Pro ŘSD tři. Pro zastupitele DC jen dvě varianty přivaděče. Proč?

Aktuální varianty dálničního přivaděče:

 1. Chrochvická – v roce 2008 vyhodnocena jako NEAKCEPTOVATELNÁ pro příliš velký vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, současným vedením města doporučovaná
 2. Pastýřská – od 2013 v projednávání, opakovaně nesouhlasí zastupitelé města
 3. Zelená –  studií proveditelnosti 2015 hodnocena jako realizovatelná, v procesu EIA vyhodnocena jako nejvíce příznivá
 4. Labe – pro ŘSD „záložní“ varianta, kdy nyní probíhá proces zmenšování evropsky chráněného území, tak aby s tímto nebyla v konfliktu zde

Jak se nyní dále rozhoduje?

ŘSD si dne 02.09.2019 najalo firmu, která pomůže se zadáním veřejné zakázky ke geologickému posouzení varianty 1. Chrochvická 2. Pastýřská 3. Zelená  smlouva (samotná zakázka geologického posouzení zatím nebyla zadána)

Avšak zároveň zastupitelé Děčína budou ve čtvrtek 21.11.2019  od 10.00 hod  rozhodovat jakým směrem se bude dále ubírat územní plán města. Rozhodovat budou mezi variantou Chrochvická a variantou Pastýřská. Rozhodovat budou, protože zastupitelstvo na sebe převzalo úkol krajského územního plánu a doposud nevyjednalo „odmítnutí úkolu“. Pokud by úkol zůstal na územním plánu kraje (což je běžný postup) mohlo by se rozhodovat mezi třemi variantami.

 

„Opípání“ Děčína

Zastupitelé Děčína budou 21.11.2019 rozhodovat, která z variant dálničního přivaděče se má projednat v Územním plánu.

Problém je v tom, že jim byly ukázány zkreslené, či nepravdivé argumenty, tak aby jejich rozhodování bylo rychlé a „bezproblémové“. Argumentům, které by přinášely i jiný pohled na věc nebyl dán prostor. 

 1. Materiál dálničního přivaděče je v kompetenci projednání Krajského úřadu. Jeho dobrovolné projednání nejprve v ÚP DC má řadu úskalí a limitů, které při projednání v krajském územním plánu (tzv. ZUR) nejsou. Proto ÚP řeší pouze varianty z roku 2013, ačkoliv nyní existují v mnoha ohledech příznivější varianty. Varianta Zelená a varianta podél Labe. (Tyto další dvě jsou nyní projednávané v procesu EIA  a v procesu úpravy EVL).
 2. Zastupitelům nebyly poskytnuty materiály srovnávající podstatné kritéria např. počet zasažených obyvatel, vzhled rychlostní silnice v jednotlivých částech města.
 3. Zastupitelům je předkládána nepravda, když na str. 39 neveřejné zprávy Odůvodnění ÚP je uváděno, že varianta Chrochvická byla zamítnuta v úseku Krásný Studenec – Modrá. Skutečnost je taková, že 31.července 2008 Ministerstvo ŽP pod čj.: 55948/ENV/2008 vydalo stanovisko, že varianta Chrochvická je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví NEPŘIJATELNÁ v km 0,0 – 9,8                                                             
 4. Geologie území je územním plánu zlehčována a zcela chybně hodnocena. A to dokonce tak, že je v rozporu s legislativou a stanovisky odborných orgánů. Je uváděno, že navrhované liniové stavby „jsou v kontaktu se sesuvnými územími“ přitom realita je taková, že liniové stavby jsou umísťovány do aktivních sesuvných území, tedy do území zcela nevhodných k umisťování liniových dopravních staveb. Kdy řešení tohoto problému se dle ÚP odsouvá až na fázi realizaci staveb, což je však v příkrém rozporu s odbornou literaturou a legislativou např. Ústav práva a státu: Zodpovědné plánování: Území a sesuvy zde (str. 30: „Problém střetu území náchylného k sesouvání jako limitu využití území se záměrem je třeba řešit na úrovni, v níž lze ještě ovlivnit podobu záměru, a nikoli odkazovat k řešení v následných (budoucích) fázích rozhodovacího procesu.“)
  Lze zmínit Metodický pokyn MŽP uveřejněný v Věstníku 02/2015 str. 103 zde, který nebyl respektován a dle kterého nebyl záměr hodnocen. Dále pak AV ČR Sesuvy podceňované nebezpečí zde, ani přiměřeně nebyla metodika MD pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí zde (zejména str. 42 a dále – Územní plánování), nebyly vyžádáno ani zhodnocení problému ČGS dle metodik Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů metodika zde a zde.
  A to i přes to, že problematičnost místa je známa ze zprávy ČGS zde a tato i zpracovala různé mapy problémových míst projektu např. zde

 

**************************************************************************************************

Podrobněji:

Územní plánování je obor lidské činnosti, kterému málokdo rozumí. Zvláště v České republice, kde zákony  jsou nepřehledné a celý proces je víceméně neveřejný.

Hodně zjednodušeně to funguje tak, že se sebere „balík požadavků“ od lidí a institucí. Vedení města zadá obecnou poptávku a vybere nejlevnější firmu, která se zaváže územní plán vytvořit. V případě Děčína to bylo dne 01.10.2013 se spol. Atelier T-plan s.r.o, Na Šachtě 9, Praha.

