Vybíráte nejhůře hodnocenou variantu ze všech – Otevřený dopis zastupitelům města Děčín k jednání 31.01.2019

Ve čtvrtek 31.1. od 13 hod – jako bod č. 14  ve Společnském domě střelnice bude projednán materiál doporučující výstavbu dálničního přivaděče ve variantě „Chrochvická“ viz.: zde

– OTEVŘENÝ DOPIS DF –

Vážený zastupiteli, předně chceme vyslovit rozčarování nad „kvalitou“ materiálu, dle kterého máte rozhodnout o tak důležité věci, která v budoucnu ovlivní desetitisíce občanů. Jak kladným, ale i velmi záporným způsobem. – Text materiálu, je zcela nepřehledný, nesrozumitelný a neúplný.  Jsou v něm vynechány podstatné informace, které by byly sto vyvolat otázky k předkládanému návrhu.

Například hned v druhé větě důvodové zprávy je informace neúplná. Je zde konstatováno: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem.“  Prosím srovnejte, jak by tato informace zněla, pokud by byla úplná: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem pro variantu Chrochvickou označenou V4, později VA a stejně i negativním výsledkem pro variantu VB  po železniční trati tzv. kozí dráze.“  O tom, že varianta, pro kterou máte dát kladné stanovisko byla Ministerstvem životního prostředí, již v roce 2008 vyhodnocena, že má neakceptovatelně příliš velký negativní vliv na obyvatelstvo a přírodu jste se z tohoto materiálu nedozvěděli.

Následně Vám předkládaný materiál vybírá a podrobně rozebírá „drobnosti“ z průběhu procesu EIA, aby na úplný závěr, bez jakéhokoliv komentáře, předloží bez souvislostí nesrozumitelné  vyjádření Krajského úřadu. (Prosím za povšimnutí, že rozhodnutí rady z kterého vychází Vám předkládaný materiál je z 15.01.2019, avšak rozhodnutí Krajského úřadu je z 21.01.2019.  Vám předkládaný materiál tedy vznikl „za procesu“, aniž by znal závěrečné hodnocení argumentů EIA tzv. posudku).  V materiálu jsou uvedeny některá dílčí tvrzení, avšak bez souvislostí, kdy není zřejmé a jakým způsobem byly tyto dílčí tvrzení vybírány (zvláště za situace, že po 21.01.2019 jsou  již bezpředmětná.)  Je také s podivem, že absentuje srovnávací tabulka jednotlivých variant, tak jak ji v závěru předložilo samotné ŘSD (nižší ohodnocení je lepší):

 

Pokud by tabulka byla ještě s komentářem, pak byste se ještě dozvěděli, že rozpětí udělených bodů je 17-51, což je 34 hodnotících bodů. Varianta Zelená je tak hodnocena ještě méně než v ¼ a to pouze s osmi negativními body od naprosto ideálního stavu. Naproti tomu varianta Pastýřská se svými 20,5 zápornými body je již za polovinou škály a pouze 13,5 bodů od úplně nejhoršího možného hodnocení. A varianta Chrochvická se svými 22,5 zápornými body je dle zpracovatele dokonce jen 11,5 bodu od úplně nejhoršího možného hodnocení.  

Situace k dnešnímu dni je tedy taková, že ŘSD musí mnohem podrobněji prozkoumat geologické poměry (např. ve variantě Chrochvické je 10 sesuvných území, některé aktivní),  dále musí více prozkoumat hydrologii a přírodní rozmanitost území. Ještě musí materiál předložit tak, že varianta Zelená (Malšovická) bude v jediném problémovém bodě realizovatelná.

Na základě předloženého materiálu do zastupitelstva, se nelze kvalifikovaně rozhodnout. Zvláště za situace, že ze se např. z materiálu nedozvíte, že varianta Chrochvická záporným způsobem ovlivní 14.583 osob (aktuální stav 17.755), což je 87! budov ve dne a 82! budov v noci, kdy u některých domů se jedná o panelovou zástavbu s třemi a více vchody (rušení,  špatný spánek, zdravotní potíže).  U některých domů pak nelze dodržet zákonné hygienické limity imisí hluku, ale i zplodin.

