Děčínské usmíření 2017 může být vzorem pro celý svět

Kolem nás se někdy dějí události, které není snadné pochopit. Je mnoho takových, u kterých pravda vypadá z různých úhlů zcela odlišně.

Například soužití Čechů a Němců v českém pohraničí, tzv. Sudetech, bylo historicky složité. Oba národy si představovaly odlišnou budoucnost zdejšího území. Tento spor narůstal v průběhu druhé světové války a vyvrcholil po jejím skončení v roce 1945, kdy byli doposud majoritní němečtí obyvatelé nuceni toto území opustit. Z českého pohledu té doby šlo o oprávněný odsun někoho, kdo byl válečným nepřítelem. Z německého pohledu se jednalo o násilné vyhnání obyvatel z domova, kde jejich rodiny žily po staletí.

Odsunutí obyvatelé Děčínska našli nové útočiště nejčastěji v Bavorsku, v okolí města Nördlingenu. Zde založili spolek „Vlastenecký spolek okresu Děčín-Podmokly“ neboli „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ (zde), pod jehož záštitou vyvíjejí svoji spolkovou činnost dodnes.

 Z obou stran nejprve čišela nesmiřitelnost. Avšak v průběhu desetiletí se při vzájemných návštěvách postupně překonávaly trpkosti doby minulé a obě strany začaly spolupracovat – vydávat dvojjazyčné knihy, opravovat památky, obnovovat historické nápisy, stavět památníky k uctění mrtvých apod. Vzájemné vztahy se zlepšily natolik, že obě strany plánují učinit nebývalé gesto, jež může být doslova příkladem pro celý svět. Jedno z posledních zasedání spolku vyhnaných „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ se ve dnech 6. až 8. října 2017 uskuteční v jejich někdejší domovině, na nejprestižnější adrese ve městě, na Zámku Děčín. Při tomto zasedání spolek za účasti dvou set svých členů ohlásí ukončení činnosti a slavnostně předá zdejšímu archivu své sbírky dobových artefaktů. Jedná se o kulturní bohatství spolku, které za celou dobu své existence nashromáždil. Toto své bohatství nebude dle očekávání uloženo v Nördlingenu či Mnichově, ale členové spolku jen zanechají v Děčíně jako projev důvěry, že právě sem uvedené patří, a že se zde budeme chovat k jejich odkazu a hodnotám s úctou a vážností.

Část takto získaných sbírek bude zařazena do krajanského vlastivědného muzea a zpřístupněna nejširší veřejnosti. Část pak bude k dispozici badatelům v oblastním archivu. Děčín se tak může stát centrem poznání pro odsunuté a jejich potomky – děti, vnoučata, pravnoučata a v neposlední řadě také pro nás a naše děti.  Nepřímo budeme moci vzdát hold generacím, které v minulosti utvářely město, kde dnes žijeme.

 

Z tisku:
Děčínský deník
Sachsische Zeitung

O akci referovalo i Německé velvyslanectví v ČR 

Na semináři o přípravě liniových staveb se hovořilo o Děčínu

Za účasti pana ministra dopravy, odborníků Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva byl dne 06.06. pořádán seminář o stavbě silnic v sesuvných územích.

Několikrát byl zmíněn Ústecký kraj, Děčín či Jílové. Vždy jako příklad toho nejproblémovějšího území v ČR.

Záznam konference si můžete pustit zde:

část 1 a zde část 2
(Z první části doporučujeme k poslechu hned první příspěvek pana Ing. Petra Kycla, který pojednává přímo o děčínském dálničním přivaděči a jeho velmi problematické realizaci, kdy je zde několik sesuvných území. Některé pak s neustálým pohybem v hloubce 17 metrů. Z druhé části pak závěrečný příspěvek paní JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Hálové, který pojednává o nedostatcích zohlednění sesuvných území v našich územních plánech).

