Děčínské návrhy co zlepšit …

Ve více než 1500 městech na celém světě funguje zapojování obyvatel do zlepšování svého okolí,  tzv. participace. Jde o to, že město a jeho obyvatelé mají obvykle přemíru požadavků, co všechno udělat jinak, co zlepšit. Vše udělat správně hned nejde…. a každý z nás řadí priority rozdílně. Takže aspoň malou změnu, v rámci města velmi malou, může každý aktivní zařídit takřka okamžitě.

Proto města zapojená do participace vyčlení část finančních prostředků na projekty, které vymyslí občané. Nápady  vloží na web, kde dojde k hlasování veřejnosti.  Každý člověk může dát obvykle dva kladné hlasy a jeden záporný. Nápady,  které získají nejvíce hlasů budou realizovány.  Konkrétně v Děčíně, ty projekty které se umístily na předních místech do celkové částky 5 mil. Kč. Jeden nápad je omezen částkou max. 500.000,-Kč. Může být tak podpořeno 10 projektů, ale také mnohem více, pokud jednotlivé nápady budou méně finančně náročné.

Participace má zásadní výhodu v tom, že se její prostřednictví vzbudí veřejný zájem obyvatel o stav města. Vzniknou sousedská setkání, zvýší se sebevědomí veřejnosti. Ve městě budou rezonovat různá témata.

Jak se zapojit ?

  1. Nápad – Tak třeba si řeknete, že v Boleticích není dětské hřiště, nebo že takové hřiště schází na sídlišti Kamenická … nebo, že v Krásném Studenci je zarostlá cesta a ulomený kříž Božích muk…. Peníze můžou být použity i na osvětu, atp.
  2. Umístění – Ověříte si, že Váš nápad je na pozemku města: zde nebo seženete písemný souhlas majitele pozemku a souhlas města. (Nikdo z nás, ani město nemůže realizovat projekty na cizím pozemku.)
  3. Hotovo –  Do 15. ledna vyplníte formulář zde

Následně během roku 2018 budete ve spojení s městem, aby jste upřesnili, jak projekt má vypadat. Přeci jen jde o Vaši spokojenost a spokojenost lidí, kteří dali nápadu hlas.

Svou šanci na úspěch zvýšíte, když projektu dodáte „duši“. Stačí fotka, nákres a pár řádků textu, proč zrovna tenhle nápad by měl uspět. A ještě lépe, pokud do přípravy zapojíte sousedy, nebo jiné členy komunity. Můžete se během přípravy poradit i s městským architektem panem Benešem zde, či koordinátorkou participace paní Zemanovou zde.

——————————————————————————————————————–

Krátké představení projektu může vypadat třeba takto. 

 Šustrova cesta
– zvýšení rekreační funkce příměstské krajiny a navýšení turistického potenciálu města.

V jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná  polní cesta s odcizeným křížkem.  Přesto, že je to významné místo příměstských rekreačních aktivit, je cesta neudržována a snižuje tak celkový dojem z  jinak malebné krajiny. 
V části u Krásného Studence, hned vedle ulomeného kříže je cesta rozbahněná  s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek je zarostlý. V části u Horního Oldřichova si zas uprostřed cesty razí koryto Jelení potok.  

Obnova křížku i samotné cesty, může být doplněna například o výsadbu starých  odrůd ovocných stromů.  Nedaleko je také skalní masiv, kde byl historický kříž odcizen. Zbyla po něm jen malůvka bílou barvou. Oprava zanedbaného by se tak mohla stát impulzem pro zdejší městské čtvrti,  pro aktivní trávení volného času jejich obyvatel.
V případě realizace projektu, by v další fázi mohlo následovat  vytýčení turistické cesty propojující Podmokly – Chrochvice – Bynov se zastaveními u pěti studánek. Již tři z nich byly Lesním úřadem Děčín v nedávné době obnoveny.  Stejně tak nedávno obnovený pomník padlým od F. Tampeho by se mohl stát vítaným zpestřením výletní cesty. Turistickým značením 
 by se zdejší kout mohl stát známým nejen pro místní, ale pro nejširší turistickou veřejnost.