Závěrem lze shrnout, že rozhodnutí, která ovlivní proces výběru varianty přivaděče musí být činěna uvážlivě, s rozmyslem. Po náležitém prodiskutování a podrobného zvážení argumentů pro a proti, např. při semináři, pracovní skupině.  Kdy jseme připraveni spolu s dalšími partnery ze státní správy (AOPK, NPČS) a samosprávy okolních obcí (jejichž vyjádření máme) nabídnout městu Děčín participaci na hledání nelehkého rozhodnutí.  Může to být varianta nejméně problematická, nebo jiná, doposud podrobněji nehodnocená (např. máme i písemné vyjádření ŘSD, že za některých okolností mohou, ač neradi, zvážit variantu podél Labe).

S žádostí o přehodnocení návrhu usnesení zastupitelstva jsme se obrátili i na radu města Děčína, kdy v tuto chvíli máme od některých členů příslib zvážení úpravy návrhu textu usnesení, tak že nebude preferovat variantu Chrochvickou.  / Rada zatím nerozhodla.

MOC bychom si přáli, pokud by Děčín byl jako dosud znám spoluprací, racionálními řešeními. A jseme připraveni na tom spolupracovat. Budeme moc rádi, pokud to bude i s Vámi.

PŘIVADĚČ_21.01.2019_Všechny tři varianty znovu ve hře (Nominujeme město Děčín na ZAVŘENO?)

Dne 21.01.2019 vrátil Krajský úřad Ústeckého kraje zpět všechny tři varianty přivaděče k přepracování. Aktuálně je tedy ve hře varianta přivaděče Pastýřská, Chrochvická i Zalená.
Krajskému úřadu se nelíbí vyřazení varianty Zelené, která ve všech ohledech vychází nejlépe. Dále pak ledabylé geologické posouzení  variant a celkově povrchní srovnání.  Celý text zde

Nyní tedy ŘSD, aby problematické body přepracovalo a znovu předložilo k posouzení. Možnost je i vést přeložku silnice 1/13 nejkratší a nejlevnější trasou podél řeky Labe.

Na úplný závěr si dovolíme výtku současnému vedení města Děčín. To se ve vstupní hale magistrátu honosí oceněním OTEVŘENO, které získalo předešlé vedení města Děčín. Avšak nové vedení své obyvatele vyčleňuje z rozhodovacích procesů. Např. nebylo schopno na svých webových stránkách či zpravodaji  městě srozumitelně informovat občany, že takový proces EIA probíhá a co je jeho obsahem.  –  Pokud tedy město nezlepší svojí komunikaci s občany bude nominováno na ocenění ZAVŘENO za velkou změnu k horšímu. 

Ocenění Dobrovolník roku 2018 p. Vomáčka_GRATULUJEME

Nominace:

Dovolte mi, abych i touto cestou nominoval pana Jaroslava Vomáčku z Děčína na ocenění Dobrovolník roku 2018 a to za jeho dlouholetou dobrovolnickou práci z oboru, jenž asi mnozí nevnímají jako dobrovolnický, ačkoliv takovým fakticky je. Práce pana Vomáčky je nesmírně přínosná pro celou společnost, náš kraj, tak zejména pro komunitu v které žiji, pro město Děčín.

