Červnové zastupitelstvo 2015

06:30  – dotace max. 400 tis. „Labské plavební“ na dopravu Děčín – Hřensko

16:50 – dotace 104 tis. informační centrum hlavní nádraží

26:00 – dar používané cisterny dobrovolným hasičům Hošťka

28:45 – prodloužení názvu ulice Polská z Letné do katastru Krásný Studenec, úprava názvu ulice z Hostická na Hoštická v Nebočadech

33:00 – veřejná zakázka technické služby 286 mil.

34:00 – veřejná zakázka sběrný dvůr 104 mil.

34:40 – veřejná zakázka údržba zeleně 97 mil.

35:10 – veřejná zakázka údržba komunikací 130 mil.

36.20 – pokračování v soudním sporu s firmou, která tvrdí, že byly zhodnoceny nemovitosti v ul. Zámecká a Čs.legií

38:30 – zájem Děčína na přistoupení k jednotné jízdence kraje

pozemky

51:05 – žádost o prodej pozemku pro rekreační lukostřelbu na střelnici u Terezínského rybníka (nesouhlas s prodejem pozemku, max. pronájem pozemku)

54:10 – prodej pozemků pro hrázku na potoce v Horním Oldřichově

59:10 – výkup pozemků pro zalesnění některých pozemků v kat. Březiny

1:04:00 – dotace 10 tis. pro kříž na zrušeném hřbitově na Horním Chlumu

diskuze

1:15:40 – pan Ryvola: zastupitel Sinko  v souvislosti s kozí dráhou lže, chci omluvu ve zpravodaji

1:20:50 – pan Sinko:  zapomeňte na omluvu, orodoval jsem za Vás pro dotaci na přejezd, zajistil rychlou kolaudaci a přes protesty kasino

1:23:20 – pan Zeman: zastupitel Ryvola nerozlišuje soukromé a podnikatelské zájmy ve věci kozí dráhy a zastávek autobusů u Pivovaru

1:29:50 – pan Anděl: článek zastupitele Sinka byl nekorektní

 

video – klikni na fotku:

ryvola

Posted in Nezařazené

Dáme zelenou Zelené?

????????????????????????????????????

Navrhnout dálniční přivaděč k Děčínu je oříšek. Existuje zde množství přírodně chráněných lokalit či sesuvná území. Je třeba respektovat dopravní toky, ekonomičnost stavby a nesmí se zapomínat i na občany, aby se nepomohlo jedněm a neublížilo ve stejné míře jiným. Jeden z posledních návrhů předložila projekční kancelář IKP CE. Tato varianta vede po volných loukách za obcí Vilsnice, dále tunelem k Hornímu Jílovému a je označována jako Zelená.

Zelená podrobněji

Tuto variantu však začneme popisovat od dálnice D8, u Knínic. Odtud vede po současné silnici I/13 až k obci Libouchec a dále pod železniční tratí „Kozí dráhy“ až k městské části  Jílové – Modrá. Zde je údolí Jílovského potoka poměrně široké, a tak tento 5,2 km dlouhý úsek nevyvolává větší problémy. V této části je již přeložka silnice I/13 v krajském územním plánu (tzv. ZUR) a v roce 2004 dostala kladné vyjádření Ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů (tzv. EIA). Následně varianta Zelená pokračuje zářezem pod hranicí lesa vrchu Výrovna ke hřbitovu a dále u elektrotechnického podniku překračuje údolí Horno-jílovského potoka a vede mimo zástavbu k zemědělskému areálu, kde vstupuje portálem do 3,2 km dlouhého tunelu (délka tunelu je v různých návrzích od 2,3 km) a tím míjí nejcennější chráněná území. Východní portál tunelu ústí na silnici III/25381, kterou v délce 500 metrů využívá. Následně hlubokým zářezem přes pozemky, jež nejsou určeny k výstavbě, podjíždí silnici III/25380 (ul. Vilsnická), kde přes brownfieldové území firmy Četrans estakádou klesá k labské silnici I/62.  Zde tato varianta buď může pokračovat Vilsnickou spojkou na most Budovatelů, nebo je v těchto místech potenciálně možné vystavět most zcela nový a tím dokončit dokonalý obchvat města Děčína. I tato možnost je nyní projekční kanceláří vyhodnocována.

