Folknářská spojka nově ve třech variantách

Folknářská spojka, která uleví ulici Kamenické  je nově projektována ve třech variantách.

K variantě č. 1, která vede středem městské části Děčín – Folknáře a variantě č. 2, která vede východně od města, na úpatí zalesněného Sokolího vrchu, přibyla i varianta č. 3.  Ta vede podél ulice Českolipská, kdy při městské části Březiny vytváří křížení se zamýšlenou přeložkou silnice I/13 „Manušickou spojkou“ a dále pak v souběhu s variantou č. 2.
Právě zakomponování napojení Folknářské spojky a Manušické spojky je důvod, proč vznikla tato nová varianta č. 3, která je v mapě vyznačena zelenou barvou.
Tyto tři varianty budou hodnoceny v procesu EIA. Až budou vyhotoveny odborné posudky, tak se k jednotlivým variantám bude moci každý vyjádřit. Viz proces EIA:  zde

ps. V roce 2014 se uvažovalo, zda přeložku silnice I/13 nevést pouze Folknářskou spojkou, obchvatem Markvartic a dále na Českou Lípu. Proto byla k této úvaze vypracována studie. Zůstalo však u původního záměru, vybudovat Folknářskou spojku a posléze přeložku I/13 ve stopě na Benešov nad Ploučnicí a Manušice, Českou Lípu. O tomto rozhodování jsme informovali: zde

3x varinata Folknářské spojky

100 ks zdarma

Prvních 100 návštěvníků debaty lídrů, která se koná ve středu 21.09. na Střelnici v Děčíně,  bude mít příležitost ochutnat Podmokelský koláč, upečený dle historické receptury.
Každý region má své kulinářské speciality. Jistě i Děčín. Třeba právě Podmokelský koláč se znovu stane lákadlem trhů i celého města. Zachutná Vám?

podmokelsky-kolac_krajska-debata

 

bez-nazvu

Děčín ZÍSKAL ocenění ! … a hned dvě.

V roce 2016 obdržel Děčín Hlavní cenu oborné poroty i hlavní cenu veřejnosti OTEVŘENO

Zkrácený text nominace DF:

Město Děčín dlouhodobě prosazuje otevřenost, na webu je rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích. Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila se a použila pro stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.
I další prvky odpovídají velké otevřenosti: program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, Zpravodaj publikuje názory i opozice, před volbami dal všem stranám stejný prostor, radnice umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Celý text nominace včetně příkladů

Statutární město Děčín je dlouhodobě republikovým leaderem otevřenosti a transparentnosti radnice směrem k veřejnosti. Pro zástupce občanské společnosti je těžké najít oblast na zlepšení.  Radnice reaguje na požadavky občanů na změny k lepšímu. Například pravidelně zveřejňuje veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv s vyjádřením jednotlivých odborů.  Také na žádost občanů před volbami v roce 2014 ve Zpravodaji města nechala všem kandidujícím stranám stejný prostor pro svoji prezentaci.

Nejcennější ale je, že pro otevřenost radnice panuje shoda napříč celým politickým spektrem, a tato otevřenost je realizována dlouhodobě, a také pod různým politickým vedením.

 • Rozklikávací rozpočet: zde

 • Přímý přenos – videozáznam z jednání zastupitelstva: zde

 • Veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv a vyjádření odborů: zde

 • Veškeré zápisy z rad a komisí jsou přístupné na internetu: zde

 • Problém report – aplikace zaznamenávající problémy přímo do mapy (obdobně Zmapuj To) zde

 • Zavedení služby Utility Report, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí: zde

 • Komunikace úřadu s veřejností prostřednictvím neformálních dotazů na webu města: zde

 • Komunikace úřadu na Facebooku: zde

 • Zpřístupnění otevřených dat: zde a zde

 • Mobilní aplikace „magistrát do kapsy“: zde

 • Ačkoliv se z různých důvodů uvažovalo o omezení diskuze na zastupitelstvu, tak radnice i nadále umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva např.: zde

