Dne 8. května 2013 vydali zástupci občanských sdružení:

– Děčané proti průtahu
– Sdružení za udržitelný rozvojměsta Děčína
– Zelené údolí Horní Oldřichov

společně se zástupci petic:

– Chrochvice – Želenice (cca 1148 podpisů)
– Bynov – Letná – Dolní a Horní Oldřichov – Podmokly (cca 2800 podpisů)
– Horní Oldřichov (cca 300 podpisů)

učinili prohlášení určené všem občanům měst Děčína, Jílového a Libouchce a stejně tak zastupitelům těchto měst, médiím, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic, CHKO České středohoří, Ministerstvu životního prostředí ČR i Ministerstvu dopravy ČR, že v souvislosti s projednávaným záměrem přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8 budou od této doby v rámci konstruktivního, transparentního a co nejobjektivnějšího přístupu jednat ve shodě. Za tímto účelem vytvořili platformu Fórum občanských sdružení a zástupců petic.

Toto Fórum podporuje názor, že město Děčín, město Jílové i další obce na stávající trase silnice I. třídy I/13 potřebují rychlé řešení dopravní situace. Současný stav není optimální a dlouhodobě udržitelný. Kapacita této dopravní komunikace je nedostatečná – doprava je vedena hustě obydleným územím, což má negativní vliv na životy tisíců lidí. Po dokončení dálnice D8 se pak předpokládá další nárůst provozu na této dopravní tepně, dle některých odborných studií až dvojnásobný, a to zejména z důvodu navýšení tranzitní dopravy. Touto cestou se totiž dokončí spojení Polska, Ostravy a Liberce s Německem, a to přes úseky, jež nejsou zpoplatněny.

Toto Fórum zpochybňuje objektivitu a profesionálnost Ředitelstvím silnic a dálnic předloženého Oznámení záměru přeložky silnice I/13 – jsou v něm totiž zveřejněny nepřesné a zavádějící informace. Alarmující je například tvrzení na jeho straně 24, že pro posuzované území Chrochvic, Želenic, Jílového atd. je charakteristická míra imisí měřených na Sněžníku. Dle našeho přesvědčení je zde veřejnost úmyslně klamána, neboť jsou záměrně zvolena data s nulovou výpovědní hodnotou, aby při posuzování imisí vycházejících z dopravy na přeložce I/13 byly zákonné limity splněny. Jen tak lze totiž docílit toho, aby byla tato nová komunikace trasována do bezprostřední blízkosti obytné zástavby.Tato manipulace pravdou je o to závažnější, uvědomíme-li si, že odborníci varují před výraznou škodlivostí nejmenších prachových částic, jež produkuje silniční doprava, zejména před škodlivostí aerosolu frakce PM 10 a PM 2,5. Prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny, roznáší se na velké vzdálenosti a dle nejnovějších poznatků je 4x škodlivější než kouření.

Toto Fórum odmítá variantu vedení dopravní tepny tunelem v Pastýřské stěně; tato varianta nepochopitelně svádí dopravu na labské nábřeží, narušuje relaxační a odpočinkovou zónu města Děčín, hyzdí scenérii Pastýřské stěny a zámku a boří jedinečný ráz centra Děčína. Nechceme dopustit, aby se obyvatelé města měsíce a měsíce dusili v kolonách stojících nebo popojíždějících aut, jednak při budování tunelu a posléze i při mísení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nechceme přihlížet tomu, jak se neuváženým zásahem ještě více naruší pískovcové skalní stěny, které už nyní vyžadují nákladné sanace.

Toto Fórum odmítá variantu, která je jako průtah vedena obytnou zástavbou a údolím Chrochvického potoka. Tato varianta byla v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí ČR vyhodnocena jako nepřijatelná. Současné trasování bezprostředně zasahuje do životních podmínek velkého počtu obyvatel Želenic, Chrochvic, Popovic, Václavova, Krásného Studence, Horního Oldřichova, Modré i Jílového.

