Přivaděč 2019

Po vrácení dokumentace EIA KÚÚK (posouzení vlivu variant na složky ŽP) bylo ŘSD zvažováno u jakých variant bude proveden předběžný geologický průzkum. Tedy zda některá z variant nebude z ekonomických důvodů posuzování vyřazena.

Nyní bylo rozhodnuto o provedení předběžného geologického průzkumu pro všechny 3 posuzované varianty přeložky (Zelená, Chrochvická, Pastýřská), včetně hydrogeologického posouzení tak, aby mohy být v rámci přepracované dokumentace vyhodnoceny a porovnány jednotlivé varianty mezi sebou i z tohoto hlediska. Aktuálně je připravováno zadání pro výběr zpracovatele projektu průzkumu. Na základě projektu, který definuje samotný rozsah a provedení průzkumu, následně proběhne výběrové řízení na zpracovatele samotného průzkumu.

ŘSD by rádo tento proces stihlo do roka a půl. Limitem je však termín únor 2022, kdy dosavadní proces posouzení variant na ŽP by pozbyl platnosti.

Zamítnutý jez Děčín. (2x dopis z EU)

Každá větší stavba v EU, USA a dalších vyspělých i rozvojových zemích musí projít procesem posouzení vlivu na životního prostředí tzv. EIA.  Tímto procesem musí projít i záměr výstavby jezu v Děčíně, zvláště pak, pokud záměr má být realizován v evropsky významné a tedy chráněné lokalitě, jako jsou Labské pískovce.

Příznivci výstavby přesvědčili vládu, která konstatovala, že větším zájmem státu je výstavba jezu. Příroda musí ustoupit. Nepříznivé vlivy výstavby se budou kompenzovat v jiných částech země. Vláda nařídila Národnímu parku České Švýcarsko, aby určil místa, kde kompenzace se budou realizovat.

NP oslovil všechny významné univerzity v ČR. Ty se však shodly, že porušení přírody nelze v ČR jinde kompenzovat. Labe je jediná nespoutaná větší řeka v naší zemi. Studie ke stažení:  zde

Ministr životního prostředí Richard Brabec a premiér Andrej Babiš pak oslovili komisaře (ekvivalent ministra) životního prostředí, námořní záležitosti a rybolovu Karmenu Vellu i předsedu Evropské komise (ekvivalent premiéra) Jean Claude Junckera s tím, zda nemohou být kompenzace nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí realizovány v jiném státě.

Karmenu Vella odpověděl, že se již vyjádřil pan Juncker a že doporučuje dokončit vyhlášení všech evropsky významných lokalit: vyjádření zde

Jan Claude Juncker sdělil, že to možné není, doporučil hledat kompenzace na území  našho státu a také vybídl dokončit vyhlášení všech evropsky významných lokalit: vyjádření zde

V tuto chvíli existují v zásadě dvě možnosti. První je nechat proběhnout proces EIA a v případě velmi pravděpodobného zamítavého stanoviska napadnout erudici posudků, které tvrdí že nepříznivé vlivy výstavby jezu není možné v ČR kompenzovat. Ale vzhledem k tomu, že by žalobu muselo podat jedno ministerstvo vůči druhému a u soudu doložit, že všechny univerzity v ČR se mýlily, je tento postup velmi málo pravděpodobný.  Druhou možností je rozvíjet v ČR převážně osobní lodní dopravu. Toto zadání již Ředitelství vodních cest začalo rozpracovávat.

Sesuv půdy v Děčíně vyhnal obyvatele z domu a ohrožuje variantu přivaděče

V pátekt 05.04.2019 v ul. Hraniční, Děčíně – Popovicích došlo k sesuvu půdy. Pravděpodobně při výkopových pracích pro základy domu se aktivoval dílčí sesuv. Přitom byla porušena silnice do Krásného Studence a popraskal dům nad silnicí. Konkrétně byla poškozena jeho podlaha, nosná zeď i překlady.
Obyvatelé dostali na jeden den zákaz  vstupu do obydlí. Okamžitými stabilizačními opatřeními se pohyby podloží prozatím podařilo zastavit.  Nyní je vypracováván plán stabilizace území.

 celkový pohledPrasklina 2x šířky mince

Již v roce 1914 území údolí Chrochvického potoka postihl mohutný sesuv. 