Stavební nebo louka? Dle všeho záleží na neveřejném řízení.

Doplnění – Připomínek  návrhu nového územního plánu města Děčín 2017

14) Čtrnáctá připomínka s otazníkem ?

Tuto poznámku připojujeme jako dodatečnou a s otazníkem, protože vzhledem k přírodním podmínkám (a s tím souvisejícím vyhlášení kalamitního stavu) a plynutí času (nutnost odevzdání připomínek do určitého data) nemohla být podrobněji prozkoumána. Nicméně je natolik závažná, že i v tomto stavu, jako obavu, ji připojujeme.

Proces posuzování jednotlivých záměrů má být transparentní a objektivní. Územní plán obsahuje řadu ploch, záměrů, přestaveb a koridorů, které hodnotí v procesu SEA klady a zápory (+,-) a do územního plánu zapracovává.

Existují však i záměry, jde o více než 420 požadavků převážně občanů, které územní plán odmítá.  Samotné odmítnutí není nikterak ve veřejně přístupných materiálech zdůvodněno, vysvětleno a to ani na webu města v elektronické podobě, ani při nahlédnutí do písemných materiálů na magistrátu města, Mírovém náměstí. Bez dalšího byla zveřejněna pouze mapka s přehledem odmítnutých návrhů.

Existustuje tedy obava, že rozhodovací proces, tedy zda ten a ten pozemek např. louka se stane stavebním, nebo naopak zůstane loukou, nebyl uskutečněn de-facto transparentně v posuzování územního plánu ani na základě doporučení komise urbanistiky (jejíž doporučení nebyly často respektovány), ale v neveřejné části v tzv. předkole a tak skryt zrakům obyvatel města Děčína.

 

V novém  územním plánu, kde se rozhoduje o vyvažování veřejného zájmu vs. zájmu soukromého,  představujícím např. zhodnocení majetku jednotlivců v řádu milionů či dokonce desítek milionů.  V takovém případě by dle našeho mínění mělo být postupováno s nejvyšší mírou transparentnosti a otevřenosti. Kdy proces výběru pozemků u kterých má být záměrům žadatele vyhověno a který odmítnut  má být nanejvýš otevřený. Což se však neděje.
Větší důvěře v návrh nového územního plánu ani nepřispívá zcela nesrozumitelné zpracování návrhu územního plánu (uvedeno v bodech 1-13 zde) a absence jakéhokoliv doprovodného vysvětlujícího programu od města – výstavy, debaty.  Což je překvapivé, když si uvědomíme, že se jedná o dokument, který bude ovlivňovat životy nás všech napořád.

Tyto návrhy neprošly zveřejněným posuzováním a byly na rozdíl od „druhých“ zamítnuty:

13 připomínek k návrhu nového Územního plánu Děčína

Aside

( Text připomínek v původní podobě: zde Text vyjádření České geologické služby zde )

 

Připomínky návrhu nového územního plánu města Děčín 2017

Nový územní plán má navrhovat změny a objektivně hodnotit záměry, tak aby v souhrnu umožnily trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu  mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a zájmy společenství lidí.