Varianty, které prosazujeme:

A) Základ všech řešení:
Co nejrychleji vybudovat tzv. Vilsnickou spojku vedoucí z mostu Budovatelů ulicí Práce směrem na Ústí nad Labem. Tato silnice je vyprojektovaná, schválená a několik let připravená k realizaci.

B) Současně prosazujeme hodnověrné posouzení:

1. Ústecké varianty, která se stavebně rovná nulové variantě, je však doplněna organizačními opatřeními. Vede trasu I/13 po silnici I/62 do Ústí nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Pomocí legislativních a technických opatření vyloučí těžkou nákladní dopravu ze současné silnice I/13 v úseku Děčín – Jílové – dálnice D8. Tato úprava současného stavu pak při minimální investici vyvede dopravu mimo centrum Podmokel i Jílového a na své trase bezprostředně nezasahuje do hustě obydlených oblastí ani do CHKO. Navíc v tomto trasování došlo v posledních letech k mnoha technickým investicím a vylepšením. Také je zde příležitost využít uvolněnou kapacitu čtyřproudé silnice II/613 (ul. Žižkova, ÚL – pod Větruší), u níž se v souvislosti s dostavbou D8 počítá s poklesem dopravy.

2. Zelené varianty, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována ministerstvem životního prostředí. Začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice, je vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a Bohemia Cargo a následně v délce 500 m využívá stopu silnice III/25381. Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Díky částečnému tunelovému vedení trasy nedojde k zásahu do zvláště chráněných oblastí CHKO. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním Jílovém. Takové řešení má oproti těm současně projednávaným o něco větší negativní vliv na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo. Prodloužení tunelu je kompenzováno menším rozsahem opěrných a zárubních zdí, navíc varianta zachovává trasu I/13 jako spojení města Děčína a Jílového a využívá Jílovské údolí pouze v jeho nestísněné části.Tato varianta může být doplněna o nové přemostění Labe a je s to tak vytvořit ucelený obchvat města Děčín, trasovaný v dostatečné vzdálenosti od centra města.

3. Varianty C, nejméně vhodné, avšak z hlediska obyvatel ještě akceptovatelné, jež byla projektována ateliérem Ing. Jiřího Kalčíka. Ta se v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do raženého tunelu délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. Dále trasa klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové pokračuje v souběhu se železniční tratí.

Všichni účastníci Fóra shodně prohlašují, že v souladu s dopravní politikou ČR chtějí přivaděč, jenž má charakter obchvatu. Nechceme dopustit, aby došlo ke zlepšení situace v jedné části města na úkor zásadního zásahu do jiných obytných částí. Za tímto účelem jsme spojili síly v shromažďování informací o cca dvaceti variantách, jež byly v minulosti různými subjekty odborně zpracovány, a to s úmyslem vybrat z nich variantu z hlediska občanů akceptovatelnou. Shraňujeme poznatky znalců z oblasti hygieny, urbanistiky, životního prostředí i dopravy a budeme zjišťovat shodu záměru s programem rozvoje Ústeckého kraje, územními plány a zákony. Budeme dbát na transparentnost a relevantnost řízení včetně zahrnutí posledních poznatků vědy a techniky. Chceme spolupracovat se všemi zúčastněnými – aktivními občany, sdruženími, představiteli veřejné správy a samosprávy. Chceme být přítomni při jednání se zadavateli a realizátory stavby nebo s kýmkoli, kdo má zájem na hledání akceptovatelného konsenzu. Fórum občanských sdružení a petic bude koordinovat aktivity občanů a zveřejňovat informace na těchto webových stránkách www.DecinskeForum.cz i prostřednictvím médií.