Pan Jaroslav Vomáčka je dlouholetým úspěšným správcem na sociální síti facebook skupiny Děčína a Okolí. Jeho dennodenní práce spočívá ve vyhledávání článků s tématikou regionu dále v moderování debat, tak aby byly ze všech stran korektní, což v dnešní, v různých směrech vypjaté době, není nic jednoduchého. Ve své práci je nadmíru úspěšný a respektovaný. Ve městě Děčín, které má necelých 50tis.obyvatel je členem zmíněné komunity 25.896 osob. Dosah jeho dobrovolnické práce na zdejší komunitu je tak bezprecedentní. Veškerou tuto činnost vykonává ve svém volném čase, dlouhodobě, na velmi vysoké úrovni, bez nároku na honorář ve prospěch okolí. Je tedy ryzím dobrovolníkem. Myslím, že pan Jaroslav Vomáčka pokud bude oceněn, bude to ocenění nejen pro něj, ale i pro ostatní správce této skupiny Děčín a okolí, ale také pro dobrovolníky, jenž moderují ostatní skupiny, zabývající se tématy města, kde žiji.

Neboť okolnosti si vyžádaly i vznik skupiny Děčín a jeho problémy s více než 8.600 členy a Děčín bez cenzury s více než 11.310 členy. Tyto dvě skupiny tak doplňují kontroverznější plejádu názorů a vytváří tak s hlavní skupinou Děčín a Okolí vyvážené prostředí, kde se probírají témata děčínského regionu. Jako občanský aktivista, zabývající se tématy nejen regionálními, ale i krajskými mohu srovnávat prostředí na sociálních sítích jednotlivých měst v našem kraji. Tato skupina s velkou zásluhou Jaroslava Vomáčky vysoce převyšuje běžný standard. Na závěr si dovolím vyslovit přání. Pro naší společnost by bylo skvělé, aby lidí s takovým nasazením pro dobrovolnickou práci bylo mnohem víc, aby byli v každém městě našeho kraje. Neboť dobrovolnická práce na sociálních sítích vytváří komunitní život, pomáhá identifikaci lidí s regionem a mnohdy generuje dobré skutky a pozitivní atmosféru. Nejednou se i právě díky skupině Děčín a Okolí vybrali finanční prostředky na zdravotně postižené, nebo nastartoval dobrovolnický úklid konkrétního místa. Děkuji za Váš hlas a případně ocenění pro člověka, který si ocenění opravdu zaslouží, pro Jaroslava Vomáčku z Děčína.                                                                                                        Jan Štefan

Při příležitosti dotazu na souhlas s nominací jsem pana Jaroslava Vomáčku požádal o vyjádření ohledně jeho dobrovolnické práce. – Zde je jeho vyjádření:

Správcováním se stránkou Děčín a okolí jsem začal v březnu 2015. Od té doby se počet členů rozrostl o více než 20tis. členů, tím se stalo správcování časově mnohem více náročnější, než na začátku. Denně této stránce věnuji několik hodin. Několikrát za den schvalujeme příspěvky a nové členy. Příspěvky samozřejmě přidávám i já. Ať jsou to pěkné fotografie Děčína či okolí, nebo i tipy na kulturní akce, tipy na výlety a jiné informace z našeho města či okolí. Členem skupiny se může stát téměř kdokoliv. Neschvaluji pouze tzv. falešné profily narychlo založené nebo podezřelé. Díky tomu že nové příspěvky a členy musí schválit správce nebo moderátor se předchází chaosu ve skupině. Jako správce musím být nestranný, což se mi snad daří. Ovšem neznamená to, že nenapíšu svůj názor. V dnešní době je dosti těžké moderovat některé vášnivé diskuse, obzvláště ty smnoha komentáři. Snažím se promazávat vulgární nebo urážející komentáře. Občas když se diskuse zvrtne v urážení tak nezbyde než u příspěvku vypnout komentáře nebo některého z diskutujících zablokovat. Bohužel nelze se zavděčit všem členům skupiny a tak si občas někdo zanadává na správce, ať v komentářích nebo i do soukromé zprávy. Většinou se jim nelíbí, že museli čekat dlouho na schválení příspěvku. Holt i my jsme jen lidé a máme nárok nasvůj soukromý život. I my máme své povinnosti, chodíme do práce, máme koníčky atd. Bohužel nelze být 24 hodin on-line. Vše děláme vesvém volném čase a zadarmo. Například já vše dělám na úkor rodiny. Poslední dobou se snažím to omezit a netrávit tolik času u facebooku a věnovat se tak více i svým dvěma malým dětem. Jsem velice rád, kam se skupina za zhruba 4roky mého působení v roli správce posunula a hlavně, že se dál rozrůstá. Také jsem moc rád, že si díky nastaveným pravidlům udržela skupina svůj standard a vzhled.