Návrh nového územního plánu však k tomuto úkolu přistoupil diferencovaně. Některé záměry předem označuje jako zbytné, tyto podrobuje kritickému myšlení a ve velké míře zamítá. Jiné záměry naopak předem označuje jako „nezbytné“ a tyto zcela obhajuje a to i v oblastech, kde mají jasně záporný vliv.  V těchto případech jazykovými prostředky zápory „zastírá“ užitím slov jako „mohou být, potenciální ovlivnění“, či vynecháním záporu ve větě např. „dojde k jejímu ovlivnění“ apod.   Zvláště flagrantní je pak tato diference mezi sedmikvantitativním hodnocením v pětistupňové škále (tabulkové vyhodnocením SEA) a textovým Vyhodnocením SEA či textovým Odůvodněním Územního plánu.  Například pokud konkrétní záměr je na pětistupňové škále hodnocen nejnižším stupněm resp. nejvyšším z možných záporných, pak by také toto hodnocení mělo být srozumitelně a adekvátně odůvodněno a vysvětleno v textové části. Bohužel se tak neděje. Rozpor mezi tabulkovým a textovým hodnocením vede k pochybnostem o transparentnosti procesu vyhodnocování a celkové kvalitě předkládaného materiálu.  Pochybnosti o řádném vyhodnocování záměrů jsou umocněny i skutečností, že se v textu nevyskytuje vyhodnocení, zda vůbec může být záměr vymezen.  Popř. kde je hranice, za kterou by již záměr byl hodnocen jako nevymezitelný (nerealizovatelný).  Přínos obou levobřežních přeložek silnice I/13 byl pro udržitelný rozvoj území vyhodnocen jako záporný (několikanásobně), s tím, že byla dotčena silně nepříznivě většina složek životního prostředí.

Není dodržena míra podrobnosti celé koncepce. Jedná se o nejnižší stupeň územního plánování. Nelze očekávat od PÚZ ČR ani od ZÚR, že se budou věnovat konkrétnímu území. Naopak u územního plánu, který poměrně přesně lokalizuje záměry, lze rozumně vyžadovat využití dostupných dat u konkrétního území a využití dostupných znalostí i metod posuzování. Dostupná data i vyhodnocení na mnoha místech schází.

Jen velmi těžko vysvětlitelná je neaktuálnost tohoto dokumentu, který, ač byl odevzdán v srpnu 2017, reflektuje stav před několika lety.  Někdy dokonce přiznává neaktuálnost dokumentu uvedením několik let starého data. Jindy však popisuje stav jako aktuální, přitom tomu tak není.

Jen velmi těžko uvěřitelný je fakt, že návrh nového Územního plánu manipuluje se Stanoviskem Ministerstva životního prostředí č.j.: 55948/ENV/08 , kterému uděluje jiný rozsah i obsah.

Za takových okolností nezbývá než konstatovat, že návrh nového územního plánu Statutárního města Děčín je v rozporu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí nenaplněním jejich cílů. Zároveň je v několika výše zmíněných bodech v rozporu s ZP07/2015 Metodickým doporučením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, jež blíže upřesňuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.

Continue reading

Děčínské usmíření 2017 může být vzorem pro celý svět

Kolem nás se někdy dějí události, které není snadné pochopit. Je mnoho takových, u kterých pravda vypadá z různých úhlů zcela odlišně.

Například soužití Čechů a Němců v českém pohraničí, tzv. Sudetech, bylo historicky složité. Oba národy si představovaly odlišnou budoucnost zdejšího území. Tento spor narůstal v průběhu druhé světové války a vyvrcholil po jejím skončení v roce 1945, kdy byli doposud majoritní němečtí obyvatelé nuceni toto území opustit. Z českého pohledu té doby šlo o oprávněný odsun někoho, kdo byl válečným nepřítelem. Z německého pohledu se jednalo o násilné vyhnání obyvatel z domova, kde jejich rodiny žily po staletí.

Odsunutí obyvatelé Děčínska našli nové útočiště nejčastěji v Bavorsku, v okolí města Nördlingenu. Zde založili spolek „Vlastenecký spolek okresu Děčín-Podmokly“ neboli „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ (zde), pod jehož záštitou vyvíjejí svoji spolkovou činnost dodnes.