 • Zpravodaj města dal před volbami všem politickým stranám stejný prostor: zde

 • dobrovolné zveřejňování zakázek včetně smluv: zde

Co je však zcela unikátní v celé ČR, je hledání konsenzu ohledně novostavby tranzitní silnice. Musíme předeslat, že město Děčín leží cca 20 km od dálnice D8, kdy spojnici k dálnici tvoří silnice první třídy I/13. Ta vede zastavěným územím obce Libouchec a města Jílového. Stát se snaží nalézt trasu novostavby této silnice, ale vzhledem ke geologii, geografii a několika chráněným územím, je to velmi složité. Nedaří se to desítky let. Naposledy vyhledání trasy skončilo nezdarem v roce 2008, kdy Ministerstvo životního prostředí ČR vyhodnotilo návrhy Ředitelství silnic a dálnic jako nepřijatelné vyhodnocení EIA_2008

Následně ŘSD přišlo s „revolučním“ nápadem vést tranzitní silnici (dálniční přivaděč) středem města, přímo pod dominantní skálou tzv. Pastýřskou stěnou (na jejím vrcholu je ZOO, vyhlídková restaurace a po povrchu skály dnes vede nejoblíbenější „via ferrata“ v ČR). Tento skalní masiv se zdvihá nad Labem, přímo naproti zámku. V té době politická reprezentace, zoufalá z předchozích marných pokusů, zadala tuto variantu k zapracování do územního plánu: odkaz

Vést tranzitní silnici středem města, či dokonce obytnými čtvrtěmi, se ale nesetkalo s pochopením obyvatel. Proti tomuto postupu se zvedla výrazná vlna odporu.  Jako odezvu vytvořila radnice pracovní skupinu spolu s občanskými spolky, sdruženými do tzv. Děčínského fóra odkaz_web a odkaz_fcb, sousedním městem Jílové, Krajskou hygienickou stanicí, zástupci regionálních autodopravců, Agenturou ochrany přírody a krajiny a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín (HSRD).  A právě prostřednictvím HSRD pak byla zadána studie proveditelnosti s porovnáním různých navrhovaných variant vedení silnice odkaz. Na tuto studii přispěla obě jmenovaná města i Krajský úřad Ústeckého kraje, občané i podnikatelé. Studie byla následně vypracována renomovanou společností a celá pak byla také zveřejněna odkaz. Za velkého zájmu obyvatel města proběhla následně veřejná prezentace této studie, viz projednání. Studie byla podkladem ke  stanovisku města k přeložce silnice, jak pro svůj územní plán, tak pro krajský územní plán (tzv. ZUR).  Uvedená studie byla i přílohou závěrečného vyjádření KÚÚK v procesu EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice EIA_2015.

Takto otevřený přístup vedení města směrem k jeho obyvatelům rozhodně není obvyklý, a proto navrhujeme udělit Statutárnímu městu Děčín ocenění OTEVŘENO za dlouhodobě vstřícný přístup k otevřenosti radnice a příkladné zřízení a vedení pracovní skupiny k nalezení nejvhodnějšího trasování novostavby tranzitní silnice.

Nominovat Děčín je jednoduché. Stačí pár kliknutí, nic víc.

Na stránkách http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici zaškrtněte položku Děčín_č._34 a objeden oddíl pak zaškrtněte položku Děčín č. 21. Po srolování úplně dolů pak vyplňte svoji mailovou adresu.
Následně pak ve své mailové schránce potvrďte kliknutím kontrolní odkaz, který Vám bude doručen. Nominace za veřejnost je hotová. DĚKUJEME

Pomáháme Děčínu, Jílovému i Vilsnicím!

Děčínské fórum se dlouhodobě angažuje v problematice spojené s dopravou a v zapojování občanů do veřejného dění. Zmiňme třeba studii k výběru varianty dálničního přivaděče, nebo realizované omezení jízd těžkých kamionů přes Jílové. Právě pro tyto úspěchy kontaktovali DF obyvatelé Vilsnic, které trápí hluk z dopravy.

Společně jsme vytvořili plán. Nejprve bylo třeba vědět, zda hluk vnímají jako problém všichni obyvatelé dané lokality a zda to pociťují všichni, kteří bydlí u silnice. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, jehož prostřednictvím měli vilsničtí možnost se vyjádřit. Sešlo se 21 odpovědí různých rodin. Společným znakem vyjádření byla frustrace z dlouhodobě neřešeného problému.