Prohlášení Fóra občanských sdružení a zástupců petic

Dne 8. května 2013 vydali zástupci občanských sdružení

Děčané proti průtahu

Podmokly proti přivaděči

Sdružení za udržitelný rozvoj města Děčína

Zelené údolí Horní Oldřichov

společně se zástupci petic

Chrochvice – Želenice (cca 900 podpisů)

Bynov – Letná – Dolní a Horní Oldřichov – Podmokly (cca 2800 podpisů)

Horní Oldřichov (cca 300 podpisů)

prohlášení určené všem občanům měst Děčína, Jílového a Libouchce a

stejně tak zastupitelům těchto měst, médiím, Krajskému úřadu Ústeckého

kraje, Ředitelství silnic a dálnic, CHKO České středohoří, Ministerstvu

životního prostředí ČR i Ministerstvu dopravy ČR, že v souvislosti

s projednávaným záměrem přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8

budou od této doby v rámci konstruktivního, transparentního a co

nejobjektivnějšího přístupu jednat ve shodě. Za tímto účelem vytvořili

platformu Fórum občanských sdružení a zástupců petic.

Toto Fórum podporuje názor, že město Děčín, město Jílové i další obce na

stávající trase silnice I. třídy I/13 potřebují rychlé řešení dopravní situace.

Současný stav není optimální a dlouhodobě udržitelný. Kapacita této

dopravní komunikace je nedostatečná – doprava je vedena hustě

obydleným územím, což má negativní vliv na životy tisíců lidí. Po dokončení

dálnice D8 se pak předpokládá další nárůst provozu na této dopravní

tepně, dle některých odborných studií až dvojnásobný, a to zejména

z důvodu navýšení tranzitní dopravy. Touto cestou se totiž dokončí spojení

Polska, Ostravy a Liberce s Německem, a to přes úseky, jež nejsou

zpoplatněny.

Toto Fórum zpochybňuje objektivitu a profesionálnost Ředitelstvím silnic a

dálnic předloženého Oznámení záměru přeložky silnice I/13 – jsou v něm

totiž zveřejněny nepřesné a zavádějící informace. Alarmující je například

tvrzení na jeho straně 24, že pro posuzované území Chrochvic, Želenic,

Jílového atd. je charakteristická míra imisí měřených na Sněžníku. Dle

našeho přesvědčení je zde veřejnost úmyslně klamána, neboť jsou

záměrně zvolena data s nulovou výpovědní hodnotou, aby při posuzování

imisí vycházejících z dopravy na přeložce I/13 byly zákonné limity splněny.

Jen tak lze totiž docílit toho, aby byla tato nová komunikace trasována do

bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Varianty, které prosazujeme:

Současně prosazujeme hodnověrné posouzení

Tato manipulace pravdou je o to závažnější, uvědomíme-li si, že odborníci

varují před výraznou škodlivostí nejmenších prachových částic, jež

produkuje silniční doprava, zejména před škodlivostí aerosolu frakce PM

10 a PM 2,5. Prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny, roznáší se na velké

vzdálenosti a dle nejnovějších poznatků je 4x škodlivější než kouření.

Toto Fórum odmítá variantu vedení dopravní tepny tunelem v Pastýřské

stěně; tato varianta nepochopitelně svádí dopravu na labské nábřeží,

narušuje relaxační a odpočinkovou zónu města Děčín, hyzdí scenérii

Pastýřské stěny a zámku a boří jedinečný ráz centra Děčína. Nechceme

dopustit, aby se obyvatelé města měsíce a měsíce dusili v kolonách

stojících nebo popojíždějících aut, jednak při budování tunelu a posléze i při

mísení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nechceme přihlížet tomu, jak se

neuváženým zásahem ještě více naruší pískovcové skalní stěny, které už

nyní vyžadují nákladné sanace.

Toto Fórum odmítá variantu, která je jako průtah vedena obytnou

zástavbou a údolím Chrochvického potoka. Tato varianta byla v roce 2008

Ministerstvem životního prostředí ČR vyhodnocena jako nepřijatelná.