A v roce 1932 byl realizován projekt částečné sanace svahu zde

Avšak po úbočí svahu je v současnosti plánována jedna z možných tras dálničního přivaděče Děčín. Tato trasa má procházet deseti sesuvnými územími totožnými jako na D8 viz. zde (což je dle našeho názoru utopistická vize, ale o tom podrobněji, až jindy)

Projekty k hlasování Děčín 2019

Děčín se i v roce 2019 zapojil do tzv. Participačního rozpočtu. Občané tak mohli  sami navrhnout konkrétní vylepšení města. V červnu dojde k hlasování (lze udělit kladné i záporné hlasy) a nejúspěšnější návrhy pak spolu s navrhovatelem realizuje samotné město. Každý z návrhů tak může obdržet až 500 tis. Kč, kdy na celý projekt je vyčleněna částka 5 mil. Kč.

 Všechny projekty:    zde

 

Děčínské fórum pak tento rok podalo návrh Děčínského koláče – více o něm se dozvíte v reportáži Českého rozhlasu (po kliknutí na fotku)

Úklid břehů řeky Labe VI. – s minikoníkem

V sobotu 06.dubna 2019 proběhne v Děčíně již VI. ročník úklidů břehů řeky Labe, tento rok s minikoníkem. Sraz je v 09.00 hod na parkovišti  u restaurace Kocanda, ulice Polabí, Děčín. Půjdeme uklízet pravou stranu až pod zámek.
fcb událost zde  nebo na webu Uklidme česko zde

videopozvánka na YouTube:  

Můžete se přidat i ke kolegům z organizace „Společně“. Ti budou ve stejný den uklízet levou stranu břehu. Sraz v 09.00 hodin na Předmostí.

Tento rok nám bude pomáhat minikoník, vlatně miniklisnička Amber. Závěrem na každého čekají symbolické medaile a drobné občerstvení v restauraci Kocanda.

Mapa úklidu

Amber

Akci pořádá Děčínské fórum spolu se ZŠ Březová

za podpory Dr. Sofie Wernerové, Střediska městských služeb Děčín a Hotelu a restaurace Kocanda

Těšíme se na setkání !

Změna klimatu_i v Děčíně dojde k výraznému zvýšení teplot

Výzkumem projevů a dopadů změny klimatu v podmínkách ČR se doposud nejpo-drobněji věnovaly projekty „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ a „Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR“. Vývoj klimatu a jeho změny byly zhodnoceny především na základě dvou hlavních indikátorů, a to teploty vzduchu a srážkových úhrnů. Projekt se dále věnoval aktualizaci regionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro období v časových horizontech 2010 – 2039, 2040 – 2069 a 2070 – 2099. Dle výstupů tohoto projektu lze z hlediska vývoje teploty vzduchu podle předpo-vědních scénářů očekávat postupný nárůst průměrné teploty vzduchu, a to ve všech sledova-ných obdobích (viz Obr. 6 a Tab. 20).

Obr. 6 Predikované průměrné roční teploty vzduchu (°C) na území ČR za r. 1961 – 2099

V prvním předpovědním období (2010-2039) se teplota zvýší o cca 1 °C, zvýšení teplot bude relativně málo proměnlivé v prostoru. V dalším období (2040 – 2069) se předpo-kládá výraznější oteplení, a to o 2,7 °C v létě a 1,8 °C v zimě. Oteplení se bude více lišit v závislosti na lokalitě. V posledním období (2070 – 2099) bude dosahovat oteplení v létě 4 °C a v zimě 2,8 °C. Z hlediska prostorového rozložení teplot lze nadále očekávat, že nejvyšší teploty budou v oblasti jižní a střední Moravy, Ostravské pánvi a v Polabí, ke zvýšení teploty však dojde na území celé ČR bez výrazných rozdílů.Tab. 20

