Vybíráte nejhůře hodnocenou variantu ze všech – Otevřený dopis zastupitelům města Děčín k jednání 31.01.2019

Ve čtvrtek 31.1. od 13 hod – jako bod č. 14  ve Společnském domě střelnice bude projednán materiál doporučující výstavbu dálničního přivaděče ve variantě „Chrochvická“ viz.: zde

– OTEVŘENÝ DOPIS DF –

Vážený zastupiteli, předně chceme vyslovit rozčarování nad „kvalitou“ materiálu, dle kterého máte rozhodnout o tak důležité věci, která v budoucnu ovlivní desetitisíce občanů. Jak kladným, ale i velmi záporným způsobem. – Text materiálu, je zcela nepřehledný, nesrozumitelný a neúplný.  Jsou v něm vynechány podstatné informace, které by byly sto vyvolat otázky k předkládanému návrhu.

Například hned v druhé větě důvodové zprávy je informace neúplná. Je zde konstatováno: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem.“  Prosím srovnejte, jak by tato informace zněla, pokud by byla úplná: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem pro variantu Chrochvickou označenou V4, později VA a stejně i negativním výsledkem pro variantu VB  po železniční trati tzv. kozí dráze.“  O tom, že varianta, pro kterou máte dát kladné stanovisko byla Ministerstvem životního prostředí, již v roce 2008 vyhodnocena, že má neakceptovatelně příliš velký negativní vliv na obyvatelstvo a přírodu jste se z tohoto materiálu nedozvěděli.

Následně Vám předkládaný materiál vybírá a podrobně rozebírá „drobnosti“ z průběhu procesu EIA, aby na úplný závěr, bez jakéhokoliv komentáře, předloží bez souvislostí nesrozumitelné  vyjádření Krajského úřadu. (Prosím za povšimnutí, že rozhodnutí rady z kterého vychází Vám předkládaný materiál je z 15.01.2019, avšak rozhodnutí Krajského úřadu je z 21.01.2019.  Vám předkládaný materiál tedy vznikl „za procesu“, aniž by znal závěrečné hodnocení argumentů EIA tzv. posudku).  V materiálu jsou uvedeny některá dílčí tvrzení, avšak bez souvislostí, kdy není zřejmé a jakým způsobem byly tyto dílčí tvrzení vybírány (zvláště za situace, že po 21.01.2019 jsou  již bezpředmětná.)  Je také s podivem, že absentuje srovnávací tabulka jednotlivých variant, tak jak ji v závěru předložilo samotné ŘSD (nižší ohodnocení je lepší):

 

Pokud by tabulka byla ještě s komentářem, pak byste se ještě dozvěděli, že rozpětí udělených bodů je 17-51, což je 34 hodnotících bodů. Varianta Zelená je tak hodnocena ještě méně než v ¼ a to pouze s osmi negativními body od naprosto ideálního stavu. Naproti tomu varianta Pastýřská se svými 20,5 zápornými body je již za polovinou škály a pouze 13,5 bodů od úplně nejhoršího možného hodnocení. A varianta Chrochvická se svými 22,5 zápornými body je dle zpracovatele dokonce jen 11,5 bodu od úplně nejhoršího možného hodnocení.  

Situace k dnešnímu dni je tedy taková, že ŘSD musí mnohem podrobněji prozkoumat geologické poměry (např. ve variantě Chrochvické je 10 sesuvných území, některé aktivní),  dále musí více prozkoumat hydrologii a přírodní rozmanitost území. Ještě musí materiál předložit tak, že varianta Zelená (Malšovická) bude v jediném problémovém bodě realizovatelná.

Na základě předloženého materiálu do zastupitelstva, se nelze kvalifikovaně rozhodnout. Zvláště za situace, že ze se např. z materiálu nedozvíte, že varianta Chrochvická záporným způsobem ovlivní 14.583 osob (aktuální stav 17.755), což je 87! budov ve dne a 82! budov v noci, kdy u některých domů se jedná o panelovou zástavbu s třemi a více vchody (rušení,  špatný spánek, zdravotní potíže).  U některých domů pak nelze dodržet zákonné hygienické limity imisí hluku, ale i zplodin.

Závěrem lze shrnout, že rozhodnutí, která ovlivní proces výběru varianty přivaděče musí být činěna uvážlivě, s rozmyslem. Po náležitém prodiskutování a podrobného zvážení argumentů pro a proti, např. při semináři, pracovní skupině.  Kdy jseme připraveni spolu s dalšími partnery ze státní správy (AOPK, NPČS) a samosprávy okolních obcí (jejichž vyjádření máme) nabídnout městu Děčín participaci na hledání nelehkého rozhodnutí.  Může to být varianta nejméně problematická, nebo jiná, doposud podrobněji nehodnocená (např. máme i písemné vyjádření ŘSD, že za některých okolností mohou, ač neradi, zvážit variantu podél Labe).