 

Úklidu břehů řeky Labe 2017_ IV. ročník

Sejdeme se na bílou sobotu 15.04.2017 v 09.00 na parkovišti u Kocandy, ul. Polabí Děčín. Je dobré sebou si vzít pevnou obuv a malou svačinku. (rukavice univerzální velikosti i pytle budou na místě)

Trasa úklidu: uklid břehu Labe

Foto z III. ročníku 2016:

17636847_1874269799483678_198591127925348409_o

 

A ještě starší historie 2015:

2015

Akci pořádá Děčínské fórum spolu s Davidem Bourou a podporuje sdružení Ukliďme Česko a Středisko městských služeb DěčínMagistrát města DC i Hotel a restaurace Kocanda. Mediální partner Děčínský deník

pozvánka na webu Ukliďme Česko: http://www.uklidmecesko.cz/event/15273

Můžete se i zúčastnit akce pořádané přímo městem o týden dříve v sobotu 08.04. v 08.00 hodin u čerpací stanice Tesco a nebo od 09.00 hod  a od  9:00 hod. na parkovišti u Penny v Bynově.

 

Fatální? komplikace přivaděče – GEOLOGIE

První plán, jak komfortně propojit Liberec s Chebem vznikl v roce 1939. Tehdy se začala stavět tzv. Sudetská dálnice. Ta dle plánů však míjela složité území Českého středohoří jižním obchvatem kolem Litoměřic.

Později však bylo rozhodnuto, že v tomto území povede čtyřproudá silnice I/13  do Ústí nad Labem a dále jako dvouproudá přes Děčín. Most této silnice byl v Děčíně zprovozněn v roce 1985 a od té doby kontinuálně vznikají návrhy kudy tuto silnici, na tento most napojit. Žádné řešení není optimální. Je zde složitá geomorfologie – nachází se zde úzká údolí se strmými svahy. Dále pak je zde krajina poměrně hustě osídlená a jsou zde rozsáhlá chráněná území. Proto si celý proces nalezení trasy vyžádal enormní úsilí, plno návrhů a kompromisů. Až poslední dobou, mj. díky aktivitě města Děčín, vznikly tři návrhy, které aktuálně prochází různými procesy posuzování a hodnocení.

Na přelomu roku 2016/2017 se však začíná mluvit o ještě jedné doposud opomíjené „veličině“, která v těchto místech zásadně vstupuje do hry, o geologii.

Jako první toto téma v souvislosti s dálničním přivaděčem do Děčína medializoval pan Dr. Vladimír Cajz CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na své přednášce akcentoval území v Chrochvicích, viz. https://youtu.be/UjX7oQJ8aLY?t=3101. Zároveň toto téma otevřel i vedoucího odboru aplikované geologie České geologické služby pan Ing. Petr Kycl (jeden z oborníků zajišťujících svah po sesuvu na D8 a aktuálně zpracovávající projekty k I/13, R35, R48, R49 a R55 dále na D11 a VRT Praha – Most). Ten zveřejnil informaci o jiném problematickém místě dálničního přivaděče. Pod kopcem Výrovna. Viz. 21.30 minuta rozhovoru http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3766712  V jím prováděném průzkumu byla ukončena první etapa šetření viz. zpráva k této etapě http://1url.cz/HtRwI a nyní na některých místech plánovaného dálničního přivaděče jsou prováděny vrty. Ty však nepřináší žádné optimistické informace. Pod Výrovnou (v úseku kudy vedou všechny navrhované varianty přivaděče) se nachází velmi mocné, 17 m hluboké sesuvné území, se třemi kluznými plochami v různých vrstvách. Jedná se v současnosti o nejproblematičtější připravovanou stavbu v ČR, srovnatelnou pouze s nejhoršími úseky na D8, kdy není vůbec zřejmé, zda je tudy silnice vůbec realizovatelná. To bude zřejmé za cca rok, do té doby se však příprava nezastavila, naopak všechny procesy pokračují.

