Pomáháme Děčínu, Jílovému i Vilsnicím!

Děčínské fórum se dlouhodobě angažuje v problematice spojené s dopravou a v zapojování občanů do veřejného dění. Zmiňme třeba studii k výběru varianty dálničního přivaděče, nebo realizované omezení jízd těžkých kamionů přes Jílové. Právě pro tyto úspěchy kontaktovali DF obyvatelé Vilsnic, které trápí hluk z dopravy.

Společně jsme vytvořili plán. Nejprve bylo třeba vědět, zda hluk vnímají jako problém všichni obyvatelé dané lokality a zda to pociťují všichni, kteří bydlí u silnice. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, jehož prostřednictvím měli vilsničtí možnost se vyjádřit. Sešlo se 21 odpovědí různých rodin. Společným znakem vyjádření byla frustrace z dlouhodobě neřešeného problému.

V dalším kroku bylo nutné získat argumenty. Proto jsme požádali i Ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad Ústeckého kraje, hygienickou stanici, Státní zdravotní ústav i Magistrát statutárního města Děčína o informace.  Shromáždili jsme tak velké množství zajímavých dat o lokalitě. Máme například studii z dubna 2009, ve které se hovoří o místním překračování hygienických limitů a celkové neúnosnosti situace. Jako opatření k nápravě  uvádí studie vhodnost snížení rychlosti dopravy ve Vilsnicích, osazení nových oken i vybudování protihlukových stěn. Získali jsme rozhodnutí úřadu, který (aniž by znal tuto studii) v březnu 2013 snížil rychlost ve Vilsnicích na 70 km/hodině s tím, že je třeba tento špatný stav řešit ihned. Bohužel ale také rozhodnutí úplně stejného úřadu z přelomu roku 2015/2016, kterým (bez bližšího odůvodnění) toto omezení rychlosti zrušil. Získali jsme také rozhodnutí ze srpna 2014, podle kterého ŘSD pro svou dlouhodobou nečinnost nedostává výjimku k provozování nadměrného hluku na této silnici a od této doby tedy provozuje silnici I/62 v rozporu se zákonem (!). Získali jsme stanovisko, dle kterého se na obyvatele ulice Ústecké při osazování značek jaksi zapomnělo. Ačkoliv se jedná o souvislou zástavbu domů v katastru Děčína, které dokonce nemají ani chodník, tak cedule označující začátek obce na ně „nezbyla“. Město Děčín se k nim nemá. Špatné osazení značek pro začátek obce je patrné, například při srovnání s nedalekým Varvažovem.

S těmito i dalšími argumenty jsme pak společně navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které připravuje dotační tituly. Jeden z nich se týkal výkupu nejhůře dotčených domů.  Zašli jsme i na Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten v krátké době může rozhodnout o omezení rychlosti i správném osazení značek začátku obce. Jednali jsme i na Magistrátu statutárního města Děčína. Ten může vysadit izolační zeleň a vahou své autority napomáhat občanům v jejich snažení. Spojili jsme se s ŘSD Chomutov, které může zadat výměnu oken a vystavět protihlukové stěny.

Za sebe, za Děčínské fórum, ale zejména za naše spoluobčany z Vilsnic předem děkuji všem za pomoc a vytrvání v ní. Prosím pamatujte, že to budou zejména obyvatelé ulice Ústecká, na koho dopadne zátěž po vybudování Vilsnické spojky. A to jsou přece také naši dobří sousedé.

Vilsnice

ps. tento článek vyšel 11.08.2016 v týdeníku Princip

Pomáháme

O situaci referovala i další média:

Město Děčín: http://www.mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvi/zpravy-z-radnice/item/1714-mesto-chce-protihlukova-opatreni-ve-vilsnici

Děčínský deník: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/dostanou-ve-vilsnici-konecne-protihlukova-okna-mistni-cekaji-na-pomoc-radu-let-20160726.html

MF Dnes: http://usti.idnes.cz/lidem-u-vypadovky-z-deci na-se-jeste-letos-ulevi-od-hluku-pjr-/usti-zpravy.aspx?c=A160720_154156_usti-zpravy_vac2

Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/decinsky-magistrat-jedna-o-protihlukovych-opatrenich-podel-silnice-do-usti-nad-labem–1631960

 

