku (jen na polovině trasy)
 • není rozdělení pruhů svodidly – stále hrozí riziko čelních střetů
 • v Ústí n.L. bez stavebně dopravní změny

 

Varianta zelená

– pozitiva

 • vedeno extravilánem
 • malý počet křížení
 • zvýšení plynulosti dopravy
 • pokles intenzity dopravy na I/13 o 33%

– negativa

 • tunel – v případě uzavření (opravy, havárie…) – potřeba náhradní trasy po stávajících komunikacích
 • sklon tunelu 5% – riziko při velké rychlosti při klesání a stoupání – nehodovost

 

Varianta Chrochvická

 • totéž co varianta zelená
 • negativum je zde i velmi nízký pokles intenzity dopravy v ústí n.L – jen 4%

(Dále se zkoumá vliv na CHKO, zátopová území, emise atd. atd. – toto jsou jen první výstupy. Nikoli konečný výsledek.)

přínosy tras na ŽP

Děčínský deník o jednáníhttp://decinsky.denik.cz/zpravy_region/kudy-povede-dalnicni-privadec-ve-hre-jsou-tri-moznosti-20150520.html

 

Posted in Nezařazené

Špatný stav mostků v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici a Jílovém omezí na Děčínsku kamiony

mapa2 mapa1

 

Dlouhá léta stát neinvestoval do obnovy silničních mostků.  Pouze alibisticky, jako „chytrá horákyně“ označil každý takový most zákazovou značkou, že je na něj od určité hmotnosti omezen vjezd, avšak toto omezení dopředu neavizoval takzvanou návěstí.  Tedy dostatečně dopředu nedal upozornění, že s těžkým autem se tudy projíždět nedá. Situace pak vypadala tak, že plně naložený kamion přijel před daný mostek, kde se již nemohl otočit a tak dále pokračoval v cestě. Výsledkem bylo, že se mostek stále víc ničil a nikdo nerespektoval pravidla. Stát, který neumístil návěsti, řidiči, kteří běžně projížděli zákazové značky, potažmo policie, která porušování dopravních předpisů nemohla postihovat. Takový stav je doposud v České Kamenici, Benešově nad Ploučnicí i Jílovém.

V Jílovém jsou problémové mostky hned tři.  Ředitelství silnic a dálnic na výzvu krajského úřadu nechalo mostky staticky přezkoumat a nově na nich označí zákaz vjezdu vozidel těžších 15 tun, jedno vozidlo 32 tun a na nápravu 9 tun – vše mimo bus. Kdy o omezení budu nově informovat i návěsti v Děčíně, Ústí nad Labem a na D8. Toto nové dopravní značení bude od 16. 06. 2015, zatím na dobu jednoho roku. Současně byl společnosti  Valbek zadán úkol vyprojektovat nové mostky.  Do doby postavení nových mostků bude objízdná trasa po silnici E422, tedy přes Ústí nad Labem. Tato objízdná trasa byla v posledním roce dvakrát využita a dle vyjádření PČR i samotných dopravních firem nezpůsobila žádné dopravní komplikace.

O dost složitější je situace na pravém břehu Labe. Zde na silnici I/13 je v České Kamenici most s omezením 21 tun, pro jediné vozidlo 26 tun. Na silnici II/262 se nachází dva mostky s omezeným zatížením 26 tun respektive jedno vozidlo 32 tun. Zde tak pro plně naložené kamiony (cca 40 tun) neexistuje žádná jednoduchá objízdná trasa. Proto bude celá situace řešena ve spolupráci s krajem Středočeským a Libereckým.  Nejprve je třeba rozhodnut, kudy vést objízdné trasy, kde umístit návěsti a pak začíst s projektováním nových mostků. Souběžně je však připravováno koncepční řešení kudy vést úplně novou silnici. Uvažuje se o třech variantách. Za tímto účelem společnost AF-CITYPLAN aktuálně dokončuje posouzení „I/13 Děčín – Nový Bor, optimalizace vedení trasy, technickoekonomická studie“.

Pro úplnost je nutno dodat, že je stále plánována přestavba mostku 13-083 v Děčíně, u Ovčího můstku. Tato přestavba byla plánována ve spojení s rozšířením přilehlé křižovatky ulic Teplická – Pivovarská. Toto rozšíření křižovatky se zadrhlo na výkupu pozemků. Vlastník žádá určit výkupní cenu vyhláškou města Děčína, avšak ŘSD nabízí cenu dle znaleckého posudku.

Patová situace přetrvává i u Vilsnické spojky – nové silnice z centra Děčína na Ústí nad Labem. Tento 5km dlouhý úsek byl za pana ministra Řebíčka „předražen“ o 300 milionů a tedy není vůle začít s realizací této stavby.

odkazy: 

Děčínský deník: Kamiony zmizí z další silnice, mostky v Jílovém ty nejtěžší již neunesou

MF Dnes: ŘSD opraví mosty v Jílovém, kamiony budou dva roky jezdit přes Ústí

Děčínský deník: Další stopka pro kamiony, na dálnici musí podél Labe

MF Dnes: Jílové si užije rok bez kamionů, do opravy mostů mají zakázaný vjezd

Posted in Nezařazené