Je třeba nově zahrnout geologii do rozhodovacího procesu a uvažovat s reálným závěrem, že dosavadní varianty mohou být z geologického hlediska neprůchodné, nebo průchodné za kosmických nákladů. Je tedy třeba aby občané, představitelé města a kraje byli ve věci aktivní, zajímali se o danou problematiku a vytvářeli záložní plány, připravovali pro ministerstva a ŘSD argumentaci, tak aby se dopravní spojení a kvalita života obyvatel Děčína zlepšovala. Jen tak lze i v takto složitém území dosáhnout nějakého zlepšení.

stožár

Folknářská spojka nově ve třech variantách

Folknářská spojka, která uleví ulici Kamenické  je nově projektována ve třech variantách.

K variantě č. 1, která vede středem městské části Děčín – Folknáře a variantě č. 2, která vede východně od města, na úpatí zalesněného Sokolího vrchu, přibyla i varianta č. 3.  Ta vede podél ulice Českolipská, kdy při městské části Březiny vytváří křížení se zamýšlenou přeložkou silnice I/13 „Manušickou spojkou“ a dále pak v souběhu s variantou č. 2.
Právě zakomponování napojení Folknářské spojky a Manušické spojky je důvod, proč vznikla tato nová varianta č. 3, která je v mapě vyznačena zelenou barvou.
Tyto tři varianty budou hodnoceny v procesu EIA. Až budou vyhotoveny odborné posudky, tak se k jednotlivým variantám bude moci každý vyjádřit. Viz proces EIA:  zde

ps. V roce 2014 se uvažovalo, zda přeložku silnice I/13 nevést pouze Folknářskou spojkou, obchvatem Markvartic a dále na Českou Lípu. Proto byla k této úvaze vypracována studie. Zůstalo však u původního záměru, vybudovat Folknářskou spojku a posléze přeložku I/13 ve stopě na Benešov nad Ploučnicí a Manušice, Českou Lípu. O tomto rozhodování jsme informovali: zde

3x varinata Folknářské spojky

Do jaké čtvrti patříte Vy – byli jste volit?

Děčínské fórum zapojuje občany do veřejného dění, aby se nám tu všem lépe žilo, a považovali jsme Děčín takřka za vlastní. Ideální příležitost k projevení takového zájmu jsou volby. Pro lepší orientaci mezi politickými stranami jsme proto na našem webu připravili přehled všech stran a jejich programů. Dále pak, spolu s organizací KohoVolit.eu, volební kalkulačku, kde si každý mohl vyzkoušet soulad svých názorů s názory jednotlivých stran. A konečně jsme také spolu s Děčínským deníkem a týdeníkem Princip uspořádali předvolební debatu devíti lídrů, kteří dle předvolebního průzkumu měli šanci uspět a dostat se do zastupitelstva kraje.

Volby dopadly pro někoho příjemně, pro druhého méně. Nechť si každý zhodnotí sám za sebe.  Co je ale neméně zajímavé, a v mnoha ohledech vypovídající, je volební účast nás občanů.

Ústecký kraj se stal místem, kde k volbám přišlo nejméně voličů. Konkrétně necelých 29 procent. Před námi je i kraj Karlovarský, s volební účastí o 1,3 % vyšší.  Na opačném konci je pak kraj Královehradecký, Vysočina a Zlínský. U prvně jmenovaného dosáhla volební účast 38,50 %, tedy je o deset procent vyšší než v Ústeckém kraji.

Zajímavé je také srovnání s Děčínem, kde byla průměrná volební účast 30,64%. Napříč jednotlivými čtvrtěmi ale byly propastné procentuální rozdíly. Porovnejte sami:

50,52 – Jalůvčí                                                      

48,14 – Škrabky                                                      

45,44 – horní část Letné                                        

44,89 – Nové Město (pod nemocnicí)