Z průběžných výsledků již můžeme konstatovat, že varianta Zelená má úplně ze všech, které se kdy v minulosti navrhovaly, nejmenší vliv na obyvatelstvo. Vede zcela mimo zástavbu, jenom u Horního Jílového ji od tří domů odděluje vysoký zemní val. Obdobně tomu je i v části podél řeky Labe. Zde se tří domů dotýká v hlubokém zářezu a pouze jeden dům by musel stavbě ustoupit. Z hlediska občanů by byly zasaženy jenom desítky, maximálně stovky obyvatel, což je ve srovnání s cca 8 tisíci u varianty Chrochvicko–bynovské v Děčíně i Jílovém neuvěřitelný rozdíl. CHKO České Středohoří tuto variantu hodnotí jako „trasu s minimálním negativním dopadem na území CHKO, s problematickými místy, které jsou však řešitelné“. Z hlediska technického je stavba proveditelná. Z finančního hlediska je pak pouze o cca 30 procent dražší než zmíněná Chrochvicko–bynovská varianta. Zelená varianta zachovává dopravní obslužnost jak Děčína, tak města Jílového a napojuje brownfieldové území firmy Četrans, které se bude aktuálně dražit. Tento projekt tak může přilákat silného investora pro rozvoj regionu.

Varianta Zelená vs. E442

Dne 12. 6. 2015 město Ústí nad Labem překvapivě ohlásilo záměr prosazovat variantu dálničního přivaděče po silnici E442, tedy přes krajské město. Na své tiskové konferenci představitelé tohoto města prezentovali podvariantu přeložky silnice I/13, která by zde měla velký synergický efekt – dlouhý tunel skrz centrum. Proto si Ústí nad Labem objedná doplnění děčínské studie. Je tedy na Děčínu, nakolik bude s Ústím spolupracovat.

Děčínské fórum jako sdružení šesti spolků bude vždy prosazovat variantu s nejmenším vlivem na obyvatelstvo i životní prostředí a největším přínosem pro naše území. Spoléháme na to, že připravovaná studie nám na mnohé otázky odpoví. Dovedeme si představit i vzájemnou kombinaci jednotlivých variant. Např. rychlé a jednoduché zlepšení nebezpečné silnice na Ústí a přípravu přivaděče varianty Zelené.

Příkladný postup pro celou ČR

V Děčíně se dohodli politici všech stran, autodopravci, ochránci přírody, hygienici i aktivní občané na variantách řešení problému přivaděče. Jsme vzorem pro celou ČR! Snad bude obdobný soulad nalezen i mezi sousedními městy. Jen tak totiž můžeme na vládní úrovni přesvědčit a prosadit rychlé řešení tohoto vleklého problému.  O něco víc budeme vědět opět za měsíc, kdy se bude vyhodnocovat studie zadaná městem Děčín a městem Jílové.

Posted in Nezařazené

Zlepšit silnici E442 ? – Ústí se chce připojit!

 

mapa

Aktualita: Ústí nad Labem dne 12.06.2015 na tiskové konferenci zveřejnilo, že se chce připojit k prozkoumání varianty E442, že nalezlo synergii viz. článek: zde

S odůvodněním: Dnes jsme předložili médiím výsledky naší práce. Mezi ně patří i uchopení koncepce dopravy ve městě. Ta má roviny cyklistika, hromadná doprava a dopravní situace v centru a parkování v klidu. Výsledkem práce pracovní skupiny je mimo jiné tunel, který zajistí odvedení tranzitní dopravy z Ústi, řešení prostupnosti města v době povodní, napojení přístavu v Krásném Březně, zklidnění dopravy ve Vaňově, napojení Děčína na dálnici D8, odstranění nákladni dopravy ze severní terasy, připojení Střekova v době povodní, připojení průmyslové zóny Neštěmice na D8, připojení Glencore (Setuzy) na D8, sníženi hluku a emisi, napojení nového vysokorychlostního vlakového nádraží a autobusového nádraží na dálnici, připojení městských čtvrtí na dálnici a řadu dalších problémů. Po odvedení dopravy z centra můžeme realizovat záměr pěší zóny Pařížská, Dlouhá a uzavření dopravy a rozšíření parku před muzeem. V úvahách je i pěší zóna Churchilova, která by vytvořila klidný koridor od Městských sadů až do centra města.

Nyní k popisu varianty E442 (než byl znám záměr ÚL).

Děčínsko dlouhodobě trápí tranzitní doprava, která tu jezdí mezi domy, neboť stát zdejší dopravní infrastrukturu zanedbával. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že stav mostků v Jílovém, ale i České Kamenici a Benešově nad Ploučnicí nevyhovuje? Na pravé straně Labe je to skoro neřešitelná situace, a tak všichni „přivřou oči“ a kamiony v Benešově i Kamenici budou dále jezdit po mostcích, které se mohou pod jejich náporem kdykoliv propadnout.  Na druhé straně řeky v Jílovém je situace obdobná. Zdejší tři mostky mají nízkou nosnost. Tady do doby jejich opravy existuje objízdná trasa, a tak si Jílové na rok, dva či tři oddychne. Od 16. 6. 2015 zde bude zakázána těžká tranzitní doprava. Již nyní je v tomto úseku z důvodu oprav vodovodního řadu pod povrchem komunikace takový zákaz několik měsíců. Dojde tedy jen k  prodloužení omezení s mírně odlišnými podmínkami.