Tab. 20 Změny sezónních průměrů teplot pro scénářová období                               

V rámci modelovaného vývoje teploty vzduchu lze dle předpovědních scénářů oče-kávat výraznější změnu v případě extrémních teplot. Postupně se bude navyšovat počet let-ních (ze 45 na 91) a tropických dní (z 8 na 31), objeví se dnes velmi výjimečné tropické noci. Významně poklesne počet mrazových (ze 112 na 69) a ledových dní (z 30 na 8) a prakticky se přestanou vyskytovat arktické dny. Výskyt těchto dní s mezními hodnotami se bude měnit v rámci ČR v závislosti na lokalitě.

Z hlediska vývoje úhrnů srážek není předpovídaný trend tak jednoznačný jako v pří-padě teploty vzduchu. Množství srážek bude pravděpodobně v průběhu jednotlivých let kolísat a ke konci předpovědního období se předpokládá mírný pokles (viz níže Obr. 7 a Tab. 21.).

Obr. 7 Predikované průměrné roční srážkové úhrny na území ČR (mm) za r. 1961 – 2099

 V prvním období (2010 –2039) je v zimě na většině území ČR simulován pokles bu-doucích srážek (v závislosti na lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do 16 %), v létě a zejména na podzim se situace liší v různých částech území ČR. Na podzim dojde na několika místech ČR ke slabému poklesu o několik procent, jinde zvýšení až o 20 – 26 %, v létě pře-vládá slabý pokles, místy (např. západní Čechy) naopak zvýšení až o 10 %. Zároveň je patrná výrazná prostorová proměnlivost. Pro období 2040 – 2069 je charakteristický pokles srážek v zimě (Krkonoše, Českomoravská vrchovina, Beskydy až o 20 %) a zvýšení na podzim. V letním období začíná dominovat pokles srážek na celém území. Tento trend je ještě výraznější v období 2070 – 2099, zatímco pokles zimních srážek je oproti předchozímu období menší.

Tab. 21 Změna dlouhodobých sezónních srážkových úhrnů ve scénářových obdobích

Se změnou klimatu se předpokládá i častější výskyt extrémních jevů v podobě příva-lových dešťů nebo naopak bezesrážkových období. Výrazné srážkové situace jsou však ob-tížně předpověditelné. Scénáře předpokládají nárůst počtu dní v bezesrážkovém období v průběhu celého roku a napříč jednotlivými vertikálními pásmy.

Regionální a sezónní rozdíly v trendu základních charakteristik vývoje klimatu (teplota vzduchu a úhrny srážek) jsou patrné z následujících mapek (viz Obr. 8).       

Z předpovědních modelů vyplývá, že v zájmovém území Děčína lze oproti zbytku ČR očekávat spíše mírnější dopady. Dle výsledků studie  v lokalitě Děčína lze očekávat nárůst průměrné teploty vzduchu v prvním období (2010 – 2039) cca o 0,7 – 1 °C, mírnější nárůst oproti zbytku ČR je patrný zejména v letním období. Celkové množství průměrných srážkových úhrnů za rok se ve sledované lokalitě z dlouhodobého hlediska příliš nezmění, lze však očekávat nárůst srážek v podzimní části roku a pokles srážek zimních (obojí cca o 10 %). Pro další dvě období (2040 – 2069) a (2070 – 2099) je predikován nárůst teplot nejprve cca o 1,8 – 2,5 a následně cca o 2,5 – 3,3 s tím, že výraznější nárůsty je nutno očekávat v jarní a letní části roku. Pro srážky je v dalším období (2040 – 2069) predikován mírný nárůst o 10 % v jarní části, poněkud výraznější (o 20 %) na podzim a pokles o 10 % v zimě, v posledním období pak mírný pokles v letní části a mírný nárůst v podzimní části roku (obojí o 10 %)
/ zdroj: dokumentace EIA: zde /

Vybíráte nejhůře hodnocenou variantu ze všech – Otevřený dopis zastupitelům města Děčín k jednání 31.01.2019