Děčínský hacker řádil

Nevíme, zda někomu vadila námi zveřejněná informace, že

  •  Varianta dálničního přivaděče „Chrochvická“ byla Ministerstvem ŽP pro příliš vysoký vliv na obyvatele a ŽP vyhodnocena jako NEPŘIJATELNÁ (v tzv. procesu EIA – zatížila by stejné množství obyvatel, jako současný stav – 14,5 tis.) A Ministerstvem dopravy pak v procesu HDM4 ekonomicky vyhodnocena jako NEPŘIJATELNÁ, jako příliš nákladná
  • nebo naše volební kalkulačka
  • nebo zveřejnění studií k železniční dopravě, přístavišti atp.
    V každém případě se přes zásuvný modul nějaký zloduch dostal na náš web, smazal jej a doplnil peprný komentář. Netušili jsme, že někomu vadíme. Nejsme žádní it odborníci, ale přesto se pokusíme web několik let nazpět obnovit. Bude nám to chvíli trvat, tak se omlouváme za problémy.
    Také uděláme vše proto, aby se situace neopakovala.

ps. Zpráva pro hackera či objednavatele:  Zkuste příště neničit, ale argumentovat. Jsme jakékoliv diskuzi přístupní: decinskeforum@gmail.com nebo na facebooku https://www.facebook.com/decinskeforum/

 

hacker obrázek

Prohlášení Fóra občanských sdružení a zástupců petic

Dne 8. května 2013 vydali zástupci občanských sdružení

Děčané proti průtahu

Podmokly proti přivaděči

Sdružení za udržitelný rozvoj města Děčína

Zelené údolí Horní Oldřichov

společně se zástupci petic

Chrochvice – Želenice (cca 900 podpisů)

Bynov – Letná – Dolní a Horní Oldřichov – Podmokly (cca 2800 podpisů)

Horní Oldřichov (cca 300 podpisů)

prohlášení určené všem občanům měst Děčína, Jílového a Libouchce a

stejně tak zastupitelům těchto měst, médiím, Krajskému úřadu Ústeckého

kraje, Ředitelství silnic a dálnic, CHKO České středohoří, Ministerstvu

životního prostředí ČR i Ministerstvu dopravy ČR, že v souvislosti

s projednávaným záměrem přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – dálnice D8

budou od této doby v rámci konstruktivního, transparentního a co

nejobjektivnějšího přístupu jednat ve shodě. Za tímto účelem vytvořili

platformu Fórum občanských sdružení a zástupců petic.

Toto Fórum podporuje názor, že město Děčín, město Jílové i další obce na

stávající trase silnice I. třídy I/13 potřebují rychlé řešení dopravní situace.

Současný stav není optimální a dlouhodobě udržitelný. Kapacita této

dopravní komunikace je nedostatečná – doprava je vedena hustě

obydleným územím, což má negativní vliv na životy tisíců lidí. Po dokončení

dálnice D8 se pak předpokládá další nárůst provozu na této dopravní

tepně, dle některých odborných studií až dvojnásobný, a to zejména

z důvodu navýšení tranzitní dopravy. Touto cestou se totiž dokončí spojení

Polska, Ostravy a Liberce s Německem, a to přes úseky, jež nejsou

zpoplatněny.

Toto Fórum zpochybňuje objektivitu a profesionálnost Ředitelstvím silnic a

dálnic předloženého Oznámení záměru přeložky silnice I/13 – jsou v něm

totiž zveřejněny nepřesné a zavádějící informace. Alarmující je například

tvrzení na jeho straně 24, že pro posuzované území Chrochvic, Želenic,

Jílového atd. je charakteristická míra imisí měřených na Sněžníku. Dle

našeho přesvědčení je zde veřejnost úmyslně klamána, neboť jsou

záměrně zvolena data s nulovou výpovědní hodnotou, aby při posuzování

imisí vycházejících z dopravy na přeložce I/13 byly zákonné limity splněny.

Jen tak lze totiž docílit toho, aby byla tato nová komunikace trasována do

bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Varianty, které prosazujeme:

Současně prosazujeme hodnověrné posouzení

Tato manipulace pravdou je o to závažnější, uvědomíme-li si, že odborníci

varují před výraznou škodlivostí nejmenších prachových částic, jež

produkuje silniční doprava, zejména před škodlivostí aerosolu frakce PM

10 a PM 2,5. Prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny, roznáší se na velké

vzdálenosti a dle nejnovějších poznatků je 4x škodlivější než kouření.