43,53 – Maxičky

41,25 – spodní část Letné                                                   

39,75 – Václavov                                                   

37,90 – Krásný Studenec                                       

37,86 – Děčín I, Čsl. armády

37,73 – část Nového Města            

36,63 – Horní Oldřichov                              

35,98 – Želenice                                      

34,81 – Dolní Žleb                                    

34,57 – Čechy, Bělá

33,89 – Lesná

33,67 – část Starého Města

33,15 – Děčín I ul. Tyršova

31,82 – Chrochvice

31,72 – sídliště Kamenická  

31,63 – Podmokly centrum    

31,54 – Bynov

29,51 – horní část Želenic

28,49 – staré Boletice

27,85 – Loubská

27,64 – Nebočady 

27,61 – Březiny

27,23 – Křešice

25,47 – Prostřední Žleb

17,86 – horní část Boletic

09,16 – Rozbělesy

 

Pokud patříte mezi ty, kteří se zajímají a byli volit, tak děkujeme.  Stejně tak je si třeba říci, že nikdy není pozdě začít se zajímat o své okolí. Možná právě nadešel ten správný čas.

ps.Chcete znát přesnou volební účast u Vás v ulici?

přehledy volební účasti okrsků: zde

přehledy volebních obvodů: zde

plocha-mapa

100 ks zdarma

Prvních 100 návštěvníků debaty lídrů, která se koná ve středu 21.09. na Střelnici v Děčíně,  bude mít příležitost ochutnat Podmokelský koláč, upečený dle historické receptury.
Každý region má své kulinářské speciality. Jistě i Děčín. Třeba právě Podmokelský koláč se znovu stane lákadlem trhů i celého města. Zachutná Vám?

podmokelsky-kolac_krajska-debata

 

bez-nazvu

Vyhraje Děčín – získá ocenění? Záleží i na Vás!

Nominovat Děčín je jednoduché. Stačí pár kliknutí, nic víc.

Na stránkách http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici zaškrtněte položku Děčín č. 34 a objeden oddíl pak zaškrtněte položku Děčín č. 21. Po srolování úplně dolů pak vyplňte svoji mailovou adresu.
Následně pak ve své mailové schránce potvrďte kliknutím kontrolní odkaz, který Vám bude doručen. Nominace za veřejnost je hotová. DĚKUJEME

Zkrácený text nominace:

Město Děčín dlouhodobě prosazuje otevřenost, na webu je rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích. Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila se a použila pro stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.
I další prvky odpovídají velké otevřenosti: program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, Zpravodaj publikuje názory i opozice, před volbami dal všem stranám stejný prostor, radnice umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Celý text nominace včetně příkladů

Statutární město Děčín je dlouhodobě republikovým leaderem otevřenosti a transparentnosti radnice směrem k veřejnosti. Pro zástupce občanské společnosti je těžké najít oblast na zlepšení.  Radnice reaguje na požadavky občanů na změny k lepšímu. Například pravidelně zveřejňuje veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv s vyjádřením jednotlivých odborů.  Také na žádost občanů před volbami v roce 2014 ve Zpravodaji města nechala všem kandidujícím stranám stejný prostor pro svoji prezentaci.

Nejcennější ale je, že pro otevřenost radnice panuje shoda napříč celým politickým spektrem, a tato otevřenost je realizována dlouhodobě, a také pod různým politickým vedením.

 • Rozklikávací rozpočet: zde

 • Přímý přenos – videozáznam z jednání zastupitelstva: zde

 • Veškeré materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv a vyjádření odborů: zde

 • Veškeré zápisy z rad a komisí jsou přístupné na internetu: zde

 • Problém report – aplikace zaznamenávající problémy přímo do mapy (obdobně Zmapuj To) zde

 • Zavedení služby Utility Report, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí: zde

 • Komunikace úřadu s veřejností prostřednictvím neformálních dotazů na webu města: zde

 • Komunikace úřadu na Facebooku: zde

 • Zpřístupnění otevřených dat: zde a zde

 • Mobilní aplikace „magistrát do kapsy“: zde

 • Ačkoliv se z různých důvodů uvažovalo o omezení diskuze na zastupitelstvu, tak radnice i nadále umožňuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva např.: zde

