Zatraktivnění jihozápadního Děčína

DF v kraji pomáhá budovat občanskou společnost spolu s lidmi, kteří se rozhodli  aktivně měnit své okolí. Za DF velké množství úspěšných projektů.  Pořádá veřejné úklidy, ale i občanské debaty. Přišlo s myšlenkou a prosadilo zřízení Krajského architekta. Zároveň však realizuje okrašlovací projekty.  Takovým dlouhodobým okrašlujícím projektem je Zatraktivnění jihozápadního Děčína.

Jde o zlepšení rekreační funkce příměstské krajiny jihozápadní části Děčína a navýšení turistického potenciálu celého města. K tomu DF využívá zejména participativní rozpočet města Děčín, pomoci Střediska městských služeb DC, ale i finanční  prostředky Agentury ochrany přírody a krajiny, spolupracuje  se společností Severočeská vodárenská společnost a spol. Severočeské vodovody a kanalizace, dále nadačním fondem Severočeská voda, využívá finančních příspěvků občanů, podnikatelů i  okolních měst. Spolupracujeme  mj. i s Klubem českých turistů, vlastníky a pachtýři půdy.

Nejzajímavější části projektu jsou:

 • 1. Oprava Šustrovy cesty
  V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nacházela neudržovaná  polní cesta s devastovanými božími mukami tzv. Šustrovým křížem – odkaz mapa.  Místy byla rozbahněná  s vyježděnými kolejemi, neprostupně zarostlá keři a jinde zas potok uprostřed cesty si razyl koryto.
  a) Dobrovolníci spolu s organizací Středisko městských služeb provedli úklid odpadků a průklest keřů.
  b) oprava křížku Božík muk – Šustrova kříže byla financována z participace
  c) oprava samotné Šustrovy cesty
  (poladění těžkou technikou) také byla zafinancována z participace

  d) byla osazena houpačka na starém dubu zde
  e) z příspěvků spravovaným AOPK (CHKO) byly při veřejném sázení doplněno 40 ks dřevin, starých odrůd ovocných stromů a keře Klokoče zde

 

 •  2) Vznik veřejně přístupného „Vodárenského“ pramene 
  Severočeská vodárenská společnost opouští prameniště, které v minulosti napájelo vodojem Horní Oldřichov, neboť  oblast je již několik let napájena  kvalitní vodou z vrtů okolí Hřenska.
  Podařilo se nám vyvolat jednání s SVS, majiteli pozemků  a vejnou správou, městem Děčín
  a) v malém háji  z prostředků vodárenské společnosti vznikne volně přístupný pramen s tůňkou zde (probíhá projektování a schvalování záměru)
  b) na místě již byla usazena veřejná houpačka z participace MM DC
  c) spolu s veřejností, Střediskem městských služeb a za finanční podpory participace MM DC probíhá průklest, úklid a obnova přilehlé cesty p.č. 1601

 

 • 3. Kříž rytříře z Bynova s informační tabulí
  V lese nad Bynovem, na cestě spojující Horní Oldřichova – Martiněves, kousek před krásně opravenou Thielovou studánkou se nachází rozcestí v jehož středu Lesní úřad Děčín umístil příjemné zastřešené posezení. Nachází se zde i skalní masiv na kterém  byl bílou barvou nakreslený kříž. Tento kříž je opředen zapomenutou legendou o bynovském rytíři, který zde skonal a má hrob – zde.
  a) Žáci Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v rámci praktické výuky zhotovyli železný kříž, který byl kameníkem osazen do skály
  b) Za pomoci místních historiků a dochovalých písemností byla historie místa a celého období rytířů z Bynova poznamenána na nástěnku, která byla financována z participace MM DC 
  c) MM DC zafinancoval zpřístupnění hřebenové cesty pomocí dřevěných schodů

 

 • 4) Místní občaný provedli velký úklid okolí vyhlídky na Oldřichovem a dále ji i pavidelně udržují v čistotě. Místo však trápí časté odhazování nedopalků. Proto byla provedna veřejná sbírka občanů. Byl zakoupen a instalován koš na oharky tzv. Vajglovník.