 Z obou stran nejprve čišela nesmiřitelnost. Avšak v průběhu desetiletí se při vzájemných návštěvách postupně překonávaly trpkosti doby minulé a obě strany začaly spolupracovat – vydávat dvojjazyčné knihy, opravovat památky, obnovovat historické nápisy, stavět památníky k uctění mrtvých apod. Vzájemné vztahy se zlepšily natolik, že obě strany plánují učinit nebývalé gesto, jež může být doslova příkladem pro celý svět. Jedno z posledních zasedání spolku vyhnaných „Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach“ se ve dnech 6. až 8. října 2017 uskuteční v jejich někdejší domovině, na nejprestižnější adrese ve městě, na Zámku Děčín. Při tomto zasedání spolek za účasti dvou set svých členů ohlásí ukončení činnosti a slavnostně předá zdejšímu archivu své sbírky dobových artefaktů. Jedná se o kulturní bohatství spolku, které za celou dobu své existence nashromáždil. Toto své bohatství nebude dle očekávání uloženo v Nördlingenu či Mnichově, ale členové spolku jen zanechají v Děčíně jako projev důvěry, že právě sem uvedené patří, a že se zde budeme chovat k jejich odkazu a hodnotám s úctou a vážností.

Část takto získaných sbírek bude zařazena do krajanského vlastivědného muzea a zpřístupněna nejširší veřejnosti. Část pak bude k dispozici badatelům v oblastním archivu. Děčín se tak může stát centrem poznání pro odsunuté a jejich potomky – děti, vnoučata, pravnoučata a v neposlední řadě také pro nás a naše děti.  Nepřímo budeme moci vzdát hold generacím, které v minulosti utvářely město, kde dnes žijeme.

 

Z tisku:
Děčínský deník
Sachsische Zeitung

O akci referovalo i Německé velvyslanectví v ČR 

Na semináři o přípravě liniových staveb se hovořilo o Děčínu

Za účasti pana ministra dopravy, odborníků Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva byl dne 06.06. pořádán seminář o stavbě silnic v sesuvných územích.

Několikrát byl zmíněn Ústecký kraj, Děčín či Jílové. Vždy jako příklad toho nejproblémovějšího území v ČR.

Záznam konference si můžete pustit zde:

část 1 a zde část 2
(Z první části doporučujeme k poslechu hned první příspěvek pana Ing. Petra Kycla, který pojednává přímo o děčínském dálničním přivaděči a jeho velmi problematické realizaci, kdy je zde několik sesuvných území. Některé pak s neustálým pohybem v hloubce 17 metrů. Z druhé části pak závěrečný příspěvek paní JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. a JUDr. Miroslavy Hálové, který pojednává o nedostatcích zohlednění sesuvných území v našich územních plánech).

 

Úklidu břehů řeky Labe 2017_ IV. ročník

Sejdeme se na bílou sobotu 15.04.2017 v 09.00 na parkovišti u Kocandy, ul. Polabí Děčín. Je dobré sebou si vzít pevnou obuv a malou svačinku. (rukavice univerzální velikosti i pytle budou na místě)

Trasa úklidu: uklid břehu Labe

Foto z III. ročníku 2016:

17636847_1874269799483678_198591127925348409_o

 

A ještě starší historie 2015:

2015

Akci pořádá Děčínské fórum spolu s Davidem Bourou a podporuje sdružení Ukliďme Česko a Středisko městských služeb DěčínMagistrát města DC i Hotel a restaurace Kocanda. Mediální partner Děčínský deník

pozvánka na webu Ukliďme Česko: http://www.uklidmecesko.cz/event/15273

Můžete se i zúčastnit akce pořádané přímo městem o týden dříve v sobotu 08.04. v 08.00 hodin u čerpací stanice Tesco a nebo od 09.00 hod  a od  9:00 hod. na parkovišti u Penny v Bynově.

 

Fatální? komplikace přivaděče – GEOLOGIE

První plán, jak komfortně propojit Liberec s Chebem vznikl v roce 1939. Tehdy se začala stavět tzv. Sudetská dálnice. Ta dle plánů však míjela složité území Českého středohoří jižním obchvatem kolem Litoměřic.