V dalším kroku bylo nutné získat argumenty. Proto jsme požádali i Ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad Ústeckého kraje, hygienickou stanici, Státní zdravotní ústav i Magistrát statutárního města Děčína o informace.  Shromáždili jsme tak velké množství zajímavých dat o lokalitě. Máme například studii z dubna 2009, ve které se hovoří o místním překračování hygienických limitů a celkové neúnosnosti situace. Jako opatření k nápravě  uvádí studie vhodnost snížení rychlosti dopravy ve Vilsnicích, osazení nových oken i vybudování protihlukových stěn. Získali jsme rozhodnutí úřadu, který (aniž by znal tuto studii) v březnu 2013 snížil rychlost ve Vilsnicích na 70 km/hodině s tím, že je třeba tento špatný stav řešit ihned. Bohužel ale také rozhodnutí úplně stejného úřadu z přelomu roku 2015/2016, kterým (bez bližšího odůvodnění) toto omezení rychlosti zrušil. Získali jsme také rozhodnutí ze srpna 2014, podle kterého ŘSD pro svou dlouhodobou nečinnost nedostává výjimku k provozování nadměrného hluku na této silnici a od této doby tedy provozuje silnici I/62 v rozporu se zákonem (!). Získali jsme stanovisko, dle kterého se na obyvatele ulice Ústecké při osazování značek jaksi zapomnělo. Ačkoliv se jedná o souvislou zástavbu domů v katastru Děčína, které dokonce nemají ani chodník, tak cedule označující začátek obce na ně „nezbyla“. Město Děčín se k nim nemá. Špatné osazení značek pro začátek obce je patrné, například při srovnání s nedalekým Varvažovem.

S těmito i dalšími argumenty jsme pak společně navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které připravuje dotační tituly. Jeden z nich se týkal výkupu nejhůře dotčených domů.  Zašli jsme i na Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten v krátké době může rozhodnout o omezení rychlosti i správném osazení značek začátku obce. Jednali jsme i na Magistrátu statutárního města Děčína. Ten může vysadit izolační zeleň a vahou své autority napomáhat občanům v jejich snažení. Spojili jsme se s ŘSD Chomutov, které může zadat výměnu oken a vystavět protihlukové stěny.

Za sebe, za Děčínské fórum, ale zejména za naše spoluobčany z Vilsnic předem děkuji všem za pomoc a vytrvání v ní. Prosím pamatujte, že to budou zejména obyvatelé ulice Ústecká, na koho dopadne zátěž po vybudování Vilsnické spojky. A to jsou přece také naši dobří sousedé.

Vilsnice

ps. tento článek vyšel 11.08.2016 v týdeníku Princip

Pomáháme

O situaci referovala i další média:

Město Děčín: http://www.mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvi/zpravy-z-radnice/item/1714-mesto-chce-protihlukova-opatreni-ve-vilsnici

Děčínský deník: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/dostanou-ve-vilsnici-konecne-protihlukova-okna-mistni-cekaji-na-pomoc-radu-let-20160726.html

MF Dnes: http://usti.idnes.cz/lidem-u-vypadovky-z-deci na-se-jeste-letos-ulevi-od-hluku-pjr-/usti-zpravy.aspx?c=A160720_154156_usti-zpravy_vac2

Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/decinsky-magistrat-jedna-o-protihlukovych-opatrenich-podel-silnice-do-usti-nad-labem–1631960

 

Červnové zastupitelstvo 2016

11:20 – vyúčtování Studie dálničního přivaděče zde

15.00 – zprovoznění kuchyně v restauraci na Pastýřské stěně

17.05 – zásobník projektů připravených k realizaci v Děčíně (projekty zde)

17.30 – pan Pavel Sukdol požaduje zařadit do zásobníku lanovku na Pastýřskou stěnu

32:30 – prodej areálu Maxičky v dohadovacím řízení „v dražbě“,  kdy prodej bude s věcným břemenem veřejného koupání  (zájem o koupi projevila spol. Armex, kdy nabídla cenu 15,1 mil za areál. se záměrem za 200 mil. vybudování luxusního hotelu s wellness)

40:20 – pan Pavel Sukdol podporuje prodej, jedná se výhodnou nabídku

43:30 – pan Petr Zdobinský vyvolal polemiku ohledně správné formulace věcného břemene

1:11:00 – inkluze do škol – dotace z Ministerstva školství 30,5 mil. se spluúčastí města 1,5 mil. na více psychologů a jiných pomáhajících pracovníků

2:01:30 – pan Pavel Sinko upozornil na špatně projektovanou opravu poloviny komunikace v ul. Dělnická, opravu vozovky bude nutno v budoucnu opakovat