Přivaděč 2018/2019

Zdánlivě je kolem přivaděče klid, avšak různé procesy běží. Aktuálně se veřejnost může vyjádřit k variantám Pastýřská, Chrochvická či Zelená. To jsou varianty, u kterých ŘSD nechalo zpracovat posudek jejich vlivu na životní prostředí. Předkládanou dokumentaci si můžete prohlédnout zde

Co však toto vyhodnocení říká? Dokumentace sděluje, že absolutně nejlépe hodnocenou variantou je varianta Zelená. Naopak varianta Pastýřská či Chrochvická jsou na chvostu hodnocení, v mnoha ohledech jsou označeny jako velmi špatné.
Avšak u Zelené vznikl dojem z možného ovlivnění podpovrchové vody v oblasti luk u Bohyně, proto ji předkládaná dokumentace nedoporučuje. V závěru je tak mírně preferovaná varianta Pastýřská před Chrochvickou.

V tabulce porovnání variant jsou přidělovány body pořadí variant (nižší je lepší). 

Tabulku je možné zobrazit v grafu (varianty Zelená, Pastýřská, Chrochvická):

Jedná se však o názor a hodnocení zpracovatele, jenž je placen z prostředků předkladatele. Proto zákon umožňuje se k těmto názorům vyjádřit, rozporovat je či je doplňovat. Jedna pracovních verzí připomínek je zde

Pokud usoudíte, stejně jako my, že varianta Pastýřská či Chrochvická nejsou to pravé, budeme rádi, pokud se připojíte a zašlete za sebe třeba takto jednoduchou připomínku: zde  Nezapomeňte však, že možnost připomínkování byla zveřejněna na Vánoce a tak je nutné dodržet termín zaslání do 11.01.2019!

Zatraktivnění jihozápadního Děčína

Pro projekt hlasovalo 480 občanů, bude se realizovat. 

zlepšení rekreační funkce příměstské krajiny jihozápadní části Děčína a navýšení turistického potenciálu celého města, za využití participativního rozpočtu města Děčín se spolufinancováním prostředky Agentury ochrany přírody a krajiny a podpory Klubu českých turistů

Projekt je situován do území Děčína mezi čtvrtěmi Podmokly – Chrochvice – Bynov a městem Jílové. Jedná se o část krajiny, která slouží k příměstské rekreaci. V místě jsou Lesním úřadem Děčín opravovány studánky a ostatní drobné prvky. Avšak potenciál území není zcela  využit. Některé cesty zarůstají a snižují tak celkovou malebnost místa. Chybí zde provázanost.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit celé území pro místní obyvatele i pro turistické účely. Záměru chce dosáhnout pomocí finančních prostředků  participace i finančních prostředků Agentury ochrany přírody a krajiny.  Účelné je i zapojení veřejnosti a mládeže.  Například při výsadbě stromů popř. nebo při výrobě jednoduchého kříže, jenž proběhne v rámci školní výuky na lodní škole.

Skládá se z částí:

 • 1. Oprava Šustrovy cesty
  V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná  polní cesta s odcizeným křížkem tzv. Božími muky – odkaz mapa.  (V části u Krásného Studence je cesta rozbahněná  s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek cesty je zarostlý keři. V části u Horního Oldřichova zas uprostřed cesty si razí koryto Jelení potok.)
  Z participačního rozpočtu bude provedena oprava křížku i samotné cesty. Z rozpočtu AOPK (CHKO), bude doplněna o výsadbu starých  odrůd ovocných stromů i keřů dnes opomíjeného Klokoče /kdo by neznal písničku Klokočí zde/. Případně na vhodném místě, u výhledu, rozcestí apod., umístěny lavičky k odpočinku poutníků. (Pokud bude možné, na výsadbě se budou podílet obyvatelé města.)