Toto Fórum odmítá variantu vedení dopravní tepny tunelem v Pastýřské

stěně; tato varianta nepochopitelně svádí dopravu na labské nábřeží,

narušuje relaxační a odpočinkovou zónu města Děčín, hyzdí scenérii

Pastýřské stěny a zámku a boří jedinečný ráz centra Děčína. Nechceme

dopustit, aby se obyvatelé města měsíce a měsíce dusili v kolonách

stojících nebo popojíždějících aut, jednak při budování tunelu a posléze i při

mísení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nechceme přihlížet tomu, jak se

neuváženým zásahem ještě více naruší pískovcové skalní stěny, které už

nyní vyžadují nákladné sanace.

Toto Fórum odmítá variantu, která je jako průtah vedena obytnou

zástavbou a údolím Chrochvického potoka. Tato varianta byla v roce 2008

Ministerstvem životního prostředí ČR vyhodnocena jako nepřijatelná.

Současné trasování bezprostředně zasahuje do životních podmínek

velkého počtu obyvatel Želenic, Chrochvic, Popovic, Václavova, Krásného

Studence, Horního Oldřichova, Modré i Jílového.

Úvodní řešení. Co nejrychleji vybudovat tzv. Vilsnickou spojku vedoucí

z mostu Budovatelů ulicí Práce směrem na Ústí nad Labem. Tato silnice je

vyprojektovaná, schválená a několik let připravená k realizaci.

Ústecké varianty, která se stavebně rovná nulové variantě, je však

doplněna organizačními opatřeními. Vede trasu I/13 po silnici I/62 do Ústí

nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Pomocí legislativních

a technických opatření vyloučí těžkou nákladní dopravu ze současné silnice

I/13 v úseku Děčín – Jílové – dálnice D8. Tato úprava současného stavu

pak při minimální investici vyvede dopravu mimo centrum Podmokel i

Jílového a na své trase bezprostředně nezasahuje do hustě obydlených

oblastí ani do CHKO. Navíc v tomto trasování došlo v posledních letech

k mnoha technickým investicím a vylepšením. Také je zde příležitost využít

uvolněnou kapacitu čtyřproudé silnice II/613 (ul. Žižkova, ÚL – pod Větruší),

u níž se v souvislosti s dostavbou D8 počítá s poklesem dopravy.

Zelené varianty, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována

ministerstvem životního prostředí. Začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice, je

vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a

Bohemia Cargo a následně v délce 500 m využívá stopu silnice III/25381.

Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Díky částečnému

tunelovému vedení trasy nedojde k zásahu do zvláště chráněných oblastí

CHKO. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním

Jílovém. Takové řešení má oproti těm současně projednávaným o něco

větší negativní vliv na přírodu, ale podstatně menší na obyvatelstvo.

Prodloužení tunelu je kompenzováno menším rozsahem opěrných a

zárubních zdí, navíc varianta zachovává trasu I/13 jako spojení města

Děčína a Jílového a využívá Jílovské údolí pouze v jeho nestísněné části.

Tato varianta může být doplněna o nové přemostění Labe a je s to tak

vytvořit ucelený obchvat města Děčín, trasovaný v dostatečné vzdálenosti

od centra města.

Varianty C, nejméně vhodné, avšak z hlediska obyvatel ještě

akceptovatelné, jež byla projektována ateliérem Ing. Jiřího Kalčíka. Ta se

v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do raženého tunelu

délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. Dále

trasa klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové

pokračuje v souběhu se železniční tratí.

Všichni účastníci Fóra shodně prohlašují, že v souladu s dopravní

politikou ČR chtějí přivaděč, jenž má charakter obchvatu. Nechceme

dopustit, aby došlo ke zlepšení situace v jedné části města na úkor

zásadního zásahu do jiných obytných částí. Za tímto účelem jsme spojili

síly v shromažďování informací o cca dvaceti variantách, jež byly

v minulosti různými subjekty odborně zpracovány, a to s úmyslem vybrat

z nich variantu z hlediska občanů akceptovatelnou. Shraňujeme poznatky

znalců z oblasti hygieny, urbanistiky, životního prostředí i dopravy a

budeme zjišťovat shodu záměru s programem rozvoje Ústeckého kraje,

územními plány a zákony. Budeme dbát na transparentnost a relevantnost

řízení včetně zahrnutí posledních poznatků vědy a techniky. Chceme

spolupracovat se všemi zúčastněnými – aktivními občany, sdruženími,

představiteli veřejné správy a samosprávy. Chceme být přítomni při jednání

se zadavateli a realizátory stavby nebo s kýmkoli, kdo má zájem na hledání

akceptovatelného konsenzu. Fórum občanských sdružení a petic bude

koordinovat aktivity občanů a zveřejňovat informace na webových

stránkách i prostřednictvím médií.