Později však bylo rozhodnuto, že v tomto území povede čtyřproudá silnice I/13  do Ústí nad Labem a dále jako dvouproudá přes Děčín. Most této silnice byl v Děčíně zprovozněn v roce 1985 a od té doby kontinuálně vznikají návrhy kudy tuto silnici, na tento most napojit. Žádné řešení není optimální. Je zde složitá geomorfologie – nachází se zde úzká údolí se strmými svahy. Dále pak je zde krajina poměrně hustě osídlená a jsou zde rozsáhlá chráněná území. Proto si celý proces nalezení trasy vyžádal enormní úsilí, plno návrhů a kompromisů. Až poslední dobou, mj. díky aktivitě města Děčín, vznikly tři návrhy, které aktuálně prochází různými procesy posuzování a hodnocení.

Na přelomu roku 2016/2017 se však začíná mluvit o ještě jedné doposud opomíjené „veličině“, která v těchto místech zásadně vstupuje do hry, o geologii.

Jako první toto téma v souvislosti s dálničním přivaděčem do Děčína medializoval pan Dr. Vladimír Cajz CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na své přednášce akcentoval území v Chrochvicích, viz. https://youtu.be/UjX7oQJ8aLY?t=3101. Zároveň toto téma otevřel i vedoucího odboru aplikované geologie České geologické služby pan Ing. Petr Kycl (jeden z oborníků zajišťujících svah po sesuvu na D8 a aktuálně zpracovávající projekty k I/13, R35, R48, R49 a R55 dále na D11 a VRT Praha – Most). Ten zveřejnil informaci o jiném problematickém místě dálničního přivaděče. Pod kopcem Výrovna. Viz. 21.30 minuta rozhovoru http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3766712  V jím prováděném průzkumu byla ukončena první etapa šetření viz. zpráva k této etapě http://1url.cz/HtRwI a nyní na některých místech plánovaného dálničního přivaděče jsou prováděny vrty. Ty však nepřináší žádné optimistické informace. Pod Výrovnou (v úseku kudy vedou všechny navrhované varianty přivaděče) se nachází velmi mocné, 17 m hluboké sesuvné území, se třemi kluznými plochami v různých vrstvách. Jedná se v současnosti o nejproblematičtější připravovanou stavbu v ČR, srovnatelnou pouze s nejhoršími úseky na D8, kdy není vůbec zřejmé, zda je tudy silnice vůbec realizovatelná. To bude zřejmé za cca rok, do té doby se však příprava nezastavila, naopak všechny procesy pokračují.

Je třeba nově zahrnout geologii do rozhodovacího procesu a uvažovat s reálným závěrem, že dosavadní varianty mohou být z geologického hlediska neprůchodné, nebo průchodné za kosmických nákladů. Je tedy třeba aby občané, představitelé města a kraje byli ve věci aktivní, zajímali se o danou problematiku a vytvářeli záložní plány, připravovali pro ministerstva a ŘSD argumentaci, tak aby se dopravní spojení a kvalita života obyvatel Děčína zlepšovala. Jen tak lze i v takto složitém území dosáhnout nějakého zlepšení.

stožár

Folknářská spojka nově ve třech variantách

Folknářská spojka, která uleví ulici Kamenické  je nově projektována ve třech variantách.

