Vybíráte nejhůře hodnocenou variantu ze všech – Otevřený dopis zastupitelům města Děčín k jednání 31.01.2019

Ve čtvrtek 31.1. od 13 hod – jako bod č. 14  ve Společnském domě střelnice bude projednán materiál doporučující výstavbu dálničního přivaděče ve variantě „Chrochvická“ viz.: zde

– OTEVŘENÝ DOPIS DF –

Vážený zastupiteli, předně chceme vyslovit rozčarování nad „kvalitou“ materiálu, dle kterého máte rozhodnout o tak důležité věci, která v budoucnu ovlivní desetitisíce občanů. Jak kladným, ale i velmi záporným způsobem. – Text materiálu, je zcela nepřehledný, nesrozumitelný a neúplný.  Jsou v něm vynechány podstatné informace, které by byly sto vyvolat otázky k předkládanému návrhu.

Například hned v druhé větě důvodové zprávy je informace neúplná. Je zde konstatováno: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem.“  Prosím srovnejte, jak by tato informace zněla, pokud by byla úplná: „Pro tento záměr proběhl v letech 2004 – 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem pro variantu Chrochvickou označenou V4, později VA a stejně i negativním výsledkem pro variantu VB  po železniční trati tzv. kozí dráze.“  O tom, že varianta, pro kterou máte dát kladné stanovisko byla Ministerstvem životního prostředí, již v roce 2008 vyhodnocena, že má neakceptovatelně příliš velký negativní vliv na obyvatelstvo a přírodu jste se z tohoto materiálu nedozvěděli.

Následně Vám předkládaný materiál vybírá a podrobně rozebírá „drobnosti“ z průběhu procesu EIA, aby na úplný závěr, bez jakéhokoliv komentáře, předloží bez souvislostí nesrozumitelné  vyjádření Krajského úřadu. (Prosím za povšimnutí, že rozhodnutí rady z kterého vychází Vám předkládaný materiál je z 15.01.2019, avšak rozhodnutí Krajského úřadu je z 21.01.2019.  Vám předkládaný materiál tedy vznikl „za procesu“, aniž by znal závěrečné hodnocení argumentů EIA tzv. posudku).  V materiálu jsou uvedeny některá dílčí tvrzení, avšak bez souvislostí, kdy není zřejmé a jakým způsobem byly tyto dílčí tvrzení vybírány (zvláště za situace, že po 21.01.2019 jsou  již bezpředmětná.)  Je také s podivem, že absentuje srovnávací tabulka jednotlivých variant, tak jak ji v závěru předložilo samotné ŘSD (nižší ohodnocení je lepší):

 

Pokud by tabulka byla ještě s komentářem, pak byste se ještě dozvěděli, že rozpětí udělených bodů je 17-51, což je 34 hodnotících bodů. Varianta Zelená je tak hodnocena ještě méně než v ¼ a to pouze s osmi negativními body od naprosto ideálního stavu. Naproti tomu varianta Pastýřská se svými 20,5 zápornými body je již za polovinou škály a pouze 13,5 bodů od úplně nejhoršího možného hodnocení. A varianta Chrochvická se svými 22,5 zápornými body je dle zpracovatele dokonce jen 11,5 bodu od úplně nejhoršího možného hodnocení.  

Situace k dnešnímu dni je tedy taková, že ŘSD musí mnohem podrobněji prozkoumat geologické poměry (např. ve variantě Chrochvické je 10 sesuvných území, některé aktivní),  dále musí více prozkoumat hydrologii a přírodní rozmanitost území. Ještě musí materiál předložit tak, že varianta Zelená (Malšovická) bude v jediném problémovém bodě realizovatelná.

Na základě předloženého materiálu do zastupitelstva, se nelze kvalifikovaně rozhodnout. Zvláště za situace, že ze se např. z materiálu nedozvíte, že varianta Chrochvická záporným způsobem ovlivní 14.583 osob (aktuální stav 17.755), což je 87! budov ve dne a 82! budov v noci, kdy u některých domů se jedná o panelovou zástavbu s třemi a více vchody (rušení,  špatný spánek, zdravotní potíže).  U některých domů pak nelze dodržet zákonné hygienické limity imisí hluku, ale i zplodin.

Závěrem lze shrnout, že rozhodnutí, která ovlivní proces výběru varianty přivaděče musí být činěna uvážlivě, s rozmyslem. Po náležitém prodiskutování a podrobného zvážení argumentů pro a proti, např. při semináři, pracovní skupině.  Kdy jseme připraveni spolu s dalšími partnery ze státní správy (AOPK, NPČS) a samosprávy okolních obcí (jejichž vyjádření máme) nabídnout městu Děčín participaci na hledání nelehkého rozhodnutí.  Může to být varianta nejméně problematická, nebo jiná, doposud podrobněji nehodnocená (např. máme i písemné vyjádření ŘSD, že za některých okolností mohou, ač neradi, zvážit variantu podél Labe).

S žádostí o přehodnocení návrhu usnesení zastupitelstva jsme se obrátili i na radu města Děčína, kdy v tuto chvíli máme od některých členů příslib zvážení úpravy návrhu textu usnesení, tak že nebude preferovat variantu Chrochvickou.  / Rada zatím nerozhodla.

MOC bychom si přáli, pokud by Děčín byl jako dosud znám spoluprací, racionálními řešeními. A jseme připraveni na tom spolupracovat. Budeme moc rádi, pokud to bude i s Vámi.