Ve čtvrtek 31.1. od 13 hod – jako bod č. 14  ve Společnském domě střelnice bude projednán materiál doporučující výstavbu dálničního přivaděče ve variantě „Chrochvická“ viz.: zde

– OTEVŘENÝ DOPIS DF –

Vážený zastupiteli, předně chceme vyslovit rozčarování nad „kvalitou“ materiálu, dle kterého máte rozhodnout o tak důležité věci, která v budoucnu ovlivní desetitisíce občanů. Jak kladným, ale i velmi záporným způsobem. – Text materiálu, je zcela nepřehledný, nesrozumitelný a neúplný.  Jsou v něm vynechány podstatné informace, které by byly sto vyvolat otázky k předkládanému návrhu.

Například hned v druhé větě důvodové zprávy je informace neúplná. Je zde konstatováno: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem.“  Prosím srovnejte, jak by tato informace zněla, pokud by byla úplná: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem pro variantu Chrochvickou označenou V4, později VA a stejně i negativním výsledkem pro variantu VB  po železniční trati tzv. kozí dráze.“  O tom, že varianta, pro kterou máte dát kladné stanovisko byla Ministerstvem životního prostředí, již v roce 2008 vyhodnocena, že má neakceptovatelně příliš velký negativní vliv na obyvatelstvo a přírodu jste se z tohoto materiálu nedozvěděli.

Následně Vám předkládaný materiál vybírá a podrobně rozebírá „drobnosti“ z průběhu procesu EIA, aby na úplný závěr, bez jakéhokoliv komentáře, předloží bez souvislostí nesrozumitelné  vyjádření Krajského úřadu. (Prosím za povšimnutí, že rozhodnutí rady z kterého vychází Vám předkládaný materiál je z 15.01.2019, avšak rozhodnutí Krajského úřadu je z 21.01.2019.  Vám předkládaný materiál tedy vznikl „za procesu“, aniž by znal závěrečné hodnocení argumentů EIA tzv. posudku).  V materiálu jsou uvedeny některá dílčí tvrzení, avšak bez souvislostí, kdy není zřejmé a jakým způsobem byly tyto dílčí tvrzení vybírány (zvláště za situace, že po 21.01.2019 jsou  již bezpředmětná.)  Je také s podivem, že absentuje srovnávací tabulka jednotlivých variant, tak jak ji v závěru předložilo samotné ŘSD (nižší ohodnocení je lepší):

 

Pokud by tabulka byla ještě s komentářem, pak byste se ještě dozvěděli, že rozpětí udělených bodů je 17-51, což je 34 hodnotících bodů. Varianta Zelená je tak hodnocena ještě méně než v ¼ a to pouze s osmi negativními body od naprosto ideálního stavu. Naproti tomu varianta Pastýřská se svými 20,5 zápornými body je již za polovinou škály a pouze 13,5 bodů od úplně nejhoršího možného hodnocení. A varianta Chrochvická se svými 22,5 zápornými body je dle zpracovatele dokonce jen 11,5 bodu od úplně nejhoršího možného hodnocení.  

Situace k dnešnímu dni je tedy taková, že ŘSD musí mnohem podrobněji prozkoumat geologické poměry (např. ve variantě Chrochvické je 10 sesuvných území, některé aktivní),  dále musí více prozkoumat hydrologii a přírodní rozmanitost území. Ještě musí materiál předložit tak, že varianta Zelená (Malšovická) bude v jediném problémovém bodě realizovatelná.

Na základě předloženého materiálu do zastupitelstva, se nelze kvalifikovaně rozhodnout. Zvláště za situace, že ze se např. z materiálu nedozvíte, že varianta Chrochvická záporným způsobem ovlivní 14.583 osob (aktuální stav 17.755), což je 87! budov ve dne a 82! budov v noci, kdy u některých domů se jedná o panelovou zástavbu s třemi a více vchody (rušení,  špatný spánek, zdravotní potíže).  U některých domů pak nelze dodržet zákonné hygienické limity imisí hluku, ale i zplodin.