K variantě č. 1, která vede středem městské části Děčín – Folknáře a variantě č. 2, která vede východně od města, na úpatí zalesněného Sokolího vrchu, přibyla i varianta č. 3.  Ta vede podél ulice Českolipská, kdy při městské části Březiny vytváří křížení se zamýšlenou přeložkou silnice I/13 „Manušickou spojkou“ a dále pak v souběhu s variantou č. 2.
Právě zakomponování napojení Folknářské spojky a Manušické spojky je důvod, proč vznikla tato nová varianta č. 3, která je v mapě vyznačena zelenou barvou.
Tyto tři varianty budou hodnoceny v procesu EIA. Až budou vyhotoveny odborné posudky, tak se k jednotlivým variantám bude moci každý vyjádřit. Viz proces EIA:  zde

ps. V roce 2014 se uvažovalo, zda přeložku silnice I/13 nevést pouze Folknářskou spojkou, obchvatem Markvartic a dále na Českou Lípu. Proto byla k této úvaze vypracována studie. Zůstalo však u původního záměru, vybudovat Folknářskou spojku a posléze přeložku I/13 ve stopě na Benešov nad Ploučnicí a Manušice, Českou Lípu. O tomto rozhodování jsme informovali: zde

3x varinata Folknářské spojky

Do jaké čtvrti patříte Vy – byli jste volit?

Děčínské fórum zapojuje občany do veřejného dění, aby se nám tu všem lépe žilo, a považovali jsme Děčín takřka za vlastní. Ideální příležitost k projevení takového zájmu jsou volby. Pro lepší orientaci mezi politickými stranami jsme proto na našem webu připravili přehled všech stran a jejich programů. Dále pak, spolu s organizací KohoVolit.eu, volební kalkulačku, kde si každý mohl vyzkoušet soulad svých názorů s názory jednotlivých stran. A konečně jsme také spolu s Děčínským deníkem a týdeníkem Princip uspořádali předvolební debatu devíti lídrů, kteří dle předvolebního průzkumu měli šanci uspět a dostat se do zastupitelstva kraje.

Volby dopadly pro někoho příjemně, pro druhého méně. Nechť si každý zhodnotí sám za sebe.  Co je ale neméně zajímavé, a v mnoha ohledech vypovídající, je volební účast nás občanů.

Ústecký kraj se stal místem, kde k volbám přišlo nejméně voličů. Konkrétně necelých 29 procent. Před námi je i kraj Karlovarský, s volební účastí o 1,3 % vyšší.  Na opačném konci je pak kraj Královehradecký, Vysočina a Zlínský. U prvně jmenovaného dosáhla volební účast 38,50 %, tedy je o deset procent vyšší než v Ústeckém kraji.

Zajímavé je také srovnání s Děčínem, kde byla průměrná volební účast 30,64%. Napříč jednotlivými čtvrtěmi ale byly propastné procentuální rozdíly. Porovnejte sami:

50,52 – Jalůvčí                                                      

48,14 – Škrabky                                                      

45,44 – horní část Letné                                        

44,89 – Nové Město (pod nemocnicí)

43,53 – Maxičky

41,25 – spodní část Letné                                                   

39,75 – Václavov                                                   

37,90 – Krásný Studenec                                       

37,86 – Děčín I, Čsl. armády

37,73 – část Nového Města            

36,63 – Horní Oldřichov                              

35,98 – Želenice                                      

34,81 – Dolní Žleb                                    

34,57 – Čechy, Bělá

33,89 – Lesná

33,67 – část Starého Města

33,15 – Děčín I ul. Tyršova

31,82 – Chrochvice

31,72 – sídliště Kamenická  

31,63 – Podmokly centrum    

31,54 – Bynov

29,51 – horní část Želenic

28,49 – staré Boletice

27,85 – Loubská

27,64 – Nebočady 

27,61 – Březiny

27,23 – Křešice

25,47 – Prostřední Žleb

17,86 – horní část Boletic

09,16 – Rozbělesy

 

Pokud patříte mezi ty, kteří se zajímají a byli volit, tak děkujeme.  Stejně tak je si třeba říci, že nikdy není pozdě začít se zajímat o své okolí. Možná právě nadešel ten správný čas.

ps.Chcete znát přesnou volební účast u Vás v ulici?

přehledy volební účasti okrsků: zde

přehledy volebních obvodů: zde

plocha-mapa