S žádostí o přehodnocení návrhu usnesení zastupitelstva jsme se obrátili i na radu města Děčína, kdy v tuto chvíli máme od některých členů příslib zvážení úpravy návrhu textu usnesení, tak že nebude preferovat variantu Chrochvickou.  / Rada zatím nerozhodla.

MOC bychom si přáli, pokud by Děčín byl jako dosud znám spoluprací, racionálními řešeními. A jseme připraveni na tom spolupracovat. Budeme moc rádi, pokud to bude i s Vámi.

PŘIVADĚČ_21.01.2019_Všechny tři varianty znovu ve hře (Nominujeme město Děčín na ZAVŘENO?)

Dne 21.01.2019 vrátil Krajský úřad Ústeckého kraje zpět všechny tři varianty přivaděče k přepracování. Aktuálně je tedy ve hře varianta přivaděče Pastýřská, Chrochvická i Zalená.
Krajskému úřadu se nelíbí vyřazení varianty Zelené, která ve všech ohledech vychází nejlépe. Dále pak ledabylé geologické posouzení  variant a celkově povrchní srovnání.  Celý text zde

Nyní tedy ŘSD, aby problematické body přepracovalo a znovu předložilo k posouzení. Možnost je i vést přeložku silnice 1/13 nejkratší a nejlevnější trasou podél řeky Labe.

Na úplný závěr si dovolíme výtku současnému vedení města Děčín. To se ve vstupní hale magistrátu honosí oceněním OTEVŘENO, které získalo předešlé vedení města Děčín. Avšak nové vedení své obyvatele vyčleňuje z rozhodovacích procesů. Např. nebylo schopno na svých webových stránkách či zpravodaji  městě srozumitelně informovat občany, že takový proces EIA probíhá a co je jeho obsahem.  –  Pokud tedy město nezlepší svojí komunikaci s občany bude nominováno na ocenění ZAVŘENO za velkou změnu k horšímu. 

Ocenění Dobrovolník roku 2018 p. Vomáčka_GRATULUJEME

Nominace:

Dovolte mi, abych i touto cestou nominoval pana Jaroslava Vomáčku z Děčína na ocenění Dobrovolník roku 2018 a to za jeho dlouholetou dobrovolnickou práci z oboru, jenž asi mnozí nevnímají jako dobrovolnický, ačkoliv takovým fakticky je. Práce pana Vomáčky je nesmírně přínosná pro celou společnost, náš kraj, tak zejména pro komunitu v které žiji, pro město Děčín.

Pan Jaroslav Vomáčka je dlouholetým úspěšným správcem na sociální síti facebook skupiny Děčína a Okolí. Jeho dennodenní práce spočívá ve vyhledávání článků s tématikou regionu dále v moderování debat, tak aby byly ze všech stran korektní, což v dnešní, v různých směrech vypjaté době, není nic jednoduchého. Ve své práci je nadmíru úspěšný a respektovaný. Ve městě Děčín, které má necelých 50tis.obyvatel je členem zmíněné komunity 25.896 osob. Dosah jeho dobrovolnické práce na zdejší komunitu je tak bezprecedentní. Veškerou tuto činnost vykonává ve svém volném čase, dlouhodobě, na velmi vysoké úrovni, bez nároku na honorář ve prospěch okolí. Je tedy ryzím dobrovolníkem. Myslím, že pan Jaroslav Vomáčka pokud bude oceněn, bude to ocenění nejen pro něj, ale i pro ostatní správce této skupiny Děčín a okolí, ale také pro dobrovolníky, jenž moderují ostatní skupiny, zabývající se tématy města, kde žiji.

Neboť okolnosti si vyžádaly i vznik skupiny Děčín a jeho problémy s více než 8.600 členy a Děčín bez cenzury s více než 11.310 členy. Tyto dvě skupiny tak doplňují kontroverznější plejádu názorů a vytváří tak s hlavní skupinou Děčín a Okolí vyvážené prostředí, kde se probírají témata děčínského regionu. Jako občanský aktivista, zabývající se tématy nejen regionálními, ale i krajskými mohu srovnávat prostředí na sociálních sítích jednotlivých měst v našem kraji. Tato skupina s velkou zásluhou Jaroslava Vomáčky vysoce převyšuje běžný standard. Na závěr si dovolím vyslovit přání. Pro naší společnost by bylo skvělé, aby lidí s takovým nasazením pro dobrovolnickou práci bylo mnohem víc, aby byli v každém městě našeho kraje. Neboť dobrovolnická práce na sociálních sítích vytváří komunitní život, pomáhá identifikaci lidí s regionem a mnohdy generuje dobré skutky a pozitivní atmosféru. Nejednou se i právě díky skupině Děčín a Okolí vybrali finanční prostředky na zdravotně postižené, nebo nastartoval dobrovolnický úklid konkrétního místa. Děkuji za Váš hlas a případně ocenění pro člověka, který si ocenění opravdu zaslouží, pro Jaroslava Vomáčku z Děčína.                                                                                                        Jan Štefan