 • Zpravodaj města dal před volbami všem politickým stranám stejný prostor: zde

 • dobrovolné zveřejňování zakázek včetně smluv: zde

Co je však zcela unikátní v celé ČR, je hledání konsenzu ohledně novostavby tranzitní silnice. Musíme předeslat, že město Děčín leží cca 20 km od dálnice D8, kdy spojnici k dálnici tvoří silnice první třídy I/13. Ta vede zastavěným územím obce Libouchec a města Jílového. Stát se snaží nalézt trasu novostavby této silnice, ale vzhledem ke geologii, geografii a několika chráněným územím, je to velmi složité. Nedaří se to desítky let. Naposledy vyhledání trasy skončilo nezdarem v roce 2008, kdy Ministerstvo životního prostředí ČR vyhodnotilo návrhy Ředitelství silnic a dálnic jako nepřijatelné vyhodnocení EIA_2008

Následně ŘSD přišlo s „revolučním“ nápadem vést tranzitní silnici (dálniční přivaděč) středem města, přímo pod dominantní skálou tzv. Pastýřskou stěnou (na jejím vrcholu je ZOO, vyhlídková restaurace a po povrchu skály dnes vede nejoblíbenější „via ferrata“ v ČR). Tento skalní masiv se zdvihá nad Labem, přímo naproti zámku. V té době politická reprezentace, zoufalá z předchozích marných pokusů, zadala tuto variantu k zapracování do územního plánu: odkaz

Vést tranzitní silnici středem města, či dokonce obytnými čtvrtěmi, se ale nesetkalo s pochopením obyvatel. Proti tomuto postupu se zvedla výrazná vlna odporu.  Jako odezvu vytvořila radnice pracovní skupinu spolu s občanskými spolky, sdruženými do tzv. Děčínského fóra odkaz_web a odkaz_fcb, sousedním městem Jílové, Krajskou hygienickou stanicí, zástupci regionálních autodopravců, Agenturou ochrany přírody a krajiny a Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín (HSRD).  A právě prostřednictvím HSRD pak byla zadána studie proveditelnosti s porovnáním různých navrhovaných variant vedení silnice odkaz. Na tuto studii přispěla obě jmenovaná města i Krajský úřad Ústeckého kraje, občané i podnikatelé. Studie byla následně vypracována renomovanou společností a celá pak byla také zveřejněna odkaz. Za velkého zájmu obyvatel města proběhla následně veřejná prezentace této studie, viz projednání. Studie byla podkladem ke  stanovisku města k přeložce silnice, jak pro svůj územní plán, tak pro krajský územní plán (tzv. ZUR).  Uvedená studie byla i přílohou závěrečného vyjádření KÚÚK v procesu EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice EIA_2015.

Takto otevřený přístup vedení města směrem k jeho obyvatelům rozhodně není obvyklý, a proto navrhujeme udělit Statutárnímu městu Děčín ocenění OTEVŘENO za dlouhodobě vstřícný přístup k otevřenosti radnice a příkladné zřízení a vedení pracovní skupiny k nalezení nejvhodnějšího trasování novostavby tranzitní silnice.

Nominovat Děčín je jednoduché. Stačí pár kliknutí, nic víc.

Na stránkách http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici zaškrtněte položku Děčín_č._34 a objeden oddíl pak zaškrtněte položku Děčín č. 21. Po srolování úplně dolů pak vyplňte svoji mailovou adresu.
Následně pak ve své mailové schránce potvrďte kliknutím kontrolní odkaz, který Vám bude doručen. Nominace za veřejnost je hotová. DĚKUJEME

Pomáháme Děčínu, Jílovému i Vilsnicím!

Děčínské fórum se dlouhodobě angažuje v problematice spojené s dopravou a v zapojování občanů do veřejného dění. Zmiňme třeba studii k výběru varianty dálničního přivaděče, nebo realizované omezení jízd těžkých kamionů přes Jílové. Právě pro tyto úspěchy kontaktovali DF obyvatelé Vilsnic, které trápí hluk z dopravy.