2:09:50 – pan Václav Šenkýř – I. vypovězení mandátní smlouvy o správě tenisové haly, soudní žaloby

2:15:00 – pan Karel Bělina nesouhlas s odborností znalecké firmy posuzující feratu

2:35:45 – pan Pavel Horák – II. vypovězení mandátní smlouvy o správě tenisové haly, soudní žaloby

2:54:10 – pan Petr Zdobinský – špatné  zateplování domu v ul. Tržní

3:01:10 – pan Tomáš Brčák – absence soutěže na projekt k lávce přes Východní nádraží

3:26:50 – pan Vojtěch Ryvola – úředníci města mají obhájit zvolené technické řešení oprav

3:28:00 – paní Pavla Vacková – kritika úředníků a vedení města

video:zasedání

 

Prohlášení Fóra občanských sdružení a zástupců petic

Dne 8. května 2013 vydali zástupci občanských sdružení

Děčané proti průtahu

Podmokly proti přivaděči

Sdružení za udržitelný rozvoj města Děčína

Zelené údolí Horní Oldřichov

společně se zástupci petic

Chrochvice – Želenice (cca 900 podpisů)

Bynov – Letná – Dolní a Horní Oldřichov – Podmokly (cca 2800 podpisů)

Horní Oldřichov (cca 300 podpisů)

prohlášení určené všem občanům měst Děčína, Jílového a Libouchce a

stejně tak zastupitelům těchto měst, médiím, Krajskému úřadu Ústeckého

kraje, Ředitelství silnic a dálnic, CHKO České středohoří, Ministerstvu

životního prostředí ČR i Ministerstvu dopravy ČR, že v souvislosti

s projednávaným záměrem přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8

budou od této doby v rámci konstruktivního, transparentního a co

nejobjektivnějšího přístupu jednat ve shodě. Za tímto účelem vytvořili

platformu Fórum občanských sdružení a zástupců petic.

Toto Fórum podporuje názor, že město Děčín, město Jílové i další obce na

stávající trase silnice I. třídy I/13 potřebují rychlé řešení dopravní situace.

Současný stav není optimální a dlouhodobě udržitelný. Kapacita této

dopravní komunikace je nedostatečná – doprava je vedena hustě

obydleným územím, což má negativní vliv na životy tisíců lidí. Po dokončení

dálnice D8 se pak předpokládá další nárůst provozu na této dopravní

tepně, dle některých odborných studií až dvojnásobný, a to zejména

z důvodu navýšení tranzitní dopravy. Touto cestou se totiž dokončí spojení

Polska, Ostravy a Liberce s Německem, a to přes úseky, jež nejsou

zpoplatněny.

Toto Fórum zpochybňuje objektivitu a profesionálnost Ředitelstvím silnic a

dálnic předloženého Oznámení záměru přeložky silnice I/13 – jsou v něm

totiž zveřejněny nepřesné a zavádějící informace. Alarmující je například

tvrzení na jeho straně 24, že pro posuzované území Chrochvic, Želenic,

Jílového atd. je charakteristická míra imisí měřených na Sněžníku. Dle

našeho přesvědčení je zde veřejnost úmyslně klamána, neboť jsou

záměrně zvolena data s nulovou výpovědní hodnotou, aby při posuzování

imisí vycházejících z dopravy na přeložce I/13 byly zákonné limity splněny.

Jen tak lze totiž docílit toho, aby byla tato nová komunikace trasována do

bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Varianty, které prosazujeme:

Současně prosazujeme hodnověrné posouzení

Tato manipulace pravdou je o to závažnější, uvědomíme-li si, že odborníci

varují před výraznou škodlivostí nejmenších prachových částic, jež

produkuje silniční doprava, zejména před škodlivostí aerosolu frakce PM

10 a PM 2,5. Prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny, roznáší se na velké

vzdálenosti a dle nejnovějších poznatků je 4x škodlivější než kouření.

Toto Fórum odmítá variantu vedení dopravní tepny tunelem v Pastýřské

stěně; tato varianta nepochopitelně svádí dopravu na labské nábřeží,

narušuje relaxační a odpočinkovou zónu města Děčín, hyzdí scenérii

Pastýřské stěny a zámku a boří jedinečný ráz centra Děčína. Nechceme

dopustit, aby se obyvatelé města měsíce a měsíce dusili v kolonách

stojících nebo popojíždějících aut, jednak při budování tunelu a posléze i při

mísení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nechceme přihlížet tomu, jak se

neuváženým zásahem ještě více naruší pískovcové skalní stěny, které už

nyní vyžadují nákladné sanace.