 

 • 2. Doplnění železného kříže  a informační tabule na rozcestí před Thielovou studánkou.
  V lese nad Bynovem, na cestě spojující Horní Oldřichova – Martiněves, kousek před krásně opravenou Thielovou studánkou se nachází rozcestí v jehož středu Lesní úřad Děčín umístil příjemné zastřešené posezení. Nachází se zde i skalní masiv na kterém  je bílou barvou nakreslený kříž. Tento kříž je opředen zapomenutou legendou (o bynovském rytíři, který zde skonal a má hrob) – odkaz mapa.
  Z participačního rozpočtu bude hrazeno umístění železného kříže na skálu a výroba informační tabule osvětlující legendu, která se váže k místu. (kříž ukovají žáci děčínské lodní školy)

 • 3. Spolupráce na turistickém značení
  Jak uvedli re:architekti navrhující obnovu Podmokel, je chybou, že do této čtvrti nevede turistická značka (v převážné většině měst v ČR vede turistická značka až k hlavnímu nádraží). Přímé značené turistické propojení však chybí i do sousedního města Jílového (s turistickými cíli Zámek, koupaliště). Zvláště je to škoda, pokud na trase jsou takové zajímavosti jako Thunská kaple, opravený Žitanský pramen (cikánská studánka), Thielova studánka, studánka u Lovecké chaty, Popovická studánka (ul. Popovická – nezačala oprava), výhledy např. do Labského údolí či do údolí Jílovského potoka, výhled z vrchu Klobouk apod.
  Z participačního rozpočtu budou hrazeny náklady na značení příp. jiná splupráce s Klubem českých turistů (umístění odpočívek apod.)
  návrh možného značení (doplněna červená a modrá turistická značka)

 

 • 4.  Vznik veřejně přístupného pramene
  Projekt nově rozšiřujeme o zbudování studánky. – Severočeská vodárenská společnost opouští prameniště, které v minulosti napájelo vodojem pro Horní Oldřichov, neboť tento je již několik let napájen vodou lepší kvality z Hřenska.
  Podařilo se nám vyvolat jednání s SVS a dalšími a závěrem je, že v malém háji vznikne volně přístupný pramen zde  
  ps. Z jednání vyplynulo, že existuje možnost, že by zde mohly vzniknout i dva rybníčky resp. tůně, ale o tom bude se zúčastněnými konkrétní debata až  na začátku roku 2019.


Věc byla konzultována:

 • Odborná kamenická firma – připravila rozpočet opravy křížku (firma s výbornými referencemi z oprav drobných památek)

 • Odborná firma zabývající se dopravním značením (možnost osazení značek zákaz vjezdu mimo zemědělské stroje apod.)

 • Odborná zahradní firma – rozpočet projektu (firma s výbornými referencemi z projektů úprav krajiny)

 • Karel Stein historik mj. autor knihy Pomníčky Českého Švýcarka

 • Ing.arch.Onřej Beneš – architekt města Děčín

 • Ing. Antonín Novák – ředitel Lesní úřad Děčín

 • Bc. Jaroslav Horák – ředitel Středisko městských služeb Děčín

 • Mgr. Alena Sellnerová – historička mj. autorka knihy Architektura Podmokel

 • Václav Šafr – botanik

 • Ing. Anna Lehká – ekonkozultant

 • Václav Niče – předseda krajské komise značení Klubu českých turistů

 • Miroslav Kalvas – starosta města Jílové

 • Ing. Petr Kříž – ředitel regionálního pracoviště AOPK a Štěpánka Šolcová botanička, odborník na krajinný ráz AOPK

 • Pavel Svoboda – starosta obce Lipová (obec s několika úspěšnými projekty revitalizace krajiny)

 • Mgr. Jana Férová – ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel (možnost výroby křížku v rámci oborné přípravy  žáků na povolání)

