3 zásadní připomínky 5 spolků k EIA_Děčín-D8

Jak jsme již informovali krajský úřad se vyslovil ohledně variant přivaděče v tzv. procesu EIA. Učinil však takové „nemastné, neslané“ rozhodnutí. Chcete-li „kočkopsa“ – zde. Sice zmínil pořadí variant, ale vlastně ho jen naznačil se svém odůvodnění. Je tak otázkou, nakolik toto rozhodnutí budou další orgány při svém rozhodování respektovat.

1) Malšovická 2015
2) Malšovická 2018
3) Pastýřská 2018
4) Pastýřská 2015
5) Chrochvická 2018

Pět místních spolků, které se dlouhodobě zabývají tématem sepsalo tři nejzásadnější vady tohoto rozhodnutí a tyto zaslaly na MŽP. V krátkosti:

1) uplatnění rozdílného hodnocení v roce 2008 a 2022 (dnes prošly i varianty s vyšším dopadem, než dříve zamítnuté – byla porušena zákonná zásada předvídatelnosti)

2) nestanovení vah jednotlivých variant („o kolik je která lepší“ – u některých variant dokumentace uvádí jejich nepřijatelnost, přitom ve výrokové části toto není zohledněno, pouze v odůvodnění naznačeno)

3) neposouzení širších dopravních vztahů (v současnosti jsou na místě bezproblémové dopravní toky, kdy dle studií se dá infrastruktura ještě vylepšit)