Současné trasování bezprostředně zasahuje do životních podmínek

velkého počtu obyvatel Želenic, Chrochvic, Popovic, Václavova, Krásného

Studence, Horního Oldřichova, Modré i Jílového.

Úvodní řešení. Co nejrychleji vybudovat tzv. Vilsnickou spojku vedoucí

z mostu Budovatelů ulicí Práce směrem na Ústí nad Labem. Tato silnice je

vyprojektovaná, schválená a několik let připravená k realizaci.

Ústecké varianty, která se stavebně rovná nulové variantě, je však

doplněna organizačními opatřeními. Vede trasu I/13 po silnici I/62 do Ústí

nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Pomocí legislativních

a technických opatření vyloučí těžkou nákladní dopravu ze současné silnice

I/13 v úseku Děčín – Jílové – dálnice D8. Tato úprava současného stavu

pak při minimální investici vyvede dopravu mimo centrum Podmokel i

Jílového a na své trase bezprostředně nezasahuje do hustě obydlených

oblastí ani do CHKO. Navíc v tomto trasování došlo v posledních letech

k mnoha technickým investicím a vylepšením. Také je zde příležitost využít

uvolněnou kapacitu čtyřproudé silnice II/613 (ul. Žižkova, ÚL – pod Větruší),

u níž se v souvislosti s dostavbou D8 počítá s poklesem dopravy.

Zelené varianty, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována

ministerstvem životního prostředí. Začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice, je

vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a

Bohemia Cargo a následně v délce 500 m využívá stopu silnice III/25381.

Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Díky částečnému

tunelovému vedení trasy nedojde k zásahu do zvláště chráněných oblastí

CHKO. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním

Jílovém. Takové řešení má oproti těm současně projednávaným o něco

větší negativní vliv na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo.

Prodloužení tunelu je kompenzováno menším rozsahem opěrných a

zárubních zdí, navíc varianta zachovává trasu I/13 jako spojení města

Děčína a Jílového a využívá Jílovské údolí pouze v jeho nestísněné části.

Tato varianta může být doplněna o nové přemostění Labe a je s to tak

vytvořit ucelený obchvat města Děčín, trasovaný v dostatečné vzdálenosti

od centra města.

Varianty C, nejméně vhodné, avšak z hlediska obyvatel ještě

akceptovatelné, jež byla projektována ateliérem Ing. Jiřího Kalčíka. Ta se

v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do raženého tunelu

délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. Dále

trasa klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové

pokračuje v souběhu se železniční tratí.

Všichni účastníci Fóra shodně prohlašují, že v souladu s dopravní

politikou ČR chtějí přivaděč, jenž má charakter obchvatu. Nechceme

dopustit, aby došlo ke zlepšení situace v jedné části města na úkor

zásadního zásahu do jiných obytných částí. Za tímto účelem jsme spojili

síly v shromažďování informací o cca dvaceti variantách, jež byly

v minulosti různými subjekty odborně zpracovány, a to s úmyslem vybrat

z nich variantu z hlediska občanů akceptovatelnou. Shraňujeme poznatky

znalců z oblasti hygieny, urbanistiky, životního prostředí i dopravy a

budeme zjišťovat shodu záměru s programem rozvoje Ústeckého kraje,

územními plány a zákony. Budeme dbát na transparentnost a relevantnost

řízení včetně zahrnutí posledních poznatků vědy a techniky. Chceme

spolupracovat se všemi zúčastněnými – aktivními občany, sdruženími,

představiteli veřejné správy a samosprávy. Chceme být přítomni při jednání

se zadavateli a realizátory stavby nebo s kýmkoli, kdo má zájem na hledání

akceptovatelného konsenzu. Fórum občanských sdružení a petic bude

koordinovat aktivity občanů a zveřejňovat informace na webových

stránkách i prostřednictvím médií.