Lednové zastupitelstvo 2015

05:00 – přivítání

13.00 – doplnění volby finančního a kontrolního výboru

33:45 – nový jednací řád zastupitelstva

40:00 – odměny členů komisí a rad

1:02:20 – podnět pana Romana Balcara na přezkoumání vyhlášky města

1:08:00 – prodej pozemků

pan Bella Pavol, Bělá u Děčína (1:10:05)

diskuze

1:44:40 – paní Pavla Vacková – poděkování středisku městských služeb, brigáda v nemocnici, rozdělování funkcí

2:24:00 – paní Jana Férová – Děčínské fórum (přivaděč) – text viz. níže

2:50:30 – pan Miroslav Šefara – asistent poslance (přivaděč)

2:53:30 – paní Jarmila Marková – Děčínské fórum (přivaděč)

video

jana ferova-1

 

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé,

 byla jsem pověřena Děčínským fórem, abych touto cestou informovala vedení města o našem stanovisku, které jsme zaujali na společné schůzce dne 27. 1. 2015:

 • na úvod chci poděkovat novému vedení města za vstřícnost a ochotu i nadále komunikovat a především již konečně řešit tristní dopravní situaci v našem městě,

 • jsme přesvědčeni, že jsme se velkou měrou zasloužili o to, že „přivaděč“ je prioritou číslo jedna ve Strategii rozvoje města do roku 2020,

 • už rok a půl se snažíme jednáním s politiky, CHKO, autodopravci, projektanty a v neposlední řadě i aktivními občany dojít ke konsenzu a vyřešit tuto otázku na mnoho let a s čistým svědomím vůči našim dětem,

 • plně si uvědomujeme, že zatížení obyvatel na dosavadní silnici 1/13 z Jílového přes Bynov je dlouhodobě neudržitelné, ale odmítáme ulehčit této části Děčína pouze tím, že tatáž zátěž bude přenesena na jinou skupinu obyvatel,

 • při vědomí toho, že proces EIA na varianty Pastýřskou a Chrochvickou stále běží, znovu deklarujeme, že naši plnou podporu budou mít pouze ty varianty přivaděče, které budou obchvatem města a nikoliv jeho průtahem,

 • jednomyslně jsme se shodli na tom, že jak varianta Pastýřská, tak varianta Chrochvická průtahem jsou a tedy nikdy naši podporu mít nebudou. Využijeme naopak všech dostupných prostředků, abychom jim zabránili,

 • na více než 30 schůzkách v minulém roce jsme vytipovali 2 varianty, u kterých došlo ke konsenzu a umožňují rovněž navázat na Vilsnickou spojku:

 1. po stávající E 442 podél Labe do Ústí nad Labem,

 2. Zelenou,

 • sehnali jsme značnou část finančních prostředků na studii proveditelnosti pro tyto dvě varianty, po dohodě s vedením města dali důvěru HSRD a očekáváme, že peníze budou vynaloženy za tím účelem, ke kterému byly věnovány,

 • nemáme právo městu určovat, jakou studii si nakonec prostřednictvím HSRD zadá, kolik variant bude posuzovat a kolik za ni celkem zaplatí. Žádáme jen veřejné ujištění, že proveditelnost u obou námi navrhovaných variant bude v této studii ošetřena do té míry, aby mohla být kterákoliv z nich později zařazena bez problému do územního plánu města a nebyla v případném procesu EIA handicapovaná vůči těm, které studii proveditelnosti již mají,

 • ani jednu z těchto dvou variant neupřednostňujeme, to je úkolem odborníků. Obě jsou ale obchvatem, takže pro jejich prosazení máte naši plnou podporu.

Jsme i nadále připraveni komunikovat, spolupracovat, poskytovat potřebné informace a v případě potřeby konat. Dostali jsme důvěru velkého množství našich spoluobčanů, která nás nesmírně zavazuje, a rozhodně ji nehodláme ztratit.

 Děkuji vám za pozornost.

Posted in Nezařazené

Prosincové zastupitelstvo 2014

01:30 – slib zastupitele pana Jířího Zemana

14:40 – volba finančního výboru, předseda pan Vojtěch Ryvola

21:40 – volba kontrolního výboru, předseda pan Václav Šenkýř

35:20 – volba osadního výboru Dolní Žleb

37:20 – zástupci města do valných hromad, dozorčích rad, rozpočet 2015

pan Miroslav Červenka (53:50)

paní Pavla Vacková (1:12:00)

paní Libuše Pešková – petice Folknáře u hřbitova, kanalizace (1:20:00)

pan Petr Malec – petice Boletice nad Labem, záplavy (1:34:20)

1:42:20 – paní primátorka Marie Blažková, zodpovědná za územní plán

1:44:00 –  kontrola Okresní hospodářské komory nad zakázkami města

1:49:00 – revitalizace zázemí zámeckého areálu 12 mil. (1.7mil. z účtu DC)

1: 51:00 – revitalizace Tyršovy ulice 10 mil. (1,6mil. z účtu DC)

1:52:30 – revitalizace prostoru u domova pro seniory Kamenická 7 mil. (1 mil. z účtu DC)

1:58:00 –  dar Valerie Machová odlehčovací služby 150 tisíc

1:59:00 – cena města Děčín (paní Mahulena Čejková, pan Karel Bělina)

2:10:00 – blok pozemků

diskuze

2:40:00 – pan Jiří Vilímek – zimní údržba

2:44:00 – paní Pavla Vacková – poděkování za zveřejňování materiálů, kalendář, nominace do komisí, poděkování městské služby, silnice na Škrabkách

2:59:00 – pan Richard Pavlík – Děčínské fórum (přivaděč)

03:02:30 – pan Petr Zinga (svévole úředníků)

video:
Richard Pavlík

Posted in Nezařazené