Když je vše „namalováno“, pak je územní plán předložen k posouzení v tzv. procesu SEA v našem případě jiné spolčenosti z Prahy. Toto posouzení má na starost Krajský úřad a je také neveřejné. Na základě tohoto posouzení pak krajský úřad sdělí své stanovisko.

Protože územní plán Děčína byl zadán variantně, s dvěma  dálničními přivaděči, variantou Chrochvickou a Pastýřskou, musí dojít k rozhodnutí, jaká z variant má být závěrečně projednána.

Aby zastupitelé dostali informace, jak se mají rozhodnout, byl pro ně za částku 58.322,-Kč zajištěn dvouhodinový seminář. Na seminář však nebyl pozván architekt města. A odborné veřejnosti nebyla účast dovolena.

21.11.2019 v ranních hodinách proběhne jednání zastupitelstva na kterém budou zastupitelé hlasovat o nabízených variantách územního plánu.

Toto je zákonný způsob přípravy územního plánu, který je samotnými pracovníky charakterizován jako „zkostnatělý“. Moderně uvažující města v průběhu přípravy územního plánu aktivně komunikují s občany. Dělají ankety, besedy, ptají se jich. Jednoduše to lze ukázat na příkladu zahrádkářských kolonií. – Děčín je město v sevřených údolí a nemá tak dostatek prostoru pro výstavbu rodinných domů. Uvažuje tedy, že některé zahrádkářské kolonie využije pro stavbu rodinných domů. Z tohoto důvodu již několik let nejsou pozemky zahrádkářských kolonií prodávány. –  Bez veřejné debaty se dopředu nedozvíme, jaká zahrádkářská kolonie může být zrušena, bez otevřené debaty ani zpracovatel územního plánu nemůže tušit, zda by nebyl naopak zájem o zřízení nějakých dalších zahrádek, popř. kde.  Obdobná situace se tak týká výstavby továren, autostrád atd.  – Bez hlubších debat, bude územní plán otevřen k připomínkování, jen na krátkou dobu k jeho závěru přípravy a úředníci nebudou mít prostor ke koncepčním úpravám. Za takových okolností nemůže být kvalita nového územního plánu Děčína valná.

Zvolený postup má i další problém.   Obě společnosti z Prahy, které připravují či posuzují Územní plán Děčín, při vědomí, že jejich práce je skryta, jsou motivovány vyhovět zejména zadavateli.  Lze to dokladovat na skutečnosti, že varianta Chrochvická je od začátku označována jako „preferovaná“. Z toho se odvíjí, jaké používají jazykové prostředky, jak argumentují. Jakým argumentům dávají prostor, a které pouze letmo zmíní. Málokoho by bavilo číst všechny připomínky, tak za všechny jen dvě:

 • Každý si může dohledat, že varianta dálničního přivaděče Chrochvická, byla jako nepřijatelná posouzena Ministerstvem životního prostředí. Taková věc není zpracovatelem posuzovatelem zmíněna vůbec a zpracovatelem jen jednou, ale chybně. Místo správné informace, že zamítavé stanovisko bylo pro tuto variantu v celém úseku Chrochvice – Modrá je chybně uveden úsek kratší Krásný Studenec – Modrá.
 • Zjevná je i snaha popřít geologické problémy.  U varianty Chrochvické je popisováno, že je v dotyku s potenciálními sesuvy. Situace je však výrazně jiná. Varianta prochází v délce více než 3 km aktivními sesuvnými územími. Konkrétně v Chrochvicích se jedná o aktivní sesuv, který je součástí největšího sesuvného území v ČR! Při hodnocení tohoto aspektu nebylo postupováno v souladu s žádnými metodikami, ani doporučeními. Metodika MŽP uveřejněnou ve věstníku 02/2015 zmiňuje třístupňové hodnocení, které však nebylo použito. Zohledněna nebyl metodický pokyn MD. Byly ignorovány doporučení hodnocení problematiky v územním plánování, jenž publikovala Akademie věd České republiky a dokonce i opomíjeny metodiky garanta oboru České geologické služby to přesto, že tato státní organizace, právě pro tuto stavbu vydala předběžné geologické ohodnocení a přehlednou mapu problémů.

 

Shrnutí:  Ve čtvrtek od 10.00 hodin (v čas, který je pro účast pracujících občanů nepříznivý) budou zastupitelé hlasovat a výběru varianty, která bude dále zpracovávána v územním plánu. Při vyjednávání s KÚÚK by bylo možné zvolit i jinou variantu dálničního přivaděče, pro občany či přírodu příznivější. Takový postup by však byl náročný pro vyjednávací schopnosti a aktivitu. Místo toho byl zvolen postup s draze poskytnutými jednostrannými, neúplnými argumenty.  Pouze jazykovými prostředky snaží „zamaskovat“ tristní stav nabízeného řešení.

Varianta Chrochvická je v materiálech pro zastupitele označována jako „nejvhodnější“  – srovnej tabulku vyhodnocení variant EIA – varianta Zelená zeleně,  Chrochvická je zobrazena modře a varianta Pastýřská červeně.

Nepřesné informace jsou tak podkladem k rozhodování zastupitelů, kdy v následujících krocích bude právě na toto hlasování odkazováno.