Závěrem lze shrnout, že rozhodnutí, která ovlivní proces výběru varianty přivaděče musí být činěna uvážlivě, s rozmyslem. Po náležitém prodiskutování a podrobného zvážení argumentů pro a proti, např. při semináři, pracovní skupině.  Kdy jseme připraveni spolu s dalšími partnery ze státní správy (AOPK, NPČS) a samosprávy okolních obcí (jejichž vyjádření máme) nabídnout městu Děčín participaci na hledání nelehkého rozhodnutí.  Může to být varianta nejméně problematická, nebo jiná, doposud podrobněji nehodnocená (např. máme i písemné vyjádření ŘSD, že za některých okolností mohou, ač neradi, zvážit variantu podél Labe).

S žádostí o přehodnocení návrhu usnesení zastupitelstva jsme se obrátili i na radu města Děčína, kdy v tuto chvíli máme od některých členů příslib zvážení úpravy návrhu textu usnesení, tak že nebude preferovat variantu Chrochvickou.  / Rada zatím nerozhodla.

MOC bychom si přáli, pokud by Děčín byl jako dosud znám spoluprací, racionálními řešeními. A jseme připraveni na tom spolupracovat. Budeme moc rádi, pokud to bude i s Vámi.

PŘIVADĚČ_21.01.2019_Všechny tři varianty znovu ve hře (Nominujeme město Děčín na ZAVŘENO?)

Dne 21.01.2019 vrátil Krajský úřad Ústeckého kraje zpět všechny tři varianty přivaděče k přepracování. Aktuálně je tedy ve hře varianta přivaděče Pastýřská, Chrochvická i Zalená.
Krajskému úřadu se nelíbí vyřazení varianty Zelené, která ve všech ohledech vychází nejlépe. Dále pak ledabylé geologické posouzení  variant a celkově povrchní srovnání.  Celý text zde

Nyní tedy ŘSD, aby problematické body přepracovalo a znovu předložilo k posouzení. Možnost je i vést přeložku silnice 1/13 nejkratší a nejlevnější trasou podél řeky Labe.

Na úplný závěr si dovolíme výtku současnému vedení města Děčín. To se ve vstupní hale magistrátu honosí oceněním OTEVŘENO, které získalo předešlé vedení města Děčín. Avšak nové vedení své obyvatele vyčleňuje z rozhodovacích procesů. Např. nebylo schopno na svých webových stránkách či zpravodaji  městě srozumitelně informovat občany, že takový proces EIA probíhá a co je jeho obsahem.  –  Pokud tedy město nezlepší svojí komunikaci s občany bude nominováno na ocenění ZAVŘENO za velkou změnu k horšímu. 

Ocenění Dobrovolník roku 2018 p. Vomáčka_GRATULUJEME

Nominace:

Dovolte mi, abych i touto cestou nominoval pana Jaroslava Vomáčku z Děčína na ocenění Dobrovolník roku 2018 a to za jeho dlouholetou dobrovolnickou práci z oboru, jenž asi mnozí nevnímají jako dobrovolnický, ačkoliv takovým fakticky je. Práce pana Vomáčky je nesmírně přínosná pro celou společnost, náš kraj, tak zejména pro komunitu v které žiji, pro město Děčín.

Pan Jaroslav Vomáčka je dlouholetým úspěšným správcem na sociální síti facebook skupiny Děčína a Okolí. Jeho dennodenní práce spočívá ve vyhledávání článků s tématikou regionu dále v moderování debat, tak aby byly ze všech stran korektní, což v dnešní, v různých směrech vypjaté době, není nic jednoduchého. Ve své práci je nadmíru úspěšný a respektovaný. Ve městě Děčín, které má necelých 50tis.obyvatel je členem zmíněné komunity 25.896 osob. Dosah jeho dobrovolnické práce na zdejší komunitu je tak bezprecedentní. Veškerou tuto činnost vykonává ve svém volném čase, dlouhodobě, na velmi vysoké úrovni, bez nároku na honorář ve prospěch okolí. Je tedy ryzím dobrovolníkem. Myslím, že pan Jaroslav Vomáčka pokud bude oceněn, bude to ocenění nejen pro něj, ale i pro ostatní správce této skupiny Děčín a okolí, ale také pro dobrovolníky, jenž moderují ostatní skupiny, zabývající se tématy města, kde žiji.