 

Převedeme část dopravy nastálo k Labi?

K posouzení této možnosti si musíme popsat situaci s ohledem na větší zájmové území.  Začneme popisem silnice I/13. Ta spojuje Karlovy Vary s Libercem, a proto se jí také někdy říká Podkrušnohorská magistrála. Od Klášterce nad Ohří až do Teplic je čtyřproudá. Z Teplic k Chlumci vede v dvouproudém uspořádání a pokračuje přes Jílové do Děčína. Dále musíme zmínit, že v blízkosti této silnice se připravují dvě silniční díla. Vilsnická spojka, ta je v Děčíně známá. Proto se blíže zmíníme pouze o Kladrubské spojce, která po dokončení v roce 2018 bude plnit funkci obchvatu Teplic. Je to propojka čtyřproudé silnice I/13 z Bíliny na Teplice s čtyřproudou silnicí R63 z Teplic na Ústí nad Labem. Po dokončení této Kladrubské spojky bude silnice I/13 přetrasována. Nepovede již z Bíliny až do Teplic, ale z Bíliny po Kladrubské spojce k Řehlovicím a dále po D8 do Trmic u Ústí nad Labem.Pokud tedy zohledníme budoucí stav dopravní infrastruktury po dokončení obou silničních spojek, bude nejkratší varianta silnice I/13 podél řeky Labe.  Proto byla tato varianta zahrnuta i do studie, kterou si nyní nechává město Děčín vypracovat.

Tato varianta E442 by z dálnice D8 v Trmicích u Ústí nad Labem vedla čtyřproudou ulicí Žižkova, dále po stejně širokém nábřeží s protipovodňovou vanou až do brownfieldové zóny Krásné Březno. Zde má být dle rozhodnutí Evropské unie 1315/2013 zbudováno globální logistické centrum. Dále tato varianta vede ulicí Opletalova k průmyslové zóně Tonaso a dál poměrně širokou silnicí až k děčínskému brownfieldu ČETRANS a Vilsnické spojce. Značná část této uvažované varianty je již nyní v čtyřproudém uspořádání. Úpravou silnice z Ústí nad Labem do Děčína na v zahraničí běžné uspořádání 2+1 (střídavě v jednom směru dva pruhy a v opačném jeden) by se zde snížila nehodovost o 30 procent.  Právě tomuto silničnímu úseku se říká „silnice smrti“, a tak by tato úprava byla nadmíru žádoucí. Dle předběžného vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje by zde hygienické normy byly zachovány, popř. v bodových místech řešitelné. Také z hlediska ochrany přírody by tato trasa byla přijatelná, což je výrazný argument vzhledem k tomu, že Děčín se nalézá uprostřed chráněných území a každá varianta kudy vést I/13 zde doslova musí kličkovat. Z finančního pohledu je úprava této silnice nejlevnější. Se zohledněním možných rizik jsou její náklady 1,26 mld., což je čtyřikrát levnější než ostatní. S nízkou náročností stavby je přímo úměrná i rychlost její realizace.

U této stavby se však musí počítat se stoletou vodou. Míra ohrožení padesátiletou vodou se nyní propočítává. Pro využití dopravy východ – západ i východ – jih je tato spojnice ideální, stejně tak v opačném směru. Směrem na sever lze využít nově postavenou silnici z Hrádku nad Nisou. Pro děčínské autodopravce by mírná zajížďka ve směru na Německo byla akceptovatelná, jak se ostatně sami usnesli. Argumentem proti této stavbě může být přetíženost kruhového objezdu v Ústí nad Labem pod Větruší, kde se však po dokončení D8 počítá s výrazným úbytkem dopravy. V současnosti je dálková doprava kvůli situaci v Jílovém do těchto míst již přesunuta a nezpůsobuje žádné kongesce (zácpy), jak nám potvrdila Policie ČR. V Ústí nad Labem,  v současnosti probíhá debata k novému návrhu dopravního uspořádání města. A jak se dne 29.05.2015 vyjádřil primátor Ústí nad Labem pan Josef Zikmund a první náměstek pan Martin Hausenblas, tak toto město by se k porovnání variant rádo připojilo. Záleží nyní na postoji města Děčín, zda toto připojení akceptuje.