 

 • 5) Zpřístupnění trojsoutoku s vodopády
  Na konci Šutrovy cesty je malebné údolíčko Jeleního potoka a dalších dvou jeho bezejmenných přítoků. Voda místy tvořící drobné vodopády zde
  a) občané provedli předúklid a předvýsek křoví a za pomoci Střediska městských služeb bylo odvezeno 15 pytů odpadu, cca 300 kg cihel a 9 starých pneumatik, včetně jedné od traktoru
  b) pro zvýšení atraktivity místa budou z prostředků grantu od fondu Severočeská voda osazeny odpočinkové lavičky, včetně jedné klekací,  instalovány tři obrazy do skály, kdy jeden s malým plaňkovým oplocením. Majitelé pozemků dali souhlas s realizací. Grant je již přidělen.

 

 • 6. Turistické značení
  Jihozápadní část Děčína je nádherné msíto k procházkám, ale nebylo zde  žádné turistické značení. Proto byla iniciována pracovní skupina
  a) Občané při brigádách a Středisko městských služeb v rámci údržby provedli úklid lokality a průklest některých zarostlých cest
  b) Město Děčín za přispění města Jílové provedlo zaměření cesty a zafinancovalo samotné značení 

  c) Klub Českých turistů vyznačil zelenou a modrou turistickou značku
  d) je třeba doznačit ještě směr ÚL, kdy zde bude hledán kompromis mezi veřejný zájmem a zájmem zemědělců (je v dalším jednání)

  původní návrh

  realizované značení modré a zelené barvy

*************************************************************************************************

Všem kdo se zúčasnili a s jednotlivými částmi projektu DĚKUJEME !  Jejich výčet by byl „nekonečný“ a určitě bychom na někoho zapomněli, tak jen pro představu jmenovitě uvádíme výčet polupráce a konzultací k projektu č. 1:

 • Odborná kamenická firma – připravila rozpočet opravy křížku (firma s výbornými referencemi z oprav drobných památek)

 • Odborná firma zabývající se dopravním značením (možnost osazení značek zákaz vjezdu mimo zemědělské stroje apod.)

 • Odborná zahradní firma – rozpočet projektu (firma s výbornými referencemi z projektů úprav krajiny)

 • Karel Stein historik mj. autor knihy Pomníčky Českého Švýcarka

 • Ing.arch.Onřej Beneš – architekt města Děčín

 • Ing. Antonín Novák – ředitel Lesní úřad Děčín

 • Bc. Jaroslav Horák – ředitel Středisko městských služeb Děčín

 • Mgr. Alena Sellnerová – historička mj. autorka knihy Architektura Podmokel

 • Václav Šafr – botanik

 • Ing. Anna Lehká – ekonkozultant

 • Václav Niče – předseda krajské komise značení Klubu českých turistů

 • Miroslav Kalvas – starosta města Jílové

 • Ing. Petr Kříž – ředitel regionálního pracoviště AOPK a Štěpánka Šolcová botanička, odborník na krajinný ráz AOPK

 • Pavel Svoboda – starosta obce Lipová (obec s několika úspěšnými projekty revitalizace krajiny, obec roku)

 • Mgr. Jana Férová – ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel (možnost výroby křížku v rámci oborné přípravy  žáků na povolání)

 • Jitka Tůmová – předseda výkonné rady spolku Sdružení Pod Studencem (velmi úspěšné sdružení mj. obnovující drobné památky v okr. DC)

 • Ing. Aleš Líbal úsek rozvoje SVS, Ing. Jakub Průša SČVAK, Ing. Barbora Bláhová SČVAK, Ing. Pavlína Sedlmaierová SČVAK, Martin Štorek SČVAK (zřízení pramene)

 • Zemědělští hospodáři: Zina Pinkavová, Jan Lomoz, Jana Medunová, Jiří Opat – Zemědělství Malšovice 

 • Vlastníci sousedních pozemků při Šustrově cestě: Libor Žídek, Michaela Špičková, Jan Netík, Bc. Martina Žoldáková, Věra Utratilová, Ing. Pavel Řezáč

 •  Vyzvána veřejnost k připomínkování záměru – prostřednictvím cca 100 mailů a 10.000 občanů na internetu na webu www.decinskeformum.cz a facebooku (Děčínské fórum, Děčín a okolí, Děčín a jeho problémy, Jílové o čem se mluví, Jílové bez cenzury), dále pak zprostředkovaně Myslivecké zdržení Krásný Studenec, Honební společenstvo K.S.

 • překladatelé, grafici, pamětníci a mnoho, mnoho dalších. – Všem děkujeme za podněty, připomínky a tipy. A těšíme se na případnou spolupráci.

  decinskeforum@gmail.com