Neboť okolnosti si vyžádaly i vznik skupiny Děčín a jeho problémy s více než 8.600 členy a Děčín bez cenzury s více než 11.310 členy. Tyto dvě skupiny tak doplňují kontroverznější plejádu názorů a vytváří tak s hlavní skupinou Děčín a Okolí vyvážené prostředí, kde se probírají témata děčínského regionu. Jako občanský aktivista, zabývající se tématy nejen regionálními, ale i krajskými mohu srovnávat prostředí na sociálních sítích jednotlivých měst v našem kraji. Tato skupina s velkou zásluhou Jaroslava Vomáčky vysoce převyšuje běžný standard. Na závěr si dovolím vyslovit přání. Pro naší společnost by bylo skvělé, aby lidí s takovým nasazením pro dobrovolnickou práci bylo mnohem víc, aby byli v každém městě našeho kraje. Neboť dobrovolnická práce na sociálních sítích vytváří komunitní život, pomáhá identifikaci lidí s regionem a mnohdy generuje dobré skutky a pozitivní atmosféru. Nejednou se i právě díky skupině Děčín a Okolí vybrali finanční prostředky na zdravotně postižené, nebo nastartoval dobrovolnický úklid konkrétního místa. Děkuji za Váš hlas a případně ocenění pro člověka, který si ocenění opravdu zaslouží, pro Jaroslava Vomáčku z Děčína.                                                                                                        Jan Štefan

Při příležitosti dotazu na souhlas s nominací jsem pana Jaroslava Vomáčku požádal o vyjádření ohledně jeho dobrovolnické práce. – Zde je jeho vyjádření:

Správcováním se stránkou Děčín a okolí jsem začal v březnu 2015. Od té doby se počet členů rozrostl o více než 20tis. členů, tím se stalo správcování časově mnohem více náročnější, než na začátku. Denně této stránce věnuji několik hodin. Několikrát za den schvalujeme příspěvky a nové členy. Příspěvky samozřejmě přidávám i já. Ať jsou to pěkné fotografie Děčína či okolí, nebo i tipy na kulturní akce, tipy na výlety a jiné informace z našeho města či okolí. Členem skupiny se může stát téměř kdokoliv. Neschvaluji pouze tzv. falešné profily narychlo založené nebo podezřelé. Díky tomu že nové příspěvky a členy musí schválit správce nebo moderátor se předchází chaosu ve skupině. Jako správce musím být nestranný, což se mi snad daří. Ovšem neznamená to, že nenapíšu svůj názor. V dnešní době je dosti těžké moderovat některé vášnivé diskuse, obzvláště ty smnoha komentáři. Snažím se promazávat vulgární nebo urážející komentáře. Občas když se diskuse zvrtne v urážení tak nezbyde než u příspěvku vypnout komentáře nebo některého z diskutujících zablokovat. Bohužel nelze se zavděčit všem členům skupiny a tak si občas někdo zanadává na správce, ať v komentářích nebo i do soukromé zprávy. Většinou se jim nelíbí, že museli čekat dlouho na schválení příspěvku. Holt i my jsme jen lidé a máme nárok nasvůj soukromý život. I my máme své povinnosti, chodíme do práce, máme koníčky atd. Bohužel nelze být 24 hodin on-line. Vše děláme vesvém volném čase a zadarmo. Například já vše dělám na úkor rodiny. Poslední dobou se snažím to omezit a netrávit tolik času u facebooku a věnovat se tak více i svým dvěma malým dětem. Jsem velice rád, kam se skupina za zhruba 4roky mého působení v roli správce posunula a hlavně, že se dál rozrůstá. Také jsem moc rád, že si díky nastaveným pravidlům udržela skupina svůj standard a vzhled.