Lze shrnout, že více argumentů by nám měla dodat připravovaná studie proveditelnosti této varianty E442. Již nyní z předběžných výsledků víme, že tato varianta je v poměrně krátkém čase technicky realizovatelná, levná, a z hlediska hygienických norem akceptovatelná. Je příznivá pro přírodu, zvýšila by bezpečnost na silně nehodovém úseku, využila připravované dopravní stavby a propojila industriálně rozvojová území.

Již minule jsme si popsali variantu Chrochvicko – bynovskou, nyní přiblížili variantu vylepšení silnice E442 a příště rozebereme poslední z uvažovaných variant přeložky silnice I/13 variantu „Zelenou“.

Posted in Nezařazené

Květnové zastupitelstvo 2015

05:30 – pozastavení Územního plánu Děčína z důvodu zapracování alternativ jez a přivaděč

10:20 – kontrolní komise: „Za konkrétní pochybení při realizaci stavby a opravy střechy plavecké haly nesou odpovědnost:

  • pan Vladimír Medek – starosta

  • pan Věroslav Machuta – vykonávající dozor stavby za město

  • pan Pavel Sukdol – vedoucí odboru investic.“  (viz. zde)

13:00 – prodej rodinného domu Maxičky (mimo areál)

17:10 – zamítnutí nové herny ul. Masná 9712, Děčín

23:20 – zamítnutí nové herny ul. Kamenická 155, Děčín

26:10 – schválení přípravy projektů akční plán např. :

  • přechod Teplická u Tesca, zveřejňování smluv, oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, kanalizace Horní Oldřichov, obnova Podmokel, Tyršova mostu, bezbariérový přístup DDM, obnova parku Bažantnice – U Kaple – u kina – 2.polské armády – Duchcovská, přestavba bouling Křešice na dům pro nemohoucí, odstranění záplav Boletice, oprava mostu Lesná, oprava jezu Ploučnice, zateplování škol, chodníky atd. atd.

29:30 – neprominutí dluhu provozovateli restaurace Pastýřská stěna

diskuze

1:15:50 – pan Pavel Sinko , přesun tržnice v Podmoklech / je zde velký zájem 4. firem provozovat tržnici

1:20:20 – paní Pavla Vacková, ubytovna v Děčíně provozovaná členem ČSSD panem Petrem Trabalkou, nezveřejňování platů v Dopravním podniku Děčína

video:hlasování

 

Posted in Nezařazené

Dubnové zastupitelstvo 2015

07:30 – dotace v kraji (prezentace zamýšlené spolupráce v kraji)

47:10 – spolupráce Děčína s Agenturou pro sociální začleňování¨

43:15 – odpouštění nájmu, penále hřiště U Kocánka

1:10:10 – převzetí opěrné zdi po dokončení Vilsnické spojky

diskuze

1:29:20 – pan Přemysl Vonka – podpora sdružení Smysl života

1:37:15 – paní Hanusová – hluk z restaurace Děčín I

1:58:30 – pan Jiří Zeman – hluk z automyčky Pivovar

video:

vonka

Posted in Nezařazené

Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice . Chystá se nové chráněné území?

Mapa_orientacni

Evropská unie vytipovala nejcennější přírodní území, která chce ochraňovat. V České republice se pro takové lokality vžil termín: „Evropsky významná lokalita (EVL)“. Tyto lokality na podnět EU vyhlašuje vláda.  Jedno takové území bylo naší vládou vyhlášeno v roce 2005 a bylo nazváno Labské údolí. To se rozprostírá od hranic SRN až k Děčínu.

V roce 2009 vláda projednávala rozšíření tohoto území až k Litoměřicím. Pro odpor zejména ministerstva dopravy byl tento záměr stažen s varováním, že toto území kvalitativně plně splňuje kritéria pro EVL a nelze tedy vyloučit reakci Evropské komise.

Nyní má před sebou vláda další kolo rozhodování o rozšíření této lokality. A znovu se střetává záměr výstavby vodních děl se záměrem EU chránit rozmanitost přírody. Nyní je však Česká republika pod tlakem EU. Neboť může být proti naší zemi zahájeno řízení u Evropského soudního dvora za neplnění směrnic a je pravděpodobné, že do doby rozšíření EVL nebudou přidělovány dotace.

Samotné rozšířením EVL Labské údolí vyvolává v České republice velké spory, neboť pokud by byla chráněna biodiverzita řeky Labe, museli by loďaři opustit svůj dlouhodobý záměr výstavby jezu na Labi a museli by začíst pracovat na bezjezové variantě splavnění Labe, jenž není tak komfortní a možná i účinná.

Posted in Nezařazené