Společně jsme vytvořili plán. Nejprve bylo třeba vědět, zda hluk vnímají jako problém všichni obyvatelé dané lokality a zda to pociťují všichni, kteří bydlí u silnice. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, jehož prostřednictvím měli vilsničtí možnost se vyjádřit. Sešlo se 21 odpovědí různých rodin. Společným znakem vyjádření byla frustrace z dlouhodobě neřešeného problému.

V dalším kroku bylo nutné získat argumenty. Proto jsme požádali i Ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad Ústeckého kraje, hygienickou stanici, Státní zdravotní ústav i Magistrát statutárního města Děčína o informace.  Shromáždili jsme tak velké množství zajímavých dat o lokalitě. Máme například studii z dubna 2009, ve které se hovoří o místním překračování hygienických limitů a celkové neúnosnosti situace. Jako opatření k nápravě  uvádí studie vhodnost snížení rychlosti dopravy ve Vilsnicích, osazení nových oken i vybudování protihlukových stěn. Získali jsme rozhodnutí úřadu, který (aniž by znal tuto studii) v březnu 2013 snížil rychlost ve Vilsnicích na 70 km/hodině s tím, že je třeba tento špatný stav řešit ihned. Bohužel ale také rozhodnutí úplně stejného úřadu z přelomu roku 2015/2016, kterým (bez bližšího odůvodnění) toto omezení rychlosti zrušil. Získali jsme také rozhodnutí ze srpna 2014, podle kterého ŘSD pro svou dlouhodobou nečinnost nedostává výjimku k provozování nadměrného hluku na této silnici a od této doby tedy provozuje silnici I/62 v rozporu se zákonem (!). Získali jsme stanovisko, dle kterého se na obyvatele ulice Ústecké při osazování značek jaksi zapomnělo. Ačkoliv se jedná o souvislou zástavbu domů v katastru Děčína, které dokonce nemají ani chodník, tak cedule označující začátek obce na ně „nezbyla“. Město Děčín se k nim nemá. Špatné osazení značek pro začátek obce je patrné, například při srovnání s nedalekým Varvažovem.

S těmito i dalšími argumenty jsme pak společně navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které připravuje dotační tituly. Jeden z nich se týkal výkupu nejhůře dotčených domů.  Zašli jsme i na Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten v krátké době může rozhodnout o omezení rychlosti i správném osazení značek začátku obce. Jednali jsme i na Magistrátu statutárního města Děčína. Ten může vysadit izolační zeleň a vahou své autority napomáhat občanům v jejich snažení. Spojili jsme se s ŘSD Chomutov, které může zadat výměnu oken a vystavět protihlukové stěny.

Za sebe, za Děčínské fórum, ale zejména za naše spoluobčany z Vilsnic předem děkuji všem za pomoc a vytrvání v ní. Prosím pamatujte, že to budou zejména obyvatelé ulice Ústecká, na koho dopadne zátěž po vybudování Vilsnické spojky. A to jsou přece také naši dobří sousedé.

Vilsnice

ps. tento článek vyšel 11.08.2016 v týdeníku Princip

Pomáháme

O situaci referovala i další média:

Město Děčín: http://www.mmdecin.cz/obcan/zpravodajstvi/zpravy-z-radnice/item/1714-mesto-chce-protihlukova-opatreni-ve-vilsnici

Děčínský deník: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/dostanou-ve-vilsnici-konecne-protihlukova-okna-mistni-cekaji-na-pomoc-radu-let-20160726.html

MF Dnes: http://usti.idnes.cz/lidem-u-vypadovky-z-deci na-se-jeste-letos-ulevi-od-hluku-pjr-/usti-zpravy.aspx?c=A160720_154156_usti-zpravy_vac2

Český rozhlas: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/decinsky-magistrat-jedna-o-protihlukovych-opatrenich-podel-silnice-do-usti-nad-labem–1631960