Dáme zelenou Zelené?

????????????????????????????????????

Navrhnout dálniční přivaděč k Děčínu je oříšek. Existuje zde množství přírodně chráněných lokalit či sesuvná území. Je třeba respektovat dopravní toky, ekonomičnost stavby a nesmí se zapomínat i na občany, aby se nepomohlo jedněm a neublížilo ve stejné míře jiným. Jeden z posledních návrhů předložila projekční kancelář IKP CE. Tato varianta vede po volných loukách za obcí Vilsnice, dále tunelem k Hornímu Jílovému a je označována jako Zelená.

Zelená podrobněji

Tuto variantu však začneme popisovat od dálnice D8, u Knínic. Odtud vede po současné silnici I/13 až k obci Libouchec a dále pod železniční tratí „Kozí dráhy“ až k městské části  Jílové – Modrá. Zde je údolí Jílovského potoka poměrně široké, a tak tento 5,2 km dlouhý úsek nevyvolává větší problémy. V této části je již přeložka silnice I/13 v krajském územním plánu (tzv. ZUR) a v roce 2004 dostala kladné vyjádření Ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů (tzv. EIA). Následně varianta Zelená pokračuje zářezem pod hranicí lesa vrchu Výrovna ke hřbitovu a dále u elektrotechnického podniku překračuje údolí Horno-jílovského potoka a vede mimo zástavbu k zemědělskému areálu, kde vstupuje portálem do 3,2 km dlouhého tunelu (délka tunelu je v různých návrzích od 2,3 km) a tím míjí nejcennější chráněná území. Východní portál tunelu ústí na silnici III/25381, kterou v délce 500 metrů využívá. Následně hlubokým zářezem přes pozemky, jež nejsou určeny k výstavbě, podjíždí silnici III/25380 (ul. Vilsnická), kde přes brownfieldové území firmy Četrans estakádou klesá k labské silnici I/62.  Zde tato varianta buď může pokračovat Vilsnickou spojkou na most Budovatelů, nebo je v těchto místech potenciálně možné vystavět most zcela nový a tím dokončit dokonalý obchvat města Děčína. I tato možnost je nyní projekční kanceláří vyhodnocována.

Z průběžných výsledků již můžeme konstatovat, že varianta Zelená má úplně ze všech, které se kdy v minulosti navrhovaly, nejmenší vliv na obyvatelstvo. Vede zcela mimo zástavbu, jenom u Horního Jílového ji od tří domů odděluje vysoký zemní val. Obdobně tomu je i v části podél řeky Labe. Zde se tří domů dotýká v hlubokém zářezu a pouze jeden dům by musel stavbě ustoupit. Z hlediska občanů by byly zasaženy jenom desítky, maximálně stovky obyvatel, což je ve srovnání s cca 8 tisíci u varianty Chrochvicko–bynovské v Děčíně i Jílovém neuvěřitelný rozdíl. CHKO České Středohoří tuto variantu hodnotí jako „trasu s minimálním negativním dopadem na území CHKO, s problematickými místy, které jsou však řešitelné“. Z hlediska technického je stavba proveditelná. Z finančního hlediska je pak pouze o cca 30 procent dražší než zmíněná Chrochvicko–bynovská varianta. Zelená varianta zachovává dopravní obslužnost jak Děčína, tak města Jílového a napojuje brownfieldové území firmy Četrans, které se bude aktuálně dražit. Tento projekt tak může přilákat silného investora pro rozvoj regionu.

Varianta Zelená vs. E442

Dne 12. 6. 2015 město Ústí nad Labem překvapivě ohlásilo záměr prosazovat variantu dálničního přivaděče po silnici E442, tedy přes krajské město. Na své tiskové konferenci představitelé tohoto města prezentovali podvariantu přeložky silnice I/13, která by zde měla velký synergický efekt – dlouhý tunel skrz centrum. Proto si Ústí nad Labem objedná doplnění děčínské studie. Je tedy na Děčínu, nakolik bude s Ústím spolupracovat.

Děčínské fórum jako sdružení šesti spolků bude vždy prosazovat variantu s nejmenším vlivem na obyvatelstvo i životní prostředí a největším přínosem pro naše území. Spoléháme na to, že připravovaná studie nám na mnohé otázky odpoví. Dovedeme si představit i vzájemnou kombinaci jednotlivých variant. Např. rychlé a jednoduché zlepšení nebezpečné silnice na Ústí a přípravu přivaděče varianty Zelené.

Příkladný postup pro celou ČR

V Děčíně se dohodli politici všech stran, autodopravci, ochránci přírody, hygienici i aktivní občané na variantách řešení problému přivaděče. Jsme vzorem pro celou ČR! Snad bude obdobný soulad nalezen i mezi sousedními městy. Jen tak totiž můžeme na vládní úrovni přesvědčit a prosadit rychlé řešení tohoto vleklého problému.  O něco víc budeme vědět opět za měsíc, kdy se bude vyhodnocovat studie zadaná městem Děčín a městem Jílové.