Informace z přednášky o vztahu geologie a plánované silnice z Děčína k D8

11.02.2020 proběhla v Městské knihovně Děčín přednáška ing. Petra Kycla, vedoucího Odboru aplikované geologie České geologické služby, na téma Děčínský přivaděč.

Pan Kycl potvrdil, že z mj. z hlediska geologie se jedná o neproblémovější připravovanou stavbu. Území Jílovského a Chrochvického potoka je pro liniovou stavbu v rámci ČR jedno z nejvíce rizikových.

V tuto chvíli je finalizováno zadání první fáze předběžného geologického průzkumu. Časový plán:

• 11. února sestaven projekt geologických prací – 1. etapa předběžného IGP všech dostupných variant

• 29. února vypořádání připomínek ČGS (oponent prací)

• Březen – duben 2020 soutěžení firmy/firem, která bude průzkum realizovat

• červen 2020 (optimisticky) – zahájení průzkumu

• červen 2021 (nejzazší termín) – předávání výsledků zpracovatelům EIA

• leden 2022 – dopracovaná nová EIA

V sále zazněla i informace, že hydrogeologický průzkum by měl být minimálně tříletý, tak aby se dostatečně ověřilo chování spodní vody. Množství průsaků, zaklesávání apod. Bohužel vzhledem k termínům v procesu EIA bylo od tohoto upuštěno. A monitoring bude jen roční.

Po roce budou doplněny informace do procesu EIA a dojde k vybrání jedné ze tří nyní zvažovaných variant. Pokud se však ukáže, že geologie by extrémně prodražila zamýšlenou stavbu, je možné i upuštění od dalšího plánování přivaděče v těchto stopách. Vše bude na zvážení investora, tedy ŘSD resp. MD.


Průzkum bude rozdělen do 5ti samostatných částí a bude obsahovat cca 100 průzkumných vrtů, které budou realizovány ve známých sesuvech, poblíž stávajících cest.  Více v 
prezentaci : zde