Při příležitosti dotazu na souhlas s nominací jsem pana Jaroslava Vomáčku požádal o vyjádření ohledně jeho dobrovolnické práce. – Zde je jeho vyjádření:

Správcováním se stránkou Děčín a okolí jsem začal v březnu 2015. Od té doby se počet členů rozrostl o více než 20tis. členů, tím se stalo správcování časově mnohem více náročnější, než na začátku. Denně této stránce věnuji několik hodin. Několikrát za den schvalujeme příspěvky a nové členy. Příspěvky samozřejmě přidávám i já. Ať jsou to pěkné fotografie Děčína či okolí, nebo i tipy na kulturní akce, tipy na výlety a jiné informace z našeho města či okolí. Členem skupiny se může stát téměř kdokoliv. Neschvaluji pouze tzv. falešné profily narychlo založené nebo podezřelé. Díky tomu že nové příspěvky a členy musí schválit správce nebo moderátor se předchází chaosu ve skupině. Jako správce musím být nestranný, což se mi snad daří. Ovšem neznamená to, že nenapíšu svůj názor. V dnešní době je dosti těžké moderovat některé vášnivé diskuse, obzvláště ty smnoha komentáři. Snažím se promazávat vulgární nebo urážející komentáře. Občas když se diskuse zvrtne v urážení tak nezbyde než u příspěvku vypnout komentáře nebo některého z diskutujících zablokovat. Bohužel nelze se zavděčit všem členům skupiny a tak si občas někdo zanadává na správce, ať v komentářích nebo i do soukromé zprávy. Většinou se jim nelíbí, že museli čekat dlouho na schválení příspěvku. Holt i my jsme jen lidé a máme nárok nasvůj soukromý život. I my máme své povinnosti, chodíme do práce, máme koníčky atd. Bohužel nelze být 24 hodin on-line. Vše děláme vesvém volném čase a zadarmo. Například já vše dělám na úkor rodiny. Poslední dobou se snažím to omezit a netrávit tolik času u facebooku a věnovat se tak více i svým dvěma malým dětem. Jsem velice rád, kam se skupina za zhruba 4roky mého působení v roli správce posunula a hlavně, že se dál rozrůstá. Také jsem moc rád, že si díky nastaveným pravidlům udržela skupina svůj standard a vzhled.

Přivaděč 2018/2019

Zdánlivě je kolem přivaděče klid, avšak různé procesy běží. Aktuálně se veřejnost může vyjádřit k variantám Pastýřská, Chrochvická či Zelená. To jsou varianty, u kterých ŘSD nechalo zpracovat posudek jejich vlivu na životní prostředí. Předkládanou dokumentaci si můžete prohlédnout zde

Co však toto vyhodnocení říká? Dokumentace sděluje, že absolutně nejlépe hodnocenou variantou je varianta Zelená. Naopak varianta Pastýřská či Chrochvická jsou na chvostu hodnocení, v mnoha ohledech jsou označeny jako velmi špatné.
Avšak u Zelené vznikl dojem z možného ovlivnění podpovrchové vody v oblasti luk u Bohyně, proto ji předkládaná dokumentace nedoporučuje. V závěru je tak mírně preferovaná varianta Pastýřská před Chrochvickou.

V tabulce porovnání variant jsou přidělovány body pořadí variant (nižší je lepší). 

Tabulku je možné zobrazit v grafu (varianty Zelená, Pastýřská, Chrochvická):

Jedná se však o názor a hodnocení zpracovatele, jenž je placen z prostředků předkladatele. Proto zákon umožňuje se k těmto názorům vyjádřit, rozporovat je či je doplňovat. Jedna pracovních verzí připomínek je zde

Pokud usoudíte, stejně jako my, že varianta Pastýřská či Chrochvická nejsou to pravé, budeme rádi, pokud se připojíte a zašlete za sebe třeba takto jednoduchou připomínku: zde  Nezapomeňte však, že možnost připomínkování byla zveřejněna na Vánoce a tak je nutné dodržet termín zaslání do 11.01.2019!