 • Jitka Tůmová – předseda výkonné rady spolku Sdružení Pod Studencem (velmi úspěšné sdružení mj. obnovující drobné památky v okr. DC)

 • Ing. Aleš Líbal úsek rozvoje SVS, Ing. Jakub Průša SČVAK, Ing. Barbora Bláhová SČVAK, Ing. Pavlína Sedlmaierová SČVAK, Martin Štorek SČVAK (zřízení pramene)

 • Zemědělští hospodáři: Zina Pinkavová, Jan Lomoz, Jana Medunová, Jiří Opat – Zemědělství Malšovice 

 • Vlastníci sousedních pozemků při Šustrově cestě: Libor Žídek, Michaela Špičková, Jan Netík, Bc. Martina Žoldáková, Věra Utratilová, Ing. Pavel Řezáč

 •  Vyzvána veřejnost k připomínkování záměru – prostřednictvím cca 100 mailů a 10.000 občanů na internetu na webu www.decinskeformum.cz a facebooku (Děčínské fórum, Děčín a okolí, Děčín a jeho problémy, Jílové o čem se mluví, Jílové bez cenzury), dále pak zprostředkovaně Myslivecké zdržení Krásný Studenec, Honební společenstvo K.S.

 • překladatelé, grafici, pamětníci a mnoho, mnoho dalších. – Všem děkujeme za podněty, připomínky a tipy. A těšíme se na případnou spolupráci.

  decinskeforum@gmail.com

Zájmové území kde v současnosti jsou opravená odpočinková místa , např.  studánky, lavičky u výhledů, avšak místu chybí provázanost.

2x Singltrek Děčín, stojany a cyklostezka míso Kozí dráhy ?

Děčín má velký potenciál v rozvoji turistického ruchu, je doslova sevřen v krásné a chráněné přírodě.  Jeden ze způsobů, jak do města přilákat návštěvníky je cyklistika.  Městem totiž prochází Labská cyklostezka, která je v sousedním Německu nejnavštěvovanější a nejoblíbenější cyklostezkou celé země. Úspěšná může být i v České republice. I zde se každoročně zvyšuje její návštěvnost a lednu letošního roku získala ocenění jako jeden z nejlepších turistických produktů.

Význam cyklisticky si pomalu začíná uvědomovat i město Děčín. Aktuálně zřizuje stojany pro kola před významnými objekty ve městě, zadalo architektonickou soutěž na lávku přes železniční most, která v budoucnu může sloužit i pro Labskou cyklotrasu.

Jsou zde i vizionářské projekty.  Například z Kozí dráhu přeměnit na cyklostezku Děčín – Teplice. Z našeho pohledu jsou však tyto úvahy předčasné.  Neboť se jedná o železniční trať s největšími turistickými zajímavosti v celém kraji viz.:  zde.  A malebnost tohoto území je ohrožena možnou stavbou dálničního přivaděče. Některé starší návrhy vedení této tranzitní komunikace umisťují tuto liniovou stavbu do bezprostřední blízkosti obytných domů a železniční trati. Proto pokud se nerozhodne kudy vést dálniční přivaděč, nemá cenu plánovat cyklotrasu v ceně desítek či stovek milionů.

Aktuálně na městě leží i dva projekty Singlteku. Tedy cyklotras pro jízdu v lese. Jeden jako projekt participace Singltrek Maxičky zde, který pokud projde schvalovacím procesem, budou pro měj moci občané v dubnu tohoto roku hlasovat. Při dostatečném počtu hlasů bude do roka realizován.  O něco propracovanější projekt spol. Singltrek s.r.o. projekt Klobouk zde, umisťuje tyto cyklistické trasy za Horní Oldřichov, do lesa nad Bynov. Avšak tento návrh není zatím diskutován ve vedení města, ani mezi místními obyvateli. Jeho realizace je v nedohlednu.

