13 připomínek k návrhu nového Územního plánu Děčína

Aside

( Text připomínek v původní podobě: zde Text vyjádření České geologické služby zde )

 

Připomínky návrhu nového územního plánu města Děčín 2017

Nový územní plán má navrhovat změny a objektivně hodnotit záměry, tak aby v souhrnu umožnily trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu  mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a zájmy společenství lidí.

Návrh nového územního plánu však k tomuto úkolu přistoupil diferencovaně. Některé záměry předem označuje jako zbytné, tyto podrobuje kritickému myšlení a ve velké míře zamítá. Jiné záměry naopak předem označuje jako „nezbytné“ a tyto zcela obhajuje a to i v oblastech, kde mají jasně záporný vliv.  V těchto případech jazykovými prostředky zápory „zastírá“ užitím slov jako „mohou být, potenciální ovlivnění“, či vynecháním záporu ve větě např. „dojde k jejímu ovlivnění“ apod.   Zvláště flagrantní je pak tato diference mezi sedmikvantitativním hodnocením v pětistupňové škále (tabulkové vyhodnocením SEA) a textovým Vyhodnocením SEA či textovým Odůvodněním Územního plánu.  Například pokud konkrétní záměr je na pětistupňové škále hodnocen nejnižším stupněm resp. nejvyšším z možných záporných, pak by také toto hodnocení mělo být srozumitelně a adekvátně odůvodněno a vysvětleno v textové části. Bohužel se tak neděje. Rozpor mezi tabulkovým a textovým hodnocením vede k pochybnostem o transparentnosti procesu vyhodnocování a celkové kvalitě předkládaného materiálu.  Pochybnosti o řádném vyhodnocování záměrů jsou umocněny i skutečností, že se v textu nevyskytuje vyhodnocení, zda vůbec může být záměr vymezen.  Popř. kde je hranice, za kterou by již záměr byl hodnocen jako nevymezitelný (nerealizovatelný).  Přínos obou levobřežních přeložek silnice I/13 byl pro udržitelný rozvoj území vyhodnocen jako záporný (několikanásobně), s tím, že byla dotčena silně nepříznivě většina složek životního prostředí.

Není dodržena míra podrobnosti celé koncepce. Jedná se o nejnižší stupeň územního plánování. Nelze očekávat od PÚZ ČR ani od ZÚR, že se budou věnovat konkrétnímu území. Naopak u územního plánu, který poměrně přesně lokalizuje záměry, lze rozumně vyžadovat využití dostupných dat u konkrétního území a využití dostupných znalostí i metod posuzování. Dostupná data i vyhodnocení na mnoha místech schází.

Jen velmi těžko vysvětlitelná je neaktuálnost tohoto dokumentu, který, ač byl odevzdán v srpnu 2017, reflektuje stav před několika lety.  Někdy dokonce přiznává neaktuálnost dokumentu uvedením několik let starého data. Jindy však popisuje stav jako aktuální, přitom tomu tak není.

Jen velmi těžko uvěřitelný je fakt, že návrh nového Územního plánu manipuluje se Stanoviskem Ministerstva životního prostředí č.j.: 55948/ENV/08 , kterému uděluje jiný rozsah i obsah.

Za takových okolností nezbývá než konstatovat, že návrh nového územního plánu Statutárního města Děčín je v rozporu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí nenaplněním jejich cílů. Zároveň je v několika výše zmíněných bodech v rozporu s ZP07/2015 Metodickým doporučením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, jež blíže upřesňuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.

Continue reading

Děčínské usmíření 2017 může být vzorem pro celý svět

Kolem nás se někdy dějí události, které není snadné pochopit. Je mnoho takových, u kterých pravda vypadá z různých úhlů zcela odlišně.

Například soužití Čechů a Němců v českém pohraničí, tzv. Sudetech, bylo historicky složité. Oba národy si představovaly odlišnou budoucnost zdejšího území. Tento spor narůstal v průběhu druhé světové války a vyvrcholil po jejím skončení v roce 1945, kdy byli doposud majoritní němečtí obyvatelé nuceni toto území opustit. Z českého pohledu té doby šlo o oprávněný odsun někoho, kdo byl válečným nepřítelem. Z německého pohledu se jednalo o násilné vyhnání obyvatel z domova, kde jejich rodiny žily po staletí.

Odsunutí obyvatelé Děčínska našli nové útočiště nejčastěji v Bavorsku, v okolí města Nördlingenu. Zde založili spolek „Vlastenecký spolek okresu Děčín-Podmokly“ neboli „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ (zde), pod jehož záštitou vyvíjejí svoji spolkovou činnost dodnes.

 Z obou stran nejprve čišela nesmiřitelnost. Avšak v průběhu desetiletí se při vzájemných návštěvách postupně překonávaly trpkosti doby minulé a obě strany začaly spolupracovat – vydávat dvojjazyčné knihy, opravovat památky, obnovovat historické nápisy, stavět památníky k uctění mrtvých apod. Vzájemné vztahy se zlepšily natolik, že obě strany plánují učinit nebývalé gesto, jež může být doslova příkladem pro celý svět. Jedno z posledních zasedání spolku vyhnaných „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ se ve dnech 6. až 8. října 2017 uskuteční v jejich někdejší domovině, na nejprestižnější adrese ve městě, na Zámku Děčín. Při tomto zasedání spolek za účasti dvou set svých členů ohlásí ukončení činnosti a slavnostně předá zdejšímu archivu své sbírky dobových artefaktů. Jedná se o kulturní bohatství spolku, které za celou dobu své existence nashromáždil. Toto své bohatství nebude dle očekávání uloženo v Nördlingenu či Mnichově, ale členové spolku jen zanechají v Děčíně jako projev důvěry, že právě sem uvedené patří, a že se zde budeme chovat k jejich odkazu a hodnotám s úctou a vážností.

Část takto získaných sbírek bude zařazena do krajanského vlastivědného muzea a zpřístupněna nejširší veřejnosti. Část pak bude k dispozici badatelům v oblastním archivu. Děčín se tak může stát centrem poznání pro odsunuté a jejich potomky – děti, vnoučata, pravnoučata a v neposlední řadě také pro nás a naše děti.  Nepřímo budeme moci vzdát hold generacím, které v minulosti utvářely město, kde dnes žijeme.

 

Z tisku:
Děčínský deník
Sachsische Zeitung

O akci referovalo i Německé velvyslanectví v ČR