Toto Fórum odmítá variantu, která je jako průtah vedena obytnou

zástavbou a údolím Chrochvického potoka. Tato varianta byla v roce 2008

Ministerstvem životního prostředí ČR vyhodnocena jako nepřijatelná.

Současné trasování bezprostředně zasahuje do životních podmínek

velkého počtu obyvatel Želenic, Chrochvic, Popovic, Václavova, Krásného

Studence, Horního Oldřichova, Modré i Jílového.

Úvodní řešení. Co nejrychleji vybudovat tzv. Vilsnickou spojku vedoucí

z mostu Budovatelů ulicí Práce směrem na Ústí nad Labem. Tato silnice je

vyprojektovaná, schválená a několik let připravená k realizaci.

Ústecké varianty, která se stavebně rovná nulové variantě, je však

doplněna organizačními opatřeními. Vede trasu I/13 po silnici I/62 do Ústí

nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Pomocí legislativních

a technických opatření vyloučí těžkou nákladní dopravu ze současné silnice

I/13 v úseku Děčín – Jílové – dálnice D8. Tato úprava současného stavu

pak při minimální investici vyvede dopravu mimo centrum Podmokel i

Jílového a na své trase bezprostředně nezasahuje do hustě obydlených

oblastí ani do CHKO. Navíc v tomto trasování došlo v posledních letech

k mnoha technickým investicím a vylepšením. Také je zde příležitost využít

uvolněnou kapacitu čtyřproudé silnice II/613 (ul. Žižkova, ÚL – pod Větruší),

u níž se v souvislosti s dostavbou D8 počítá s poklesem dopravy.

Zelené varianty, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována

ministerstvem životního prostředí. Začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice, je

vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a

Bohemia Cargo a následně v délce 500 m využívá stopu silnice III/25381.

Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Díky částečnému

tunelovému vedení trasy nedojde k zásahu do zvláště chráněných oblastí

CHKO. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním

Jílovém. Takové řešení má oproti těm současně projednávaným o něco

větší negativní vliv na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo.

Prodloužení tunelu je kompenzováno menším rozsahem opěrných a

zárubních zdí, navíc varianta zachovává trasu I/13 jako spojení města

Děčína a Jílového a využívá Jílovské údolí pouze v jeho nestísněné části.

Tato varianta může být doplněna o nové přemostění Labe a je s to tak

vytvořit ucelený obchvat města Děčín, trasovaný v dostatečné vzdálenosti

od centra města.

Varianty C, nejméně vhodné, avšak z hlediska obyvatel ještě

akceptovatelné, jež byla projektována ateliérem Ing. Jiřího Kalčíka. Ta se

v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do raženého tunelu

délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. Dále

trasa klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové

pokračuje v souběhu se železniční tratí.

Všichni účastníci Fóra shodně prohlašují, že v souladu s dopravní

politikou ČR chtějí přivaděč, jenž má charakter obchvatu. Nechceme

dopustit, aby došlo ke zlepšení situace v jedné části města na úkor

zásadního zásahu do jiných obytných částí. Za tímto účelem jsme spojili

síly v shromažďování informací o cca dvaceti variantách, jež byly

v minulosti různými subjekty odborně zpracovány, a to s úmyslem vybrat

z nich variantu z hlediska občanů akceptovatelnou. Shraňujeme poznatky

znalců z oblasti hygieny, urbanistiky, životního prostředí i dopravy a

budeme zjišťovat shodu záměru s programem rozvoje Ústeckého kraje,

územními plány a zákony. Budeme dbát na transparentnost a relevantnost

řízení včetně zahrnutí posledních poznatků vědy a techniky. Chceme

spolupracovat se všemi zúčastněnými – aktivními občany, sdruženími,

představiteli veřejné správy a samosprávy. Chceme být přítomni při jednání

se zadavateli a realizátory stavby nebo s kýmkoli, kdo má zájem na hledání

akceptovatelného konsenzu. Fórum občanských sdružení a petic bude

koordinovat aktivity občanů a zveřejňovat informace na webových

stránkách i prostřednictvím médií.