Cyklistika má sílu pozitivně ovlivnit naše město.  Sledujte naše webové stránky či facebook. – Rády Vám i nadále budeme přinášet informace o týkající se zapojování obyvatel do veřejného dění.

 • návrh umístění Singltrek Klobouk

Tudy rychlodráha Ústí, Louny, Most…

V posledních měsících se intenzivně diskutuje nad trasou vysokorychlostní železniční trati mezi Prahou – Ústím nad Labem – Drážďany s odbočkou k Lounům a Mostu.

Trať může vést přímo přes Ústí nad Labem se zastávkou pod Západním nádražím či přímo centrem. Může se však krajskému městu vyhnout a vést západně přes Chabařovice.
Zároveň však existuje iniciativa k modifikaci celé trati a využít výstavby VRT a touto propojit Letiště Václava Havla s letištěm v Drážďanech.
Z nepřeberné škály dokumentů nad kterými se vedou debaty, Vám poskytujeme ke stažený pár laicky nejatraktivnějších materiálů (prosím respektujte, že je to jen výběr návrhů) k stažení zde

výřez variantní situace u ÚL

výřez situace Louny – Most

 

Děčínské návrhy co zlepšit …

Ve více než 1500 městech na celém světě funguje zapojování obyvatel do zlepšování svého okolí,  tzv. participace. Jde o to, že město a jeho obyvatelé mají obvykle přemíru požadavků, co všechno udělat jinak, co zlepšit. Vše udělat správně hned nejde…. a každý z nás řadí priority rozdílně. Takže aspoň malou změnu, v rámci města velmi malou, může každý aktivní zařídit takřka okamžitě.

Proto města zapojená do participace vyčlení část finančních prostředků na projekty, které vymyslí občané. Nápady  vloží na web, kde dojde k hlasování veřejnosti.  Každý člověk může dát obvykle dva kladné hlasy a jeden záporný. Nápady,  které získají nejvíce hlasů budou realizovány.  Konkrétně v Děčíně, ty projekty které se umístily na předních místech do celkové částky 5 mil. Kč. Jeden nápad je omezen částkou max. 500.000,-Kč. Může být tak podpořeno 10 projektů, ale také mnohem více, pokud jednotlivé nápady budou méně finančně náročné.

Participace má zásadní výhodu v tom, že se její prostřednictví vzbudí veřejný zájem obyvatel o stav města. Vzniknou sousedská setkání, zvýší se sebevědomí veřejnosti. Ve městě budou rezonovat různá témata.

Jak se zapojit ?

 1. Nápad – Tak třeba si řeknete, že v Boleticích není dětské hřiště, nebo že takové hřiště schází na sídlišti Kamenická … nebo, že v Krásném Studenci je zarostlá cesta a ulomený kříž Božích muk…. Peníze můžou být použity i na osvětu, atp.
 2. Umístění – Ověříte si, že Váš nápad je na pozemku města: zde nebo seženete písemný souhlas majitele pozemku a souhlas města. (Nikdo z nás, ani město nemůže realizovat projekty na cizím pozemku.)
 3. Hotovo –  Do 15. ledna vyplníte formulář zde

Následně během roku 2018 budete ve spojení s městem, aby jste upřesnili, jak projekt má vypadat. Přeci jen jde o Vaši spokojenost a spokojenost lidí, kteří dali nápadu hlas.

Svou šanci na úspěch zvýšíte, když projektu dodáte „duši“. Stačí fotka, nákres a pár řádků textu, proč zrovna tenhle nápad by měl uspět. A ještě lépe, pokud do přípravy zapojíte sousedy, nebo jiné členy komunity. Můžete se během přípravy poradit i s městským architektem panem Benešem zde, či koordinátorkou participace paní Zemanovou zde.

——————————————————————————————————————–

Krátké představení projektu může vypadat třeba takto. 

 Šustrova cesta
– zvýšení rekreační funkce příměstské krajiny a navýšení turistického potenciálu města.

V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná  polní cesta s odcizeným křížkem.  Přesto, že je to významné místo příměstských rekreačních aktivit, je cesta neudržována a snižuje tak celkový dojem z  jinak malebné krajiny. 
V části u Krásného Studence, hned vedle ulomeného kříže je cesta rozbahněná  s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek je zarostlý. V části u Horního Oldřichova si zas uprostřed cesty razí koryto Jelení potok.  

Obnova křížku i samotné cesty, může být doplněna například o výsadbu starých  odrůd ovocných stromů.  Nedaleko je také skalní masiv, kde byl historický kříž odcizen. Zbyla po něm jen malůvka bílou barvou. Oprava zanedbaného by se tak mohla stát impulzem pro zdejší městské čtvrti,  pro aktivní trávení volného času jejich obyvatel.
V případě realizace projektu, by v další fázi mohlo následovat  vytýčení turistické cesty propojující Podmokly – Chrochvice – Bynov se zastaveními u pěti studánek. Již tři z nich byly Lesním úřadem Děčín v nedávné době obnoveny.  Stejně tak nedávno obnovený pomník padlým od F. Tampeho by se mohl stát vítaným zpestřením výletní cesty. Turistickým značením 
 by se zdejší kout mohl stát známým nejen pro místní, ale pro nejširší turistickou veřejnost.

Stavební nebo louka? Dle všeho záleží na neveřejném řízení.

Doplnění – Připomínek  návrhu nového územního plánu města Děčín 2017

14) Čtrnáctá připomínka s otazníkem ?

Tuto poznámku připojujeme jako dodatečnou a s otazníkem, protože vzhledem k přírodním podmínkám (a s tím souvisejícím vyhlášení kalamitního stavu) a plynutí času (nutnost odevzdání připomínek do určitého data) nemohla být podrobněji prozkoumána. Nicméně je natolik závažná, že i v tomto stavu, jako obavu, ji připojujeme.

Proces posuzování jednotlivých záměrů má být transparentní a objektivní. Územní plán obsahuje řadu ploch, záměrů, přestaveb a koridorů, které hodnotí v procesu SEA klady a zápory (+,-) a do územního plánu zapracovává.

Existují však i záměry, jde o více než 420 požadavků převážně občanů, které územní plán odmítá.  Samotné odmítnutí není nikterak ve veřejně přístupných materiálech zdůvodněno, vysvětleno a to ani na webu města v elektronické podobě, ani při nahlédnutí do písemných materiálů na magistrátu města, Mírovém náměstí. Bez dalšího byla zveřejněna pouze mapka s přehledem odmítnutých návrhů.

Existustuje tedy obava, že rozhodovací proces, tedy zda ten a ten pozemek např. louka se stane stavebním, nebo naopak zůstane loukou, nebyl uskutečněn de-facto transparentně v posuzování územního plánu ani na základě doporučení komise urbanistiky (jejíž doporučení nebyly často respektovány), ale v neveřejné části v tzv. předkole a tak skryt zrakům obyvatel města Děčína.

 

V novém  územním plánu, kde se rozhoduje o vyvažování veřejného zájmu vs. zájmu soukromého,  představujícím např. zhodnocení majetku jednotlivců v řádu milionů či dokonce desítek milionů.  V takovém případě by dle našeho mínění mělo být postupováno s nejvyšší mírou transparentnosti a otevřenosti. Kdy proces výběru pozemků u kterých má být záměrům žadatele vyhověno a který odmítnut  má být nanejvýš otevřený. Což se však neděje.
Větší důvěře v návrh nového územního plánu ani nepřispívá zcela nesrozumitelné zpracování návrhu územního plánu (uvedeno v bodech 1-13 zde) a absence jakéhokoliv doprovodného vysvětlujícího programu od města – výstavy, debaty.  Což je překvapivé, když si uvědomíme, že se jedná o dokument, který bude ovlivňovat životy nás všech napořád.

Tyto návrhy neprošly zveřejněným posuzováním a byly na rozdíl